นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โครงการพาน้องท่องฟ้า ตามรอยพ่อ 1716 2
รถยนต์ดีเซล: ทนทานมากกว่าที่คิด 2275 1
วันที่ต้องยอมรับความจริง 1301 1
อาลัยครู"ชิต ลิ่มวรพันธ์" 2069 1
update พลังงานทดแทนไบโอดีเซล 2557 1821 2
พลังงานชีวภาพจากกลีเซอรอล 1815 2
งานวิจัยแบบ PDCA 2357 1
หนังสือวิชาการไบโอดีเซลเล่มใหม่ 1999 0
Commercialize Hydroesterification Process 2048 0
เอทิลเอสเตอร์และเมทิลเอสเตอร์ 2001 3
ปัญหาเดิม ๆ กับการใช้ไบโอดีเซล 20923 3
การวาดรูปเทคนิคไม่ง่ายเลย 9653 8
เปิดตัวเอทิลเอสเตอร์: Fatty Acid Ethyl Ester (FAEE) 1782 0
ความสำคัญของความรู้หน้างาน 1296 0
บริการวิจัย: แนวทางใหม่ในการทำวิจัย 1176 1
Fortuner 4 สูบแล้ว 1365 4
Fortuner 3 สูบ 1583 3
ปิดโครงการวิจัยไปได้อีก 1 1434 0
สิ่งเล็ก ๆ ...ที่เรียกว่า"วิจัย" 1679 0
ล้มเหลวหนึ่งครั้งหมายถึงการเข้าใกล้ความสำเร็จไปอีกก้าว 1401 0
รายงานความก้าวหน้าทุน วช. 1448 0
ไบโอดีเซลยังเดินต่อไป 2432 5
ต่อเกือบไม่ติด 1681 0
บูรณาการงานวิจัย 2408 2
PSU ไบโอดีเซล 91: การประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์แบบแยกกลีเซอรอลออกอย่างต่อเนื่อง 5041 1
PSU ไบโอดีเซล 90: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ (2) 3088 2
PSU ไบโอดีเซล 89: จลนพลศาสตร์ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์แอลคาไลน์ 2950 0
PSU ไบโอดีเซล 88: การประเมินวัฏจักรชีวิต 4910 2
PSU ไบโอดีเซล 87: การเสื่อมสภาพ 2144 0
PSU ไบโอดีเซล 86: การล้าง (ต่อ) 4632 2
PSU ไบโอดีเซล 85: การล้าง 3332 0
PSU ไบโอดีเซล 84: ผลได้เชิงทฤษฎี 3057 3
PSU ไบโอดีเซล 83: อิทธิพลขององค์ประกอบสารป้อนต่อผลได้ของไบโอดีเซล 4585 0
PSU ไบโอดีเซล 82: ค่าความร้อน ความหล่อลื่น และปริมาณ unsaponifiable matter 4724 0
PSU ไบโอดีเซล 81: สมบัติที่อุณหภูมิต่ำ 4931 0
PSU ไบโอดีเซล 80: โมโน-, ได-, ไตรกลีเซอไรด์ กลีเซอรีนอิสระ และกลีเซอรีนทั้งหมด 4981 3
PSU ไบโอดีเซล 79: ค่าความเป็นกรด ค่าไอโอดีน กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์ และเมทานอล 3979 3
PSU ไบโอดีเซล 78: สิ่งปนเปื้อนทั้งหมด การกัดกร่อนแผ่นทองแดง และเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 4595 0
PSU ไบโอดีเซล 77: เถ้าซัลเฟตและน้ำ 3581 1
PSU ไบโอดีเซล 76: กากถ่านและจำนวนซีเทน 3331 0
PSU ไบโอดีเซล 75: จุดวาบไฟและกำมะถัน 4631 0
PSU ไบโอดีเซล 74: ความหนืด 5273 1
PSU ไบโอดีเซล 73: ความหนาแน่น 4970 2
PSU ไบโอดีเซล 72: ปริมาณเอสเตอร์ 2534 2
PSU ไบโอดีเซล 71: คุณสมบัติของไบโอดีเซล 2553 2
PSUไบโอดีเซล 70: การผลิตไบโอดีเซลด้วยการใช้เอนไซม์เร่งปฏิกิริยา 2694 1
PSU ไบโอดีเซล 69: การจัดการกลีเซอรอล (3) 3527 0
PSU ไบโอดีเซล 68: การจัดการกลีเซอรอล (2) 4524 4
PSU ไบโอดีเซล 67: การจัดการกลีเซอรอล (1) 7543 0
PSU ไบโอดีเซล 66: การแยกคืนแอลกอฮอล์ 2876 0
PSU ไบโอดีเซล 65: การกลั่นแบบมีปฏิกิริยา 5979 1
PSU ไบโอดีเซล 64: กระบวนการ Continuous Deglycerolization (CD Process) 5521 0
PSU ไบโอดีเซล 63: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน (ต่อ) 3828 0
PSU ไบโอดีเซล 62: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน 3221 0
PSU ไบโอดีเซล 61: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 2448 0
PSU ไบโอดีเซล 60: อิทธิพลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 2467 0
