นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2008
ความเห็น: 0

รู้จักสภาคณบดีสาขาการเกษตร

เนื่องจากห่างหายจากบล็อคนี้มานาน  อาจทำให้หลายคนลืมเรื่องราวจากสภาคณบดีสาขาการเกษตรไปบ้างแล้ว  ก่อนที่จะนำเรื่องราวเกี่ยวการจัดประชุมที่จะมีขึ้น ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ในวันที่ 11 กันยายน 2558 นี้  Marky ขอแนะนำข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับสภาคณบดีสาขาการเกษตรให้ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันนะคะ

สภาคณบดีสาขาการเกษตรเป็นการรวมกันของคณบดีของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  โดยมี

1. เพื่อเป็นองค์กรกลางในการกำหนดแนวความคิด และทิศทางในการดำเนินงานสถาบันอุดมศึกษาสาขาการเกษตรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ
2. เพื่อเป็นองค์กรกลางในการประสานงาน และร่วมมือในการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีกิจกรรมในสาขาการเกษตร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
3. เพื่อให้สามารถชี้แนะชี้นำสังคมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
4. เพื่อประสานงานกับองค์กรอื่นๆ ที่มีนโยบายและเป้าหมายสอดคล้องกันลำดับ คณะ/สาขา/สำนัก/หลักสูตร หน่วยงาน
1 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
3 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
9 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
12 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
15 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
19 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
20 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
22 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
24 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
26 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
27 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
28 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ตราสัญลักษณ์รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธาน
ผศ. ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
รศ.ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
รศ.ดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  
ผศ.ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร  
รศ.อนันต์ พลธานี คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
รศ.ราชศักดิ์ ช่วยชูวงศ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
รศ.ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ผศ.ทรงศักดิ์ จุนถิระพงศ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ดร.สมเกียรติ กสิกรานันท์ คณบดีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  
ผศ.ดร.รำไพ เกณฑ์สาคู คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
รศ.ศักดิ์ชัย ชูโชติ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ดร.ไพบูลย์ ประโมจนีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
รศ.ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์ คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี  
รศ.ดร.สุทัศน์ ศิริ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
รศ.น.สพ.เกรียงศักดิ์ พูนสุข คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
ผศ.ดร.จงกล พรมยะ คณบดีเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ผศ.ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  
รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
นางฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขานุการ

เป็นการทำความรู้จักกับสภาคณบดีสาขาการเกษตรในเบื้องต้นนะคะ  ก่อนที่ Marky จะนำเรื่องราวของการจัดประชุมมาฝากกันค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 กันยายน 2558 10:52 แก้ไข: 09 กันยายน 2558 10:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 ทดแทน.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.192.241
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