นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2358
ความเห็น: 6

การบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย (6)

การบริหารจัดการงานในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คิดว่าคงมีประชาคมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่วนหนึ่งยังไม่ทราบว่าวิทยาเขตสุราษฎร์ธาน
ีได้มีการปรับเปลี่ยนจัดโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ มีการจัดกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอนให้อยู่ให้ถูกที่ถูกทาง  โดยมีการเปลี่ยนชื่อคณะใหม่ให้สอดคล้องกับศาสตร์ เปลี่ยนชื่อ..คณะเทคโนโลยีและการจัดการ..เป็น..คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเปลี่ยนชื่อ..คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์..เป็น..คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ...
จัดการโยกย้ายสาขาวิชาที่เปิดสอนใหม่ เช่น เดิมสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ซึ่งให้วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สังกัดอยู่ที่คณะเทคโนโลยีและการจัดการ ก็ปรับใหม่ให้ย้ายไปสังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ที่สำคัญการบริหารจัดการงานช่วยอำนวยการทุกเรื่องจะบริหารแบบรวมศูนย์ 100 % จากการที่ตัวเองได้เข้าไปมีส่วนในการให้คำปรึกษาการจัดการอัตรากำลังคนและการจัดงานใน สนอ. ในเบื้องต้นก็ต้องยอมรับว่า สายสนับสนุนใน วข.สร.มีเยอะมาก แต่พอเริ่มจัดแบ่งคนลงในงานต่างๆ กลับพบว่า..อัตรากำลังสายสนับสนุนที่มีอยู่กลับไม่พอกับความต้องการของผู้รับผิดชอบอีก แต่อย่างไรก็ตาม วิทยาเขตก็ได้พยายามจัดอัตรากำลังสายสนับสนุนที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาเขตให้มากที่สุด ซึ่งตามโครงสร้างการบริหารงานในสำนักงานวิทยาเขตจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มงาน 2 ศูนย์ คือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งอนาคตศูนย์ฯ ก็อาจจะขยายงานเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะได้ สำหรับใน 2 กลุ่มงาน จะมีการจัดแบ่งงานภายในดังนี้

1.  กลุ่มงานบริหารทั่วไป จะแบ่งออกเป็น 3 งาน คือ งานบริหารงบประมาณ งานอาคารสถานที่ และงานบริหารและพัฒนาระบบ จัดอัตรากำลังรับผิดในกลุ่มนี้ 43 อัตรา รวมหัวหน้ากลุ่มงาน

2.  กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ จะแบ่งออกเป็น 3 งาน เช่นเดียวกัน คือ งานทะเบียนและประมวลผล งานบริการการศึกษา และงานกิจการนักศึกษา จัดอัตรากำลังไว้ 26 อัตรา รวมหัวหน้ากลุ่มงาน

ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดคนเข้าสู่งาน สำหรับอีก 2 ศูนย์ ก็จะมีการวิเคราะห์อัตรากำลังกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 28 สิงหาคม 2551 09:11 แก้ไข: 28 สิงหาคม 2551 09:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • ขอบคุณ พี่แดง  สำหรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
  • เมื่อมีการบริหารอัตรากำลังหน่วยงานอื่น ทำให้ต้องมองคณะ/หน่วยงานตนเองแล้วซิ  ?....?....?....?

การบริหารแบบรวมศูนย์ คือ การแยกงานสนับสนุนมารวมกันที่ส่วนกลาง  และคณะวิชาดำเนินการเฉพาะวิชาการ
ซึ่งการบริหารแบบรวมศูนย์นอกเหนือจากวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีแล้ว ก็ยังมีวิทยาเขตภูเก็ต และตรังด้วย

การรวมศูนย์มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด และลดความซ้ำซ้อน
หากการบริหารอัตรากำลังของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีลงตัว มีความเหมาะสม ก็คงเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
อัตรากำลังของวิทยาเขตอีก 2 วิทยาเขตได้

แต่คงต้องให้กำลังใจเจ้าของบันทึก
เพราะแต่ละวิทยาเขตไม่เหมือนกันซะทีเดียว จะมีลักษณะเฉพาะ และรายละเอียดปลีกย่อยย่อมแตกต่างกัน
การวิเคราะห์ก็ย่อมแตกต่างกันด้วย  คงต้องใช้กำลังภายในอีกมากมาย ...

* แวะเข้ามาอ่านค่ะ

               

Ico48
plan (Recent Activities)
28 August 2008 13:38
#34864

เป็นหน่วยงานที่พยายามบริหารแบบรวมศูนย์มาตั้งแต่เริ่มตั้งวิทยาเขต

ตอนนี้ที่วิทยาเขตสุราษฎร์มีนักศึกษารวมประมาณ 2,068  คน

ขนาดจัดว่ายังไม่ใหญ่มากนัก กำลังเตรียมขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ

ขณะนี้มี 2คณะ สาขาที่เปิดสอนเน้นศาสตร์เชิงประยุกต์ดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ผลิตกรรมชีวภาพ      เทคโนโลยีผลิตกรรมชีวภาพ      เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช      เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์      เทคโนโลยีชีวภาพทางน้ำ     เทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ     เทคโนโลยีของไขมันและน้ำมันพืช  เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม      การจัดการอุตสาหกรรม      การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม      การจัดการอุตสาหกรรมชีวภาพ  การจัดการอุตสาหกรรมยาง      อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์      อุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์  วิทยาการจัดการ  ธุรกิจเกษตร  ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  เทคโนโลยีสารสนเทศ

  ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ

รายละเอียดอื่นๆให้วิทยาเขตเค้าแสดงเองดีกว่านะ

Ico48
nayada [IP: 192.168.100.112]
29 สิงหาคม 2551 08:37
#34894
การบริหารแบบรวมศูนย์  คือ การแยกงานสนับสนุนไปรวมไว้ตรงกลางในส่วนของคณะ ในส่วนของภาควิชาฯจะดำเนินการเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเท่านนั้น โดยที่นโยบายดังกล่าวถ้าเป็นรูปธรรม จะลดงานและขั้นตอนได้ดีมาก อย่างไรก็ตามสายสนับสนุนทุกฝ่ายต้องเข้าใจ Concept ตรงกัน มิฉะนั้นก็จะเกิดการสับสนในขั้นตอนการปฏิบัติงานว่างานแต่ละงานเมื่อเข้ามาจะตั้งต้นที่หน่วยงานใด  สิ่งที่สำคัญคงต้องมานั่งพิจารณา Job งานแต่ละฝ่ายให้เป็นระบบ ตามขั้นตอนและสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย การบริหารงานแบบรวมศูนย์จึงเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
Ico48
อิอิอิอิ [IP: 118.173.167.254]
25 พฤศจิกายน 2551 20:04
#38553

ถ้าอยากทำงานเกี่ยวกับกองทะเบียน

 

 

จะต้องเรียนอะไรบ้างหรือค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.173.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