นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 3200
ความเห็น: 11

สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงานดีเด่น คณะทรัพยาฯ

บริการด้วยความเต็มใจ

เปิดใจน้องอ้อย ศศิธร  ลิ่มจู้ บุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงานดีเด่น

กลุ่มพนักงานเงินรายได้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2553 

                    

 เช้าของวันวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554 ณ เวลา 09.09 น. ห้องประชุม 140

อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส  น้องอ้อยยิ้มแย้มแจ่มใส

 ใส่สูทสีเทาเข้ามาในห้อง  พี่ ๆ ทีมสัมภาษณ์ ทยอยเข้ามานั่งในห้อง  เราชวนกัน

ถ่ายรูปก่อน คุยกันแบบสบาย ๆ   ทำให้บรรยากาศเป็นกันเอง   

                        

                       

 ผู้ให้สัมภาษณ์  :   น้องอ้อย (นางสาวศศิธร  ลิ่มจู้) 
                            
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น
                             กลุ่มพนักงานเงินรายได้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 
                             
ประจำปี 2553
 

ผู้สัมภาษณ์     :   พี่หนู (วิไลลักษณ์ สิงขรัตน์) พี่ดวงรัตน์ (สุวภัทร 
                            
วชิรอนันต์)  
 พี่สวย (จรรยา  เพชรหวน)  พี่ยุ
                             (ยุวภา  โฆสกิตติกุล) 
  และพี่ไก่ (ทรงลักษณ์  กลับคง) 
ผู้สร้างภาพ   :  พี่เด๊ะ (ศรีนรา  แมเร๊าะ) 
 

เป็นอย่างไรบ้างกับการได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2553 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
:  ดีใจและภูมิใจ ที่คณะฯ เสนอให้เป็นบุคลากรดีเด่น 

น้องอ้อยสำเร็จการศึกษาจากที่ไหนจ๊ะ ?
:  สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครุศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 

หน้าที่งานที่รับผิดชอบมีอะไรบ้าง ?
:  งานให้บริการ งานธุรการ งานซ่อมบำรุง งานซ่อม ด้านฮาร์ตแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) ถนัดด้านซอฟต์แวร์   

น้องอ้อยมีจุดเด่นอะไร (สอบถามจากพี่ๆ ที่สัมภาษณ์)
: ความน่ารัก   พูดจาฉะฉาน   เรียนรู้งานเร็ว  รักงานด้านบริการ สนุกกับงานที่ทำ ไม่เครียดเมื่อเจอกับปัญหาอุปสรรค  แก้ปัญหาเป็นขั้นตอน 

งานที่ภาคภูมิใจมีอะไรบ้าง           
: งานบริการที่ทำอยู่ ณ ขณะนี้  รัก + ทุ่มเท แรงกายแรงใจกับงาน  

 หน้าที่การงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไร           
:  เก็บข้อมูลการให้บริการแต่ละครั้ง และระบุปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น
               หากมีปัญหา อุปสรรค จะบอกแนวทางแก้ไขเบื้องต้นให้ผู้รับบริการ
   ทราบ ทุกครั้ง
:  มีการค้นคว้าข้อมูลจาก Internet เพื่อเพิ่มเติมความรู้จากที่ตนมีอยู่    หรือบางเรื่องที่ไม่มีความรู้ก็จะสอบถามจากผู้รู้ 

จัดลำดับงานอย่างไรที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

:   จัดลำดับงานที่สำคัญและเร่งด่วนเป็นลำดับแรก  มีการทำงานเป็นทีม  มีการบันทึกข้อมูลที่เป็นระบบ ในการเรียนรู้งานได้รับมอบหมายให้เรียนรู้จากเหตุการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง จึงสามารถนำความรู้       จากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาใช้ในการแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ  ตลอดจนเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา 

ด้านการร่วมงานกับผู้อื่น              
:  ยิ้มแย้ม แจ่มใส  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   ยินดีช่วยเหลือและทำงาน
   ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
           
:  พูดคุยและทักทายได้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร อาจารย์ 
    บุคลากร และนักศึกษา
           
:  การทำงานกับเพื่อนร่วมงานจะทำงานกันเป็นทีม
:  เต็มใจให้บริการทุกเวลา สถานที่  จนกว่างานจะแล้วเสร็จ 

สิ่งที่อยากจะทำเพื่อคณะฯ มีอะไร           
:  เว็บไซต์งานเทคโนโลยี  โดยมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีเว็บบอร์ด ปัญหาถาม-ตอบ  และบันทึกความรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไข 

ข้อคิดพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ต่อผู้อาวุโสที่ไม่ถนัดมีอะไรบ้าง ?         
:  ควรอัพเดทไวรัสทุกวัน   และลบไฟล์ขยะทิ้ง  เพื่อเป็นการดูแล 
    บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
            
 

สิ่งภูมิใจจากการทำงาน                 
:  ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุน สอนงาน และทำงานเป็นทีม 
     ทำให้งานลุล่วงไปด้วยดี
:  ได้เรียนรู้ ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี           
:  ภูมิใจกับทุกงานที่ให้บริการ           
:  มีการทำงานที่เป็นระบบ   และได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงาน 
 

ความประทับใจกับพี่ๆ น้องๆ ที่ร่วมงาน  :  มีน้ำใจ  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเผื่อเพื่อแผ่   อุดมคติในการทำงาน  ;  บริการด้วยความเต็มใจ   มุ่งมั่นและพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเองตลอดเวลา 

