นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาดม
Ico64
นาง อุดม พานทอง
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

My Activities

25 December 2011
Ico48
พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต
in พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
By ยาดม
สื่ออย่างหนึ่งที่มักจะนำมาใช้นำเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คือเพลงที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วเกิดเป็นความทรงจำ นำมาเล่าขานขับกล่อมให้นักศึกษาได้ฟังและร่วมสะท้อนความคิดเห็นเพื่อให้ได้เข้าใจความคิดของคนรุ่นนั้นเพลงหนึ่งที่มักนำมาใช้คือ "ศร้ทธาเมื่อมาค่าย" จำมาจากค่ายแรกที่เป็นน้องใหม่แล้วมีโอกาสได้เข้...
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 2115
Ico48
ภุมิปัญญาการจัดการเรียนการสอน
in พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
By ยาดม
ขอบคุณบันทึก"การเรียนรู้ด้วยการตกผลึกทางปัญญาของท่าน "เอสเค"ที่ได้แบ่งปัน ทำให้ได้มีโอกาสทบทวนตนเองในช่วยเกือบ 30 ปี ของการทำหน้าที่ผู้สอนที่ได้รับมอบหมายจากสังคม สิ่งที่ได้เขียนไว้ร่วม 20 ปี ที่ยึดเป็นหลักสำหรับการจัดการเรียนการสอนมาโดยตลอด ปรับเปลี่ยนบ้างตามสถานการณ์ ได้นำสิ่งนี้มาทบทวนและเพิ่...
Flowers: 3 · Comments: 1 · Read: 2210
Ico48

Likes

Ico48
การเรียนรู้ด้วยการตกผลึกทางปัญญา
in E-book
By เอสเค
E-Books: เรื่องที่ 43 ชื่อเรื่อง: การเรียนรู้ด้วยการตกผลึกทางปัญญา ผู้แต่ง:ไพฑูรย์ สินลารัตน์ เกี่ยวกับผู้แต่ง: ศาสตราจารย์ และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชนิดแฟ้ม: PDF ขนาดแฟ้ม: 243 KB. จำนวน 4 หน้า Download Link: คลิกที่ภาพด้านล่าง
Flowers: 3 · Comments: 1 · Read: 4351
Ico48

Likes

Ico48
MERRY CHRISTMAS
in เบ็ดเตล็ด
By anni
เมื่อถึงวันคริสต์มาสก็คิดถึงสมัยเรียน บรรยากาศจะเต็มไปด้วยตกแต่งประดับประดาตามสถานที่ต่าง ๆด้วย ต้นคริสต์มาส ดวงไฟประดับ พวงดอกไม้ การให้พร การร่วมร้องเพลงในโบสถ์ ส่งความสุขให้กันและกัน แลกการ์ดอวยพร และที่สำคัญหลังจากนั้นโรงเรียนหยุดยาว ถึงแม้ว่าช่วงเวลานั้นจะผ่านมาเป็นเวลานานแต่ไม่เคยลืมบรรยา...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 3600
Ico48

Likes

Ico48
PSU ไบโอดีเซล 49: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา
in ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
By คนธรรมดา
อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา อุณหภูมิเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จากกฎอัตรา rate = k [A]m[B]n โดยค่าคงที่อัตรา k ของปฏิกิริยาส่วนใหญ่จะเป็นไปตามสมการของอาร์เรเนียส (Arrhenius Equation) ถ้าเราเขียนสมการให้อยู่ในรูปลอกาลิทึมธรรมชาติ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 4999
Ico48

Likes

Ico48
แด่ share.psu
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
บันทึก share มีหลากหลาย มากมายรส คติพจน์ คำกลอน ผู้อ่านเขียน มีความรู้ มากมาย ให้มาเรียน มีความเพียร ที่ฝึก บันทึกกัน มีผู้บริหาร ผู้ดูแล อนุทิน ที่ให้ยินดี มอบดอกไม้ บันทึกนั่น ที่บันทึก ความเห็น ร่วมแบ่งปัน แต่ละวัน บันทึกใหม่ ได้เพิ่มพูน มีบันทึก จัดไว้ เป็นหมวดหมู่ มีความรู้ จากว...
Flowers: 6 · Comments: 4 · Read: 1851
Ico48
ศรัทธาในวิสัยทัศน์
in บันทึกในสงขลานครินทร์
By ยาดม
สิบกว่าปีล่วงมาแล้ว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการจัดประชุมวิเคราะห์สถานการณ์และ ทิศทางการจัดการศึกษาพยาบาล ทำประชาพิจารณ์พร้อมกับการทำความเข้าใจร่วมกัน จนเกิดเป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ ให้ได้ตระหนักและระลึกถึงอยู่เสมอสำหรับการทำงานเมื่อเกิดอาการไม่สู้หรือท้อเกี่ยวกับงาน ...
Flowers: 7 · Comments: 2 · Read: 1920
23 December 2011
Ico48
ศรัทธา
in บันทึกในสงขลานครินทร์
By ยาดม
อะไรคือสิ่งที่เราเองศรัทธา "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน" "การมีส่วนร่วม" ลงเอยที่ "ผาสุกที่ตน ทำงานร่วมกับคนที่ศรัทธา" "คนที่ศรัทธา" ศรัทธาในเป้าหมายเดียวกัน ศรัทธาของความเป็นครู "สร้างสังคมให้น่าอยู่" เส้นทางเดิน "เมื่อศิษย์ไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวัง จงเติมเมตตาและปัญญาเข้าไป" ไม่เร่งผลสำเร็จ...รอได้...
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 1934
22 December 2011
Ico48
ดอกปีบช่อที่ 36
in บันทึกในสงขลานครินทร์
By ยาดม
14 ธันวาคมที่ผ่านมา เป็นวันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติงานและสอบลงกองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 รหัส 51 รุ่นแรกของการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรในหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงปี 51 เป็นโอกาสให้ได้พบปะกับระหว่างนักศึกษา-อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำชั้นปี กรรมการวิชาการ เป็นการพบปะเพื่...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1867
18 November 2011
Ico48

