นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 9562
ความเห็น: 3

ชื่อ [MBA - MM - MPhil - MSc - MA] นั้นสำคัญฉะไหน

ชื่อปริญญาไม่ได้บ่งชี้ครับ ว่าเรียนหลักสูตรอะไร แบบไหน สิ่งที่จะพอจะบอกได้บ้าง คือ การดูว่า "วงเล็บ" อะไร แต่ถ้าจะให้แน่ใจจริงๆ ต้องดูจาก Transcript ครับ

หลักสูตรระดับปริญญาโทด้านการจัดการและบริหารธุรกิจน่าจะเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรอื่นๆ ในระดับปริญญาโท หลักสูตรที่เราได้ิยิืนคุ้นหูและชินตามากที่สุด คงจะเป็นเอ็มบีเอ หรือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่ดูเหมือนเป็นหลักสูตรภาคบังคับของทุกมหาวิทยาลัยทั่วไทย

 

จริงๆ แล้ว หลักสูตรด้านการจัดการและบริหารธุรกิจในระดับปริญญาโทมีมากมายและหลากหลายรูปแบบด้วยกัน และที่น่่าแปลกใจกว่านั้น คือ เนื้อหาหลักสูตรอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนัก แต่ปริญญาที่ได้รับอาจจะแตกต่างกัน สรุปได้ว่าชื่อปริญญาไม่ได้บ่งชี้ครับว่า เรียนหลักสูตรอะไร แบบไหน สิ่งที่จะพอจะบอกได้บ้าง คือ การดูว่า "วงเล็บ" อะไร แต่ถ้าจะให้แน่ใจจริงๆ ต้องดูจาก Transcript ครับ

 

บันทึกนี้เขียนขึ้นด้วยความสงสัียครับ และไม่รับรองความถูกต้อง

 

ในความเข้าใจของผม MBA และ MM ไม่แตกต่างกันมากครับ  ทั้งสองหลักสูตรที่มีเนื้อหากว้าง ครอบคลุมทุกองค์ประกอบของการจัดการธุรกิจ เรียนทุกด้าน แต่ไม่ลงลึกด้านในด้านหนึ่ง เน้นไปยังการพัฒนาศักยภาพการจัดการ เป็นหลัก เป็นหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เป็นหลัก ไม่ใช่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดเนื้อหาด้านวิชาการ อาจกล่าวสั้นๆ ว่า แผนธุรกิจ น่าจะเป็นผลผลิตรวบยอดของการเรียน MBA

 

ผู้เรียน MBA ไม่จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ด้านการจัดการหรือบริหารธุรกิจมาก่อน วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน คือ การผลิตนักธุรกิจ หรือ เตรียมแรงงานสำหรับภาคธุรกิจ เป็นหลัก แต่สิ่งที่อาจจะแตกต่างกันบ้าง ระหว่าง MBA และ MM ก็ตรง MBA เ้น้นกลุ่มผู้เรียนเป็นผู้บริหารระดับต้นและกลางเป็นหลัก และเนื้อหาที่กว้างนั้น เน้นครอบคลุมทุกองค์ประกอบธุรกิจ แต่ MM หรือ Ex MBA เน้นกลุ่มผู้เรียนเป็นผู้บริหารระดับสูง ดังนั้นเนื้อหาหลักสูตรจึงอาจจะถูกออกแบบให้แตกต่างไปจาก MBA เล็กน้อยตามความต้องการของกลุ่มผู้เรียน

 

หลักสูตร MA หรือ MSc ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ ในความเข้าใจของผมนั้น เ็ป็นหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาเชิงลึกในด้านใดด้านหนึ่งของการจัดการ หรือ องค์ประกอบธุรกิจ เช่น การตลาด การเงิน การจัดการ ผู้ประกอบการและการประกอบธุรกิจใหม่ การบัญชีเป็นต้น เนื้อหาของหลักสูตรจะลึกซึ้งและเฉพาะเจาะจงเพียงใด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและเป้าหมายการผลิตบัณฑิต แต่ความจำเพาะเจาะจงของหลักสูตรและความลึกของเนื้อหา ไม่ได้เป็นตัวกำหนดความต่างของ MA และ MSc ครับ ความต่างของชื่อปริญญาน่าจะ เห็นได้อย่างชัดเจนจากเนื้อหาวิชาที่เรียนและผลผลิตของการเรียนรู้ และสะท้อนออกมาจากเป้าหมายการผลิตบัณฑิต

