นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 28 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
รวมใจชาวทรัพย์ กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559 (2) [C] 1378 2
รวมใจชาวทรัพย์ กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559 (1) [C] 1187 1
การมีส่วนร่วม การสื่อสาร และธรรมาภิบาลในองค์กร [C] 2038 1
กลอน 5 ส [C] 2010 1
ตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 [C] 1912 1
รวมใจชาวทรัพย์ กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 [C] 1438 1
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ตอนที่ 2 [C] 1057 0
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ตอนที่ 1 [C] 944 0
ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์(นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม) ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 [C] 1037 0
ตรวจเยี่ยม 5ส ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 [C] 1884 2
รวมใจชาวทรัพย์ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557 [C] 1530 3
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ [C] 1249 1
5ส กับการพัฒนาองค์กร [C] 1123 0
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2556 ฝ่ายลงทะเบียน [C] 1763 3
งานส่วนรวม [C] 1577 0
ตรวจเยี่ยม 5 ส ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555 [C] 1564 2
กิจกรรม Big Cleaning Day [C] 1490 1
ตรวจเยี่ยม 5 ส ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 [C] 2960 3
2 กุมภาพันธ์ 2555 วัน Big Cleaning Day [C] 2795 4
ความเข้าใจ.....ที่ได้จากการตรวจเยี่ยมสำนักงาน และพื้นที่ส่วนรวม [C] 8434 0
เทคนิคการตรวจเยี่ยม 5 ส [C] 1659 1
สรุปโครงการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส เดือนเมษายน 2553 [C] 2857 0
สรุปกิจกรรม 5 ส และการพัฒนางานตามระบบประกันคุณภาพ เดือนมีนาคม 2553 [C] 2460 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส เดือนเมษายน 2553 [C] 1729 0
การนำเสนองานตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2552 [C] 1644 0
กิจกรรม 5 ส และพัฒนางานตามระบบประกันคุณภาพ เดือนมีนาคม 2553 [C] 1882 4
สรุป Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2552 [C] 2080 3
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2552 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1993 2