นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โครงการพาน้องท่องฟ้า ตามรอยพ่อ 1261 2
รถยนต์ดีเซล: ทนทานมากกว่าที่คิด 1720 1
วันที่ต้องยอมรับความจริง 955 1
อาลัยครู"ชิต ลิ่มวรพันธ์" 1645 1
update พลังงานทดแทนไบโอดีเซล 2557 1316 2
พลังงานชีวภาพจากกลีเซอรอล 1385 2
งานวิจัยแบบ PDCA 1876 1
หนังสือวิชาการไบโอดีเซลเล่มใหม่ 1522 0
Commercialize Hydroesterification Process 1576 0
เอทิลเอสเตอร์และเมทิลเอสเตอร์ 1582 3
ปัญหาเดิม ๆ กับการใช้ไบโอดีเซล 20636 3
การวาดรูปเทคนิคไม่ง่ายเลย 9328 8
เปิดตัวเอทิลเอสเตอร์: Fatty Acid Ethyl Ester (FAEE) 1499 0
ความสำคัญของความรู้หน้างาน 1047 0
บริการวิจัย: แนวทางใหม่ในการทำวิจัย 953 1
Fortuner 4 สูบแล้ว 1129 4
Fortuner 3 สูบ 1311 3
ปิดโครงการวิจัยไปได้อีก 1 1188 0
สิ่งเล็ก ๆ ...ที่เรียกว่า"วิจัย" 1374 0
ล้มเหลวหนึ่งครั้งหมายถึงการเข้าใกล้ความสำเร็จไปอีกก้าว 1120 0
รายงานความก้าวหน้าทุน วช. 1195 0
ไบโอดีเซลยังเดินต่อไป 2154 5
ต่อเกือบไม่ติด 1450 0
บูรณาการงานวิจัย 2106 2
PSU ไบโอดีเซล 91: การประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์แบบแยกกลีเซอรอลออกอย่างต่อเนื่อง 4485 1
PSU ไบโอดีเซล 90: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ (2) 2776 2
PSU ไบโอดีเซล 89: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ 2656 0
PSU ไบโอดีเซล 88: การประเมินวัฏจักรชีวิต 4545 2
PSU ไบโอดีเซล 87: การเสื่อมสภาพ 1946 0
PSU ไบโอดีเซล 86: การล้าง (ต่อ) 4348 2
PSU ไบโอดีเซล 85: การล้าง 3062 0
PSU ไบโอดีเซล 84: ผลได้เชิงทฤษฎี 2759 3
PSU ไบโอดีเซล 83: อิทธิพลขององค์ประกอบสารป้อนต่อผลได้ของไบโอดีเซล 4037 0
PSU ไบโอดีเซล 82: ค่าความร้อน ความหล่อลื่น และปริมาณ unsaponifiable matter 4319 0
PSU ไบโอดีเซล 81: สมบัติที่อุณหภูมิต่ำ 4448 0
PSU ไบโอดีเซล 80: โมโน-, ได-, ไตรกลีเซอไรด์ กลีเซอรีนอิสระ และกลีเซอรีนทั้งหมด 4740 3
PSU ไบโอดีเซล 79: ค่าความเป็นกรด ค่าไอโอดีน กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์ และเมทานอล 3788 3
PSU ไบโอดีเซล 78: สิ่งปนเปื้อนทั้งหมด การกัดกร่อนแผ่นทองแดง และเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 4348 0
PSU ไบโอดีเซล 77: เถ้าซัลเฟตและน้ำ 3148 1
PSU ไบโอดีเซล 76: กากถ่านและจำนวนซีเทน 3082 0
PSU ไบโอดีเซล 75: จุดวาบไฟและกำมะถัน 4404 0
PSU ไบโอดีเซล 74: ความหนืด 4799 1
PSU ไบโอดีเซล 73: ความหนาแน่น 4631 2
PSU ไบโอดีเซล 72: ปริมาณเอสเตอร์ 2291 2
PSU ไบโอดีเซล 71: คุณสมบัติของไบโอดีเซล 2315 2
PSUไบโอดีเซล 70: การผลิตไบโอดีเซลด้วยการใช้เอนไซม์เร่งปฏิกิริยา 2447 1
PSU ไบโอดีเซล 69: การจัดการกลีเซอรอล (3) 3213 0
PSU ไบโอดีเซล 68: การจัดการกลีเซอรอล (2) 4241 4
PSU ไบโอดีเซล 67: การจัดการกลีเซอรอล (1) 7088 0
PSU ไบโอดีเซล 66: การแยกคืนแอลกอฮอล์ 2617 0
PSU ไบโอดีเซล 65: การกลั่นแบบมีปฏิกิริยา 5414 1
PSU ไบโอดีเซล 64: กระบวนการ Continuous Deglycerolization (CD Process) 4836 0
PSU ไบโอดีเซล 63: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน (ต่อ) 3546 0
PSU ไบโอดีเซล 62: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน 3009 0
PSU ไบโอดีเซล 61: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 2267 0
PSU ไบโอดีเซล 60: อิทธิพลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 2293 0
