นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โครงการพาน้องท่องฟ้า ตามรอยพ่อ 1309 2
รถยนต์ดีเซล: ทนทานมากกว่าที่คิด 1797 1
วันที่ต้องยอมรับความจริง 988 1
อาลัยครู"ชิต ลิ่มวรพันธ์" 1690 1
update พลังงานทดแทนไบโอดีเซล 2557 1373 2
พลังงานชีวภาพจากกลีเซอรอล 1436 2
งานวิจัยแบบ PDCA 1908 1
หนังสือวิชาการไบโอดีเซลเล่มใหม่ 1564 0
Commercialize Hydroesterification Process 1619 0
เอทิลเอสเตอร์และเมทิลเอสเตอร์ 1627 3
ปัญหาเดิม ๆ กับการใช้ไบโอดีเซล 20677 3
การวาดรูปเทคนิคไม่ง่ายเลย 9376 8
เปิดตัวเอทิลเอสเตอร์: Fatty Acid Ethyl Ester (FAEE) 1523 0
ความสำคัญของความรู้หน้างาน 1067 0
บริการวิจัย: แนวทางใหม่ในการทำวิจัย 976 1
Fortuner 4 สูบแล้ว 1152 4
Fortuner 3 สูบ 1338 3
ปิดโครงการวิจัยไปได้อีก 1 1210 0
สิ่งเล็ก ๆ ...ที่เรียกว่า"วิจัย" 1402 0
ล้มเหลวหนึ่งครั้งหมายถึงการเข้าใกล้ความสำเร็จไปอีกก้าว 1145 0
รายงานความก้าวหน้าทุน วช. 1233 0
ไบโอดีเซลยังเดินต่อไป 2182 5
ต่อเกือบไม่ติด 1466 0
บูรณาการงานวิจัย 2139 2
PSU ไบโอดีเซล 91: การประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์แบบแยกกลีเซอรอลออกอย่างต่อเนื่อง 4547 1
PSU ไบโอดีเซล 90: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ (2) 2806 2
PSU ไบโอดีเซล 89: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ 2677 0
PSU ไบโอดีเซล 88: การประเมินวัฏจักรชีวิต 4574 2
PSU ไบโอดีเซล 87: การเสื่อมสภาพ 1972 0
PSU ไบโอดีเซล 86: การล้าง (ต่อ) 4385 2
PSU ไบโอดีเซล 85: การล้าง 3088 0
PSU ไบโอดีเซล 84: ผลได้เชิงทฤษฎี 2781 3
PSU ไบโอดีเซล 83: อิทธิพลขององค์ประกอบสารป้อนต่อผลได้ของไบโอดีเซล 4091 0
PSU ไบโอดีเซล 82: ค่าความร้อน ความหล่อลื่น และปริมาณ unsaponifiable matter 4372 0
PSU ไบโอดีเซล 81: สมบัติที่อุณหภูมิต่ำ 4497 0
PSU ไบโอดีเซล 80: โมโน-, ได-, ไตรกลีเซอไรด์ กลีเซอรีนอิสระ และกลีเซอรีนทั้งหมด 4780 3
PSU ไบโอดีเซล 79: ค่าความเป็นกรด ค่าไอโอดีน กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์ และเมทานอล 3803 3
PSU ไบโอดีเซล 78: สิ่งปนเปื้อนทั้งหมด การกัดกร่อนแผ่นทองแดง และเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 4384 0
PSU ไบโอดีเซล 77: เถ้าซัลเฟตและน้ำ 3219 1
PSU ไบโอดีเซล 76: กากถ่านและจำนวนซีเทน 3113 0
PSU ไบโอดีเซล 75: จุดวาบไฟและกำมะถัน 4426 0
PSU ไบโอดีเซล 74: ความหนืด 4860 1
PSU ไบโอดีเซล 73: ความหนาแน่น 4676 2
PSU ไบโอดีเซล 72: ปริมาณเอสเตอร์ 2320 2
PSU ไบโอดีเซล 71: คุณสมบัติของไบโอดีเซล 2357 2
PSUไบโอดีเซล 70: การผลิตไบโอดีเซลด้วยการใช้เอนไซม์เร่งปฏิกิริยา 2468 1
PSU ไบโอดีเซล 69: การจัดการกลีเซอรอล (3) 3240 0
PSU ไบโอดีเซล 68: การจัดการกลีเซอรอล (2) 4274 4
PSU ไบโอดีเซล 67: การจัดการกลีเซอรอล (1) 7144 0
PSU ไบโอดีเซล 66: การแยกคืนแอลกอฮอล์ 2639 0
PSU ไบโอดีเซล 65: การกลั่นแบบมีปฏิกิริยา 5454 1
PSU ไบโอดีเซล 64: กระบวนการ Continuous Deglycerolization (CD Process) 4921 0
PSU ไบโอดีเซล 63: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน (ต่อ) 3575 0
PSU ไบโอดีเซล 62: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน 3027 0
PSU ไบโอดีเซล 61: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 2282 0
PSU ไบโอดีเซล 60: อิทธิพลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 2304 0
