นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1006
ความเห็น: 0

สรุปผลการประเมินกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2558

 

 

 

       การเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day  ของบุคลากร  นักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ และผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตร ม.อ.  ในวันอังคารที่  2  กุมภาพันธ์  2559

 

                จำนวนผู้เข้าร่วมจริง                                                             

-   บุคลากร                          จำนวน                    236 คน                                                                                   

-   นักศึกษา                         จำนวน                      40 คน                                                                                                     

-   ผู้จำหน่ายตลาดเกษตร ม.อ.จำนวน                    212  คน                                                                              

รวมบุคลากร นักศึกษา และผู้จำหน่ายตลาดเกษตร ม.อ.           
                                        จำนวน                    488  คน

-  เจ้าหน้าที่เทศบาลคอหงส์ และคลองแห

                                        จำนวน                     12  คน

รวมผู้เข้าร่วมจริงทั้งหมด        จำนวน                    500  คน                                                                           

    จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน  273 คน คิดเป็นร้อยละ 57.11  ของจำนวนบุคลากร นักศึกษา และผู้จำหน่ายตลาดเกษตร ม.อ.

จำนวนผู้เข้าร่วมจริง แบ่งได้ดังนี้

 

จำนวนผู้เข้าร่วมจริง

ปีการศึกษา 2556

(คน)

จำนวนผู้เข้าร่วมจริง

ปีการศึกษา 2557

(คน)

จำนวนผู้เข้าร่วมจริง

ปีการศึกษา 2558

(คน)

จำนวนผู้เข้าร่วมจริงในปีการศึกษา 2558

เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา

2557

ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมจริงในปีการศึกษา 2558

ต่อจำนวนบุคลากรทั้งหมด

ในปีการศึกษา 2558
จำนวน 271 คน

 

บุคลากร นักศึกษา

255

220

187

-33

69.00

นักศึกษา*

34

60

89

29

 

ผู้จำหน่ายสินค้า
ตลาดเกษตร  ม.อ.

177

192

212

20

เจ้าหน้าที่

เทศบาลคอหงส์ และคลองแห

 

26

(เจ้าหน้าที่
เทศบาลคอหงส์)

12

 

รวม

432

498

500

2

*หมายเหตุ   กลุ่มที่ 6  สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมดังนี้

 • ปีการศึกษา 2556  นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมในวันที่  9  กุมภาพันธ์  2557 จำนวน 34 คน
 • ปีการศึกษา 2557  นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2558 จำนวน 60 คน
 • ปีการศึกษา 2558  นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมในวันที่  6  กุมภาพันธ์  2559 จำนวน 40 คน

 

1. กลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

 

จำนวนผู้เข้าร่วม 

 

บุคลากร 

นักศึกษา 

ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตร ม.อ.

กลุ่มที่ 1 (หัวหน้ากลุ่ม : คุณอุทิศ  อินทศร)

40

 

 

กลุ่มที่ 2 (หัวหน้ากลุ่ม : คุณรวีย์รัชต์  รักขันธ์)

23

49

 

กลุ่มที่ 3 (หัวหน้ากลุ่ม : คุณธีรพงศ์  จันทรนิยม)

36

 

 

กลุ่มที่ 4 (หัวหน้ากลุ่ม : คุณวรภัทร  ไผ่แก้ว)

11

 

212

กลุ่มที่ 5 (หัวหน้ากลุ่ม : อ.นเรศ  ซ่วนยุก)

23

 

 

กลุ่มที่ 6 (หัวหน้ากลุ่ม : นายกสโมสรนักศึกษา)

3*

40

 

กลุ่มที่ 7 (หัวหน้ากลุ่ม: นายพิเชษฐ์  เพชรวงศ์)

9

 

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ

45

 

 

รวม

187

89 

212 

* กลุ่มที่ 6  บุคลากร 3 คน นับซ้ำ

2.  สื่อประชาสัมพันธ์ที่ท่านสามารถรับทราบข่าวการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ได้สะดวก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 

