นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1593
ความเห็น: 0

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวฯ ได้คะแนนผลการประเมินฯ = 4.02 “ดี”
        ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2551 ที่ผ่านมานั้น
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้คะแนนผลการประเมินรายองค์ประกอบ 104 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ลำดับที่ชื่อองค์ประกอบน้ำหนักคะแนนที่ได้ผลการประเมิน
1ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ204.11ดี
2การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต503.38พอใช้
3กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา203.83ดี
4การวิจัย504.76ดีมาก
5การบริการวิชาการแก่สังคม203.96ดี
6การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม104.00ดี
7การบริหารและการจัดการ204.38ดี
8การเงินและงบประมาณ203.83ดี
9ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ204.00ดี
 ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 9 องค์ประกอบ2304.04ดี
10ความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต้*102.50ควรปรับปรุง
11วิเทศสัมพันธ์*105.00ดีมาก
 ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 11 องค์ประกอบ2504.02ดี
 ผลการประเมินระดับกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ดี/รับรอง
         โดยคณะกรรมการประเมินฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 
1.ศาสตราจารย์นายแพทย์สงวนสิน   รัตนเลิศ ประธานกรรมการ
2.
รองศาสตราจารย์วันดี   สุทธรังษี รองประธานกรรมการ
3.
รองศาสตราจารย์ศันสนีย์   สุภาภา ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.รองศาสตราจารย์โพยม   วงศ์ภูวรักษ์ กรรมการ
5.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วีรวัฒน์   มหัทธนตระกูล กรรมการ
6.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิตา   บำรุงวงศ์ กรรมการ
7.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพิศ   คินทรักษ์ กรรมการ
8.
นายผดุงศักดิ์   อรนพ กรรมการ
9.
นางเยาวนา   เสสสระ เลขานุการ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/QDO/Mform.html
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 24 ธันวาคม 2551 15:33 แก้ไข: 24 ธันวาคม 2551 16:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.159.107
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