นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาดม
Ico64
นาง อุดม พานทอง
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

28 มิถุนายน 2554
Ico48

"ครูคือผู้เรียนรู้" นำนักศึกษา  อาจารย์ ทั้งของคณะพยาบาล ม.อ.และ มิยาซากิ  จากญี่ปุ่นเยี่ยมหมอพื้นบ้าน  "ปราชญ์ชาวบ้านด้านการรักษาโรค"

Ico48

เห็นคำนี้แล้วช่วยเรียกสติได้ดีมากแล้วค่ะ  ทำวันนี้ให้เป็นความสุข กับสิ่งที่กำลังทำก็น่าจะเพียงพอแล้วใช่ไหมคะ  กำลังได้ยินเสียงหายใจเข้า  หายใจออก  จากไทเก็กที่ศูนย์ผู้สุงอายุชั้น 1ของคณะ

Ico48

ท่านเป็นแบบอย่างของการให้   เพื่อให้คนจำนวนมากได้แสดงบทบาทของผู้ให้ต่อ เป็นวันที่เราใช้เป็นโอกาสของการให้เพื่อแสดงกตัญญูกตเวที   เพื่อร่วมฟื้นคืนพลังคุณธรรมให้กับการอยู่ร่วมกัน 

Ico48

เมื่อเราเป็นผู้เรียนความเบาสบายเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์จริงๆค่ะชอบคำว่า "เมื่อครูเป็นผู้เรียน"

Ico48

ช่วงนี้กำลังเรียนรู้ทักษะการ Share psu ค่ะ ทักษะต่างฝึกกันไปตลอดชีวิตจริงๆ(สัจจะไม่ต้องพิสูจน์)

Ico48

พยายามฝึกฝนตนเองอยู่ค่ะอาจารย์ /ฝึกใช้แชร์ใหม่ด้วย ขอบคุณสำหรับการสะท้อนสิ่งที่เขียน

27 มิถุนายน 2554
Ico48
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน
ใน พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
โดย ยาดม
ด้วยความเชื่อที่ว่า พยาบาลชุมชน(พยาบาลปฐมภูมิ)เป็นผู้หนึ่งมีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยผ่านการให้บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ แก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน การเตรียมตัวเองเพื่อก้าวไปทำงานร่วมกับประชาชน องค์กรชุมชนรวมทั้งภาคีเครือข่าย จุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับการทำงานในชุมช...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2063
Ico48
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน
ใน พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
โดย ยาดม
ด้วยความเชื่อที่ว่า พยาบาลชุมชน(พยาบาลปฐมภูมิ)เป็นผู้หนึ่งมีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยผ่านการให้บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ แก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน การเตรียมตัวเองเพื่อก้าวไปทำงานร่วมกับประชาชน องค์กรชุมชนรวมทั้งภาคีเครือข่าย จุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับการทำงานในชุมช...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2114
Ico48
การพยาบาลแบบองค์รวม :สุขภาพวิถีธรรมการพยาบาลวิถีไท
ใน พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
โดย ยาดม
หลังจากตัดสินใจระบุความเชี่ยวชาญที่ต้องการพัฒนาในบทบาทของครูพยาบาลคือ"การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน…:.สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ทำให้ได้มีโอกาสมาทบทวนเนื้อหาของสิ่งที่จะก้าวเดินต่อไป โดยเฉพาะมิติความหมายของสุขภาพ ที่เ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2374
Ico48

หักได้หลายมุมดีค่ะ  พอๆกับเวลาคุยกับผู้อาวุโสแล้วเราต้องคอยถอดรหัสนั้นเขาเรียกธรรมมันต่างกัน  เป็นเรื่องจากประสบการณ์จริงๆ

Ico48
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอน
ใน พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
โดย ยาดม
ถึงเวลาที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้แต่ละคนได้วิเคราะห์และสรุปตนเองเพื่อจัดทำแผนสู่ความเช่ยวชาญและชำนาญเฉพาะสาขา ในบทบาทของความเป็นครูที่ได้รับและ 10 ปีภายใต้การทำงานตามวิสัยทัศน์ของคณะฯและเพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ของภาควิชาฯ จึงเห็นว่าโอกาสเสริมสร้างความเข้มแข็งของตนเองเป็นสิ่งจำเป็น ภายหลังการย้อนดูต...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2004
Ico48
สัปดาห์วิชาการกับความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศษฐกิจพอเพียง
ใน บันทึกในสงขลานครินทร์
โดย ยาดม
โอกาสให้ได้รำลึกถึง 15 สิงหาคม 2554 เป็นสัปดาห์วิชาการ หากเปิดประวัติศาสตร์ของสงขลานครินทร์จะเห็นได้ว่า เป็นวันครบรอบ 44 ปี ที่คุณหญิงหลง อรรถกวีสุนทร และบุตร 3 คนเข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายโฉนดที่ดินจำนวน 690 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวาซึ่งตั้งอยู่ทีตำบลคอหงส์ ต่อพระบาทส...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2101