PSUไบโอดีเซล 59: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 1985 0
PSU ไบโอดีเซล 58: โมเดลจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน 2411 0
PSU ไบโอดีเซล 57: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 1967 0
PSU ไบโอดีเซล 56: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 3396 1
PSU ไบโอดีเซล 55: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) 6536 0
PSUไบโอดีเซล 54: การให้ความร้อนด้วยการสร้าง cavitation 2423 0
PSUไบโอดีเซล 53: การให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ 2352 0
PSUไบโอดีเซล 52: การลดกรดด้วยกระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน 2533 0
PSUไบโอดีเซล 51: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพต่ำ 2444 6
PSU ไบโอดีเซล 50: อิทธิพลของการกวนผสมและตัวทำละลายร่วม 2403 0
PSU ไบโอดีเซล 49: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 4430 0
PSUไบโอดีเซล 48: ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา 2132 0
PSU ไบโอดีเซล 47: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 2050 4
PSU ไบโอดีเซล 46: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 4685 0
PSU ไบโอดีเซล 45: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 2144 0
PSU ไบโอดีเซล 44: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์วิวิธพันธุ์ 4007 0
PSU ไบโอดีเซล 43: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์เอกพันธุ์ 2833 0
PSU ไบโอดีเซล 42: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพสูง(1) 8829 0
PSU ไบโอดีเซล 41: Supercritical Fluids Technology 2926 4
PSU ไบโอดีเซล 40: กระบวนการผลิต (1) 2533 0
PSU ไบโอดีเซล 39: ดุลพลังงานในไบโอดีเซล 2424 0
PSU ไบโอดีเซล 38: ดุลมวลสาร 7349 2
PSUไบโอดีเซล 37: การคำนวณในไบโอดีเซล 2638 0
PSUไบโอดีเซล 36: ตัวเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์ 3869 0
PSU ไบโอดีเซล 35: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดวิวิธพันธุ์ 2902 2
PSU ไบโอดีเซล 34: เพิ่มเติมโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ 3667 0
PSU ไบโอดีเซล 33: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดแบบเอกพันธุ์ 2399 0
PSU ไบโอดีเซล 32: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรด (acid catalysis) 4743 0
PSU ไบโอดีเซล 31: ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 5377 0
PSU ไบโอดีเซล 30: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2 2164 1
PSU ไบโอดีเซล 29: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2259 1
PSU ไบโอดีเซล 28: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) 3506 0
PSUไบโอดีเซล 27: การเร่งปฏิกิริยา: 2933 1
PSU ไบโอดีเซล 26: แอลกอฮอล์ 5785 5
PSU ไบโอดีเซล 25: การปรับปรุงสภาพน้ำมันก่อนทำปฏิกิริยา 5109 0
PSU ไบโอดีเซล 24: น้ำมันทอดใช้แล้ว 3486 2
PSU ไบโอดีเซล 23: น้ำมันที่ไม่ใช้บริโภค 3963 0
PSU ไบโอดีเซล 22: น้ำมันบริโภคชนิดอื่น ๆ 3425 1
PSU ไบโอดีเซล 21: วัตถุดิบพื้นฐาน น้ำมันปาล์ม 6506 4
PSU ไบโอดีเซล 20: น้ำมันและไขมัน 3767 8
PSU ไบโอดีเซล 19: อินดิเคเตอร์ในการไทเทรตกรด-เบส 6761 5
PSU ไบโอดีเซล 18: คุณลักษณะเฉพาะของกรด-เบส 4175 2
PSUไบโอดีเซล 17: แนวคิดของกรดและเบส 2285 2
PSUไบโอดีเซล 16: ความดันไอและกฎของราอูลต์ 4224 1