สื่อประชาสัมพันธ์

ร้อยละ

เพื่อนร่วมงาน

37.97

แผ่นปลิว

12.86

Facebook

12.66

บันทึกเวียน

12.03

ไลน์

8.51

E-mail

8.30

E-Document

4.36

Share PSU

2.70

เสียงตามสาย

0.62

 

3. การเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ท่านคิดว่า.......(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 

ด้านต่างๆ

ร้อยละ 

มีความสามัคคีและทำงานเป็นทีม

26.20

บริเวณคณะฯ มีความสะอาดและทัศนียภาพเป็นระเบียบเรียบร้อย

25.48

เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรม 5ส

25.24

เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล

23.09

 

4. ความท่านมีความพึงพอใจหรือความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

ระดับความพึงพอใจ

คะแนนเฉลี่ย

ความพึงพอใจ

4.1 รูปแบบ และพิธีเปิด

3.99

มาก

4.2 รูปแบบการลงทะเบียน

4.14

มาก

4.3 ความเหมาะสมการแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่มและระยะเวลาที่ทำกิจกรรม

4.32

มาก

4.4 ความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ทำกิจกรรม

4.16

มาก

4.5 ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรม

4.07

มาก

4.6 ความพึงพอใจในภาพรวม 

4.28

มาก

คะแนน 0.00 - 1.50  หมายถึง  น้อยที่สุด                              คะแนน 1.51 - 2.50  หมายถึง  น้อย

คะแนน 2.51 - 3.50  หมายถึง  พอใช้                                    คะแนน 3.51 - 4.50  หมายถึง  มาก

คะแนน 4.51 - 5.00  หมายถึง  มากที่สุด

 

5. สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม  Big Cleaning Day

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม Big Cleaning Day

ความถี่ 

 • ให้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกปี เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี 

6

 • ควรจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปีละ 2 ครั้ง

2

 • เป็นกิจกรรมที่ดี มีรางวัลมอบในกิจกรรม และควรเพิ่มรางวัลให้มากกว่านี้ก็ยิ่งดี

1

 • มีการจัดกิจกรรมสนุกแทรก

1

 

 

ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ

ความถี่

 • ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น

1

 • ควรเชิญชวนให้บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างในคณะฯ ให้มากขึ้น

1

 • ควรเพิ่มการแบ่งกลุ่มให้ย่อยอีก

1

 • ควรมีถุงขยะเป็นสีๆ เพื่อให้สามารถแยกขยะได้

1

 • ควรเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ทำความสะอาด  เนื่องจากอุปกรณ์มีน้อยกว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม

6

 • อุปกรณ์ทำความสะอาดไม่เหมาะสมกับงานบางประเภท (กลุ่ม 4)

1

 • ควรแจกถุงมือยางแทนถุงมือผ้า(กลุ่ม 3)

1

 • ควรซักผ้าขนหนูก่อนนำมาแจกเพื่อให้สามารถใช้เช็ดเหงื่อได้ทันที

1

 • ควรจัดรถเก็บขยะให้สามารถบรรทุกขยะในปริมาณมาก เพราะมีขยะประเภทเศษไม้มาก (ถังของเทศบาล)

3

 • กลุ่มที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขยะมีจำนวนสมาชิกน้อย (12 คน)

1

 • ควรจัดหาพื้นที่ในการทิ้งขยะ

1

 • ควรจัดรถดับเพลิงของ ม.อ. และเทศบาลคอหงส์ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป เพื่อสะดวกในการใช้น้ำ และความรวดเร็วในการล้างตลาดเกษตร ม.อ.

1

 • ข้าวดิบและแข็ง อาหารรสชาติไม่อร่อย

11

 • กับข้าวหมูทอดแข็งมาก และแกงส้มกุ้งมีปริมาณน้อย

1

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 กรกฎาคม 2559 08:24 แก้ไข: 14 กรกฎาคม 2559 08:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้, Ico24 มิกกี้, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.38.214
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