นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนข้างหลัง
Ico64
นางสาว ดวงพร วงษ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 2044
ความเห็น: 1

Road Map บริหารบุคคล : นบ.ม.อ. 2 สัปดาห์ที่ 4

Road Map บริหารบุคคล

 AAR นบ.ม.อ. 2  สัปดาห์ที่ 4    วันที่ 26-27 มิถุนายน 2552                    

      ในสัปดาห์นี้เรายังคงเรียนใน กลุ่มวิชาที่ 3   การบริหาร (Managing organization) รวม 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย PSU FORESIGHT  การบริหารงานวิชาการ การบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร การจัดการเชิงกลยุทธ์ ประสบการณ์การบริหารงานบุคคลในองค์กร และเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหาร 

สิ่งที่เรียนรู้จากกลุ่มวิชาที่ 3   วันที่ 27 มิถุนายน  2552 เวลา 09.00 - 11.00 น. หัวข้อRoad Map บริหารบุคคล  โดย ท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา 

 วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาค เอเชีย ที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน  ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย Road Map 6 ด้าน ด้านที่ 6  เป็นองค์กรที่ใช้หลัดธรรมาภิบาลควบคู่กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

·        พัฒนาศักยภาพของบุคลากร  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

·        เร่งสร้างวัฒนธรรมการประเมิน ตรวจสอบโป่รงใส ความรับผิดชอบ(เราบริสุทธิ์ อย่างเดียวไม่พอ....แต่ต้องทำให้คนอื่นเห็นด้วย หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้ผู้อื่นสงสัย)

·        ใช้หลัก Share Vision &Collegiate decision

·        เน้นการสื่อสารภายในองค์กร และประชาสัมพันธ์ภายนอก

·        มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน  โดย ม.อ. มี 5 วิทยาเขต เพราะฉะนั้นต้องจัดบรรยากาศให้มาเจอกัน  ประเภทของบุคลากร

·        ข้าราชการ  ปัจจุบันไม่มีการบรรจุเพิ่มเติม และมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ หากเกษียณจัดสรรเป็นอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

·        ลูกจ้างประจำ

·        พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จากเงินงบประมาณและเงินรายได้

·        พนักงานเงินรายได้

·        พนักงานราชการ จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน ไม่เกิน 5 ปี   ระบบบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจหลัก มี 5 แนวทาง

·        การแสวงหาอาจารย์ใหม่ ต้องวุฒิป.เอก มีเงินประเดิม 200,00-300,00 บาท และมอบอำนาจให้คณบดีสามารถรับอาจารย์ใหม่ได้นอกเหนือกรอบอัตรากำลัง   หากหาไม่ได้ ต้องป.โท แผน ก จบป.ตรี ต้องเกียรตินิยม

·        กำหนดมาตรฐานภาระงาน

     o       มีระบบLoad Unit สำหรับอาจารย์ ให้อาจารย์ทำวิจัย เป้าหมาย 80%ภายใน 3 ปี

     o       แต่ปัจจุบันยังไม่มีระบบLoad Unit สำหรับสายสนับสนุน และท่านได้ท้าทายว่า หากใครคิดระบบได้ มีรางวัล  

   o        มีการกำหนดมาตรฐานจรรยาบรรณบุคลากร อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.personnel.psu.ac.th/word/9.121.pdfo       กำหนดcompetencyทุกตำแหน่งo         มาตรฐานภาระทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ. http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_57.pdf

            o         มาตรฐานภาระงานตำแหน่งชำนาญการ

·        การพัฒนาบุคลากร ในรูปแบบ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การพัฒนาคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ การพัฒนาบุคลากรตามCompetency และการส่งเสริมสายสนับสุนนขอตำแหน่งทางวิชาการ คลิกhttp://www.personnel.psu.ac.th/per12.htm กำหนดKPI ให้บุคลการจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี มีหน่วยงานกลางจัดพัฒนาบุคลากร

         §        ปี 2551 ม.อ.โดยหน่วยงานกลางจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการเรียนการสอน 12 โครงการ ด้านจริยธรรม 4 โครงการ ด้านการบริหาร 9 โครงการ ด้านการวิจัย 4 โครงการ ด้านการจัดการความรู้ 12 โครงการ และพัมนาสายสนับสนุน 18 โครงการ

        §        การพัฒนาอาจารย์ ปัจุบันม.อ. มี ป.เอก ร้อยละ 46.95  ปี 52 เป้าหมาย ร้อยละ50 ใช้ทุนพัฒนาอาจารย์ปีละ 40 ล้าน

·        การกำหนด Career Path ให้อาจารย์เรียนต่อ โดยปัจจุบันมีอาจารย์อยู่ระหว่างศึกษา ต่อ 248 คน

       §        สำหรับอาจารย์ใหม่ จบป.ตรี เรียนต่อ โทภายใน 2 ปี จบป.โท เรียนต่อ ป.เอก ภายใน 3 ปี จบ ป.เอก เร่งเข้าสู่ตำแหน่งการวิชาการ  เป็น ผศ.ภายใน 3 ปี และ รศ.ภายใน 5 ปี

·        การประเมิน มีการประเมินผู้บริหารทุกระดับ ทำระบบKPI ทุกระดับหน่วยงาน ระบบทำTOR รายบุคคล ใช้ประเมินทุก 6 เดือน

·        การให้รางวัลและระบบความชื่นชม อาจารย์ตัวอย่าง บุคลากรดีเด่น โครงการพัฒนางาน รางวัลผลงานตีพิมพ์ ยกย่องBest Practice และสมนาคุณผู้เข้าสู๋ ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ 100,000 บาท เท่าที่จับใจความได้ก็มีเท่หากพี่ๆเพื่อนคนใดมีมากกว่านี้ก็มาเติมให้เต็มได้คะ 

ปล.บันทึกนี้ค้างไว้นานแล้วเสร็จเสียที 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 01 กันยายน 2552 12:57 แก้ไข: 01 กันยายน 2552 13:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 "พอเพียง".
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
nampeth [IP: 202.28.179.5]
17 กรกฎาคม 2555 08:52
#78774

สอบถามเรื่องการประเมินผลงานชำนาญการ-ช่วยตอบทางเมล์นะคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.231.243.21
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