PSUไบโอดีเซล 59: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 2173 0
PSU ไบโอดีเซล 58: โมเดลจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชัน 2589 0
PSU ไบโอดีเซล 57: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 2138 0
PSU ไบโอดีเซล 56: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ 3670 1
PSU ไบโอดีเซล 55: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) 7095 0
PSUไบโอดีเซล 54: การให้ความร้อนด้วยการสร้าง cavitation 2601 0
PSUไบโอดีเซล 53: การให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ 2520 0
PSUไบโอดีเซล 52: การลดกรดด้วยกระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน 2738 0
PSUไบโอดีเซล 51: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพต่ำ 2631 6
PSU ไบโอดีเซล 50: อิทธิพลของการกวนผสมและตัวทำละลายร่วม 2612 0
PSU ไบโอดีเซล 49: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา 4769 0
PSUไบโอดีเซล 48: ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา 2283 0
PSU ไบโอดีเซล 47: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน 2204 4
PSU ไบโอดีเซล 46: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 4904 0
PSU ไบโอดีเซล 45: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 2270 0
PSU ไบโอดีเซล 44: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์วิวิธพันธุ์ 4386 0
PSU ไบโอดีเซล 43: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์เอกพันธุ์ 3095 0
PSU ไบโอดีเซล 42: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพสูง(1) 9417 0
PSU ไบโอดีเซล 41: Supercritical Fluids Technology 3191 4
PSU ไบโอดีเซล 40: กระบวนการผลิต (1) 2780 0
PSU ไบโอดีเซล 39: ดุลพลังงานในไบโอดีเซล 2583 0
PSU ไบโอดีเซล 38: ดุลมวลสาร 7892 2
PSUไบโอดีเซล 37: การคำนวณในไบโอดีเซล 2849 0
PSUไบโอดีเซล 36: ตัวเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์ 4122 0
PSU ไบโอดีเซล 35: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดวิวิธพันธุ์ 3160 2
PSU ไบโอดีเซล 34: เพิ่มเติมโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ 3932 0
PSU ไบโอดีเซล 33: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดแบบเอกพันธุ์ 2583 0
PSU ไบโอดีเซล 32: การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรด (acid catalysis) 5062 0
PSU ไบโอดีเซล 31: ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 5713 0
PSU ไบโอดีเซล 30: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2 2348 1
PSU ไบโอดีเซล 29: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) ต่อ 2465 1
PSU ไบโอดีเซล 28: การเร่งปฏิกิริยาด้วยด่าง (alkaline catalysis) 3754 0
PSUไบโอดีเซล 27: การเร่งปฏิกิริยา: 3163 1
PSU ไบโอดีเซล 26: แอลกอฮอล์ 6649 5
PSU ไบโอดีเซล 25: การปรับปรุงสภาพน้ำมันก่อนทำปฏิกิริยา 5625 0
PSU ไบโอดีเซล 24: น้ำมันทอดใช้แล้ว 3820 2
PSU ไบโอดีเซล 23: น้ำมันที่ไม่ใช้บริโภค 4415 0
PSU ไบโอดีเซล 22: น้ำมันบริโภคชนิดอื่น ๆ 3714 1
PSU ไบโอดีเซล 21: วัตถุดิบพื้นฐาน น้ำมันปาล์ม 7357 4
PSU ไบโอดีเซล 20: น้ำมันและไขมัน 4210 8
PSU ไบโอดีเซล 19: อินดิเคเตอร์ในการไทเทรตกรด-เบส 7376 5
PSU ไบโอดีเซล 18: คุณลักษณะเฉพาะของกรด-เบส 4624 2
PSUไบโอดีเซล 17: แนวคิดของกรดและเบส 2488 2
PSUไบโอดีเซล 16: ความดันไอและกฎของราอูลต์ 4530 1