งานบริการผู้อื่นมีความสำคัญมากและทำให้ชีวิตมีความหมาย

ยาดมเอง

Ico48

เป็นหนึ่งที่ร่วมอ่านค่ะ

11 November 2011
Ico48
พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต
in พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
By ยาดม
หลังจากการอ่านสะท้อนคิดของนักศึกษาและร่วมสะท้อนคิดมา 3 สัปดาห์ เกิดพลังอย่างหนึ่งที่มองเห็น รับรู้และถูกขับเคลื่อนศักยภาพเป็นความสามารถของนักศึกษาให้ได้แสดงออก เป็นเสียงเพลง จากเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาทำความเข้าใจกับชุมชนทั้งข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิแล้ว ถึงเวลาของการนำเสนอข้อมู...
Flowers: 3 · Comments: 2 · Read: 2257
04 November 2011
Ico48
บันทึกสะท้อนคิด
in พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
By ยาดม
การบันทึกสะท้อนความคิด เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นประสบการณ์ที่ผู้เรียนเขียน นำมาบอกเล่า ผู้สอนอ่านร่วมสะท้อนและบันทึกแลกเปลี่ยนรวมทั้งนำมาแลกเปลี่ยนในวงประชุมกลุ่ม สะท้อนให้ผู้เรียนและผู้สอนได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติในแต่ละวัน มีทั้งสิ่งที่คิดเป็นเป้าห...
Flowers: 2 · Comments: 3 · Read: 2457
21 October 2011
Ico48
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ
in บันทึกในสงขลานครินทร์
By ยาดม
อีกวันหนึ่งที่เราเหล่าเพื่อนพี่น้องในวงการวิชาชีพพยาบาลได้มารวมตัวกัน เพื่อทำบุญในวันประเพณี"วันพยาบาลแห่งชาติ" 21 ต.ค ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงเลือกศึกษาด้านการพยาบาลและปฏิบัติพระราชภารระกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน อันทรงเป็นแ...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1980
18 October 2011
Ico48
สมุดบันทึกประสบการณ์(2)
in พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
By ยาดม
สมุดประสบการณ์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการติดตามการเรียนรู้ด้านการพัฒนาทักษะของนักศึกษาซึ่งมีทั้งประสบการณ์ด้านเทคนิคการพยาบาลต่างที่จำเป็นที่เป็นกิจกรรมการพยาบาลทั่วไป กิจกรรมการพยาบาลเฉพาะสาขาร่วมกับทักษะในเชิงกระบวนการ ประสบการณ์ที่เคยระบุไว้เมื่อ 3 ปีก่อน มีสถานการณ์จริงให้ฝึกน้อยลง มีกิจกรรมเ...
Flowers: 3 · Comments: 1 · Read: 2042
14 October 2011
Ico48
สมุดบันทึกประสบการณ์
in พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
By ยาดม
บ่ายวันนี้มีประชุมกรรมการวิชาการคณะฯ หนึ่งในหลายวาระคือการพิจารณาสมุดบันทึกประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลที่จัดทำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 51 ในร่างที่เสนอนอกจากประสบการณ์ของแต่ละรายวิชาที่ต้องการให้นักศึกษาได้ปฏิบัติแล้ว มีสิ่งหนึ่งที่แปลกใหม่สอดแทรกมาคือ การสะดุดคิดและสะท้อนคิด ที่สอดแทรก...
Flowers: 3 · Comments: 2 · Read: 1855
03 October 2011
Ico48
การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
in พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
By ยาดม
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เป็นรายวิชาบังคับจัดให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1 ได้มอบหมายให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปรับพฤติกรรมตนเองมีทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ โปรชาสกาและดีคลีแมน (Procahska&Diclemente,1984 อ้างตามอุมาพร,2547) ซึ่งอธิบายกร...
Flowers: 5 · Comments: 3 · Read: 1878
01 July 2011
Ico48

ดอกเบี้ยเงินกู้เป็นอย่างไร   ใคร่รู้ด้วยค่ะ

Ico48

ชอบคำว่า"ครูเป็นผู้เรียนรู้"  เกิดความรู้สึกเสมอภาคของความสัมพันธ์สำหรับการเรียนรู้ร่วมกัน 

Ico48
ชีวิตที่สมดุลลงตัว
in บันทึกในสงขลานครินทร์
By ยาดม
วันนี้ได้มีโอกาสคิดทบทวนชีวิต ด้วยคำถามของทีมวิจัยเรื่อง “การมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้” เพื่อให้บรรยายหรืออธิบายการรับรู้และประสบการณ์ในประเด็นคำถาม 3 ข้อ 1. ท่านคิดว่า “ชีวิตที่สมดุลลงตัว”คืออะไร และเป็นอย่างไร 2. ท่านคิดว่าบุคคลหรือตัวท่านเองสามารถทำให้ม...
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 2067