 

MA เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพแขนงต่างๆ ในวงธุรกิจ แต่ MSc เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตนักวิชาการหรือนักวิจัย รวมทั้งการเตรียมตัวศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (โดยเฉพาะ PhD by Thesis) โดยมีวิชาที่เกี่ยวของกับการวิจัยเป็นส่วนสำคัญในเนื้อหาหลักสูตร และมีวิทยานิพนธ์เป็นผลผลิตหนึ่งของการเรียนรู้

 

MPhil เป็นหลักสูตรที่ เน้นการวิจัย สร้่างองค์ความรู้ใหม่ แต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างจาก MSc คือ ในขณะที่ MSc ต้องเรียน coursework เพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึกในเนื้อหาวิชา แต่ MPhil เป็นหลักสูตรที่ไม่มี coursework เป็นองค์ประกอบ แต่ผู้เรียนต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นเวลาหนึ่งถึงสองปีในสาขาที่สนใจ ดังนั้นนักศึกษาในหลักสูตรนี้ ต้องมีพื้นฐานที่ดีทั้งด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขานั้น และ มีองค์ความรู้ด้านการวิจัยเพียงพอที่จะดำเนินงานวิจัยด้วยตนเองได้ และถ้างานวิจัย "ถึงขั้น"นักศึกษาก็สามารถขยายกรอบงานวิจัยและเปลี่ยนสถานะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกได้

 

นอกจากชื่อปริญญาข้างต้นแล้ว บางมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในยุโรป ยังมี ปริญญา MRes หรือ DEA สำหรับเตรียมผู้เรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาชั้นสูงที่เน้นการวิจัย (เช่น MPhil เป็นต้น)

 

ผมเองก็ไม่แน่ใจครับว่า จำเป็นหรือเปล่าที่ "ชื่อปริญญา" ต้องสอดคล้องกับ "เนื้อหาและรูปแบบการเรียน" ยกตัวอย่าง เช่น ถึงแม้จะเรียนด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ แต่จำเป็นหรือเปล่า ที่ เรียน "แบบนี้" จะได้ MBA แต่ถ้าเรียน "แบบนั้น" จะได้ MA หรือ MSc หรือ MPhil

 

ถ้าสนใจหลักสูตรปริญญาเอกด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันมากหมายหลายรูปแบบเช่นกัน สามารถอ่านได้ ที่นี่ ครับ

 

 

สร้าง: 23 มีนาคม 2552 18:46 แก้ไข: 23 มีนาคม 2552 19:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เยี่ยมไปเลยค่ะ

สวัสดีค่ะ

     สายฝนก็พึ่งเรียนในชั้นเรียนจบ เมื่อเดือนมีนาคม 52 นี้เอง  แต่ยังสอบประมวลอีก เดือนเมษายน 52 นี้

     สายฝนเห็นด้วยค่ะว่าหลักสูตรระดับปริญญาโทด้านการจัดการและบริหารธุรกิจน่าจะเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรอื่นๆ ในระดับปริญญาโท หลักสูตรที่เราได้ิยิืนคุ้นหูและชินตามากที่สุด คงจะเป็นเอ็มบีเอ หรือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่ดูเหมือนเป็นหลักสูตรภาคบังคับของทุกมหาวิทยาลัยทั่วไทย

     ในขณะที่สายฝนได้เรียนไปเป็นเวลา 2 ปี สายฝนได้อะไรจากการเรียนมากทีเดียว

     อาจารย์บางคนเค้าถามว่าเรียนไปทำไมในเมื่อทำงานในหน่วยงานของรัฐบาล ไม่ได้ทำธุรกิจสักหน่อย

     จากคำถามดังกล่าวว่าเรียนไปทำไม  เมื่อสายฝนได้เรียน สายฝนว่าเราสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานของเรา และองค์กรของเราได้มากทีเดียวค่ะ

                                สายฝน 

 

Ico48
[IP: 58.10.12.149]
18 มิถุนายน 2552 15:49
#45443

ทำไมต้องถามว่าจะเรียนต่อทำไม

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.108.188
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