PSUไบโอดีเซล 59: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 1961 0
PSU ไบโอดีเซล 58: โมเดลจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน 2392 0
PSU ไบโอดีเซล 57: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 1949 0
PSU ไบโอดีเซล 56: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 3363 1
PSU ไบโอดีเซล 55: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) 6462 0
PSUไบโอดีเซล 54: การให้ความร้อนด้วยการสร้าง cavitation 2399 0
PSUไบโอดีเซล 53: การให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ 2319 0
PSUไบโอดีเซล 52: การลดกรดด้วยกระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน 2490 0
PSUไบโอดีเซล 51: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพต่ำ 2418 6
PSU ไบโอดีเซล 50: อิทธิพลของการกวนผสมและตัวทำละลายร่วม 2385 0
PSU ไบโอดีเซล 49: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 4392 0
PSUไบโอดีเซล 48: ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา 2114 0
PSU ไบโอดีเซล 47: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 2029 4
PSU ไบโอดีเซล 46: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 4664 0
PSU ไบโอดีเซล 45: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 2132 0
PSU ไบโอดีเซล 44: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์วิวิธพันธุ์ 3956 0
PSU ไบโอดีเซล 43: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์เอกพันธุ์ 2800 0
PSU ไบโอดีเซล 42: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพสูง(1) 8752 0
PSU ไบโอดีเซล 41: Supercritical Fluids Technology 2906 4
PSU ไบโอดีเซล 40: กระบวนการผลิต (1) 2505 0
PSU ไบโอดีเซล 39: ดุลพลังงานในไบโอดีเซล 2412 0
PSU ไบโอดีเซล 38: ดุลมวลสาร 7283 2
PSUไบโอดีเซล 37: การคำนวณในไบโอดีเซล 2616 0
PSUไบโอดีเซล 36: ตัวเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์ 3814 0
PSU ไบโอดีเซล 35: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดวิวิธพันธุ์ 2871 2
PSU ไบโอดีเซล 34: เพิ่มเติมโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ 3647 0
PSU ไบโอดีเซล 33: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดแบบเอกพันธุ์ 2377 0
PSU ไบโอดีเซล 32: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรด (acid catalysis) 4703 0
PSU ไบโอดีเซล 31: ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 5330 0
PSU ไบโอดีเซล 30: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2 2145 1
PSU ไบโอดีเซล 29: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2239 1
PSU ไบโอดีเซล 28: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) 3471 0
PSUไบโอดีเซล 27: การเร่งปฏิกิริยา: 2913 1
PSU ไบโอดีเซล 26: แอลกอฮอล์ 5714 5
PSU ไบโอดีเซล 25: การปรับปรุงสภาพน้ำมันก่อนทำปฏิกิริยา 5012 0
PSU ไบโอดีเซล 24: น้ำมันทอดใช้แล้ว 3450 2
PSU ไบโอดีเซล 23: น้ำมันที่ไม่ใช้บริโภค 3930 0
PSU ไบโอดีเซล 22: น้ำมันบริโภคชนิดอื่น ๆ 3403 1
PSU ไบโอดีเซล 21: วัตถุดิบพื้นฐาน น้ำมันปาล์ม 6399 3
PSU ไบโอดีเซล 20: น้ำมันและไขมัน 3710 8
PSU ไบโอดีเซล 19: อินดิเคเตอร์ในการไทเทรตกรด-เบส 6687 5
PSU ไบโอดีเซล 18: คุณลักษณะเฉพาะของกรด-เบส 4123 2
PSUไบโอดีเซล 17: แนวคิดของกรดและเบส 2263 2
PSUไบโอดีเซล 16: ความดันไอและกฎของราอูลต์ 4192 1