โดยยึดมั่น ดังนี้

การครองตน   :    ยึดหลัก  ซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยประพฤติ ปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์ ทั้งในหน้าที่การงาน และเรื่องส่วนตัว อีกทั้งมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณในทุกระดับ เพื่อนำมาเป็นหลักคุณธรรมและเป็นภูมิคุ้มกันในการปฏิบัติตน รักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความเข้าใจ พอเพียง มีความรับผิดชอบ ขยัน หมั่นเพียร และพร้อมที่จะตอบแทนผู้มีพระคุณ ตอบแทนองค์กร และตอบแทนคุณแผ่นดิน 

การครองคน   :    มีอัธยาศัย และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จริงใจเสมอต้น เสมอปลาย มีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงานได้ในทุกระดับ ทั้งเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา เต็มใจ ตั้งใจ ในการให้บริการทุก ๆ ครั้ง และพร้อมที่จะรับฟัง ปัญหา ข้อเสนอแนะ ของทุก ๆ คน ด้วยความเข้าใจ และพร้อมที่จะแก้ปัญหาจนสุดความสามารถ โดยยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือแนะนำทั้งภาระหน้าที่ราชการและส่วนตัวด้วยความเต็มใจ 

การครองงาน  :    ปฏิบัติงานในงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่สนใจค้นคว้า พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อที่จะนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ พร้อมที่จะอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เอาใจใส่และดูแลอุปกรณ์ และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความพร้อมและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคงทนต่อการใช้งานให้ได้นานที่สุด อีกทั้งยังใส่ใจในการให้บริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ไม่เพิกเฉยต่อการร้องขอจากผู้รับบริการ เนื่องจากตระหนักดีว่าหากอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศขัดข้อง จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร และได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่สำคัญ คือ สนับสนุนให้นักศึกษา ได้รับความรู้และใช้งานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ ไม่มีอุปสรรค จึงได้ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติงานทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ เหล่านี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

สุดท้ายขอขอบคุณ  
: พี่ๆ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทรัพยาฯ  พี่สวย (จรรยา เพชรหวน)  พี่ยุ (ยุวภา  โฆสกิตติกุล) พี่อู๊ด (สกนธ์  รัตนโกศล)  ที่ช่วยให้งานประสบความสำเร็จ  ลุล่วงไปด้วยดี                           
 
:  ผู้บริหาร อาจารย์ เพื่อนร่วมงานทุกคน   

สุดท้ายของสุดท้าย         : หากท่านใดที่ได้โทรศัพท์ไปยังงานเทคโนโลยี
                                      ก็จะมีเสียง  ห้าว ๆ จริงใจด้วยด้วยจิตที่บริการ
                                     
(Service Mind) อยู่ปลายสายเสมอ

สร้าง: 12 เมษายน 2554 14:28 แก้ไข: 18 เมษายน 2554 11:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 มิกกี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
saowanit [IP: 118.173.148.180]
13 เมษายน 2554 10:33
#64863
 เห็นด้วย 100000 % จ้า ดีใจด้วย ขอให้ตั้งใจทำงานต่อไป ให้กำลังใจเน๊อะ
มาลุ้น.. มาเชียร์ และมาส่งกำลังใจน้องอ้อย! เป็นน้องที่น่ารักและลุยงาน มีน้ำใจกับทุกๆคน ดีใจที่ได้น้องเค้ามาเป็นทีมงานมากค่ะ .^_^ 
Ico48
saowanit [IP: 113.53.12.235]
16 เมษายน 2554 20:59
#64892

 

    คนสัมภาษณ์งามๆทั้งน้าน น้องเด่ะท่าสวยจริงๆ

ขอบอก

                                              อ.นิด

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

เวลาคอมฯมีปัญหา น้องอ้อยจะมาช่วยแก้ไขให้ภาคธรณีฯ ด้วยความรวดเร็ว และยิ้มแย้มแจ่มใส สมควรได้เป็นบคุลากรดีเด่นค่ะ

Ico48
[IP: 113.53.2.123]
18 เมษายน 2554 13:13
#64925
ยินดีกับอ้อยด้วยจ้า ^^
Ico48
Monly (Recent Activities)
18 April 2011 20:52
#64939
  • การให้บริการของน้องอ้อย ไม่เคยปฏิเสธเลย ถึงแม้ว่าเลยเวลาราชการไปแล้ว  น้องอ้อยให้บริการด้วยความเต็มใจ เต็มที่ และด้วยร้อยยิ้มที่ผู้รับบริการมีความประทับใจเป็นอย่างมากค่ะ
  • ในการประชุมใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกพื้นที่ น้องอ้อย ทำได้หลายอย่าง หลายหน้าที่ โดยมิได้นิ่งดูดาย  ช่วยเหลือพี่ ๆ อยู่เสมอค่ะ

 

  ประทับใจในความมีน้ำใจของน้องอ๋อยซ่า ตั้งแต่เมื่อเข้ามาทำงานที่คณะฯ ใหม่ๆ ค่ะ แต่ตอนนี้กลางเก่ากลางใหม่แล้ว น้องเขาก็จะถามตลอดเมื่อเห็นเรา ว่ามีอะไรให้ช่วยไหม บางครั้งจองห้องประชุมไว้แต่ะไม่ได้จองอุปกรณ์ น้องเขาก็จะโทรมาถามว่าไม่เห็นจองอุปกรณ์เลย จะจองอุปกรณ์หรือเปล่า  และหากเครื่องคอมมีปัญหาก็บอกวิธีการแก้ให้หากเป็นอะไรที่เราทำได้ไม่ยากนัก ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องอ๋อยด้วยค่ะ

ดีใจด้วยจ๊ะ  และก็ขอขอบคุณในการให้บริการที่ดีๆเสมอนะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.215.77.193
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