นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2266
ความเห็น: 0

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในการลงนาม MOU ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา พร้อมรับฟังการเสวนา เรื่อง "บทบาทองค์กรในการส่งเสริมงานวิจัยไปใช้ประโยชน์"

บทบาทองค์กรในการส่งเสริมงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปใช้ประโยชน์

เรียน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน

ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้มีนโยบายในการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปสู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ “แข่งขันได้” และเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ “สังคมรู้จักและยอมรับ”  โดยใช้นโยบายที่เน้นการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคณะไปสู่คณะที่เน้นวิจัยที่สามารถสร้างผลงานที่มีเป้าหมายเพื่อการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดการลงนาม MOU และการเสวนา  เรื่อง "บทบาทองค์กรในการส่งเสริมงานวิจัยไปใช้ประโยชน์" ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม  2555 เวลา 13.00 – 16.10 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุขคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมเป็นเกียรติในการลงนาม MOU และรับฟังการเสวนาในเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม  2555 

เวลา                             กิจกรรม

11.30 – 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านสบันงา 
                                 
(คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา)

 

13.00 – 13.30 น.     ชมนิทรรศการและผลงานของ บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด และคณะฯ 

 

13.30 - 14.00 น.      1. กล่าวเปิดงานและพิธีลงนาม MOU หลัก
                                  “บันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม” ร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด

                                    2. พิธีลงนาม MOU ย่อย ร่วมกันระหว่าง นักวิจัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด ในการนำผลงานนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์
                                  2.1  “บันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีวัดสมบัติน้ำยาง” ของ รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ

                                   2.2 “บันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีวัดระดับของเหลว” ของ ผศ.คณดิถ  เจษฎ์พัฒนานนท์

14.00 - 14.15 น.        แถลงข่าว ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์  บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด  และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

 

14.15  -15.45 น.        เสวนา  เรื่อง "บทบาทองค์กรในการส่งเสริมงานวิจัยไปใช้ประโยชน์" 
                                  
ผู้ร่วมเสวนา : คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  (รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน์)

                                   กรรมการผู้จัดการบริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด  (ดร. กฤษณ์ จงสฤษดิ์)

                              ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา (นายอภินันท์ ศรีสมานุวัตร)

                              ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (ผศ.ดร.อัครวิทย์   กาญจนโอภาษ)

                                    ผู้ดำเนินการเสวนา  :  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ผศ.ดร.วิริยะ  ทองเรือง)

 

15.45  -16.00 น.        ถามตอบ/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

 

16.00  -16.10 น.       มอบของที่ระลึก กล่าวปิดงาน และถ่ายรูปร่วมกัน

 

16.10  -17.00 น.       ประชุมหารือเพื่อทำความร่วมมือด้านการวิจัย (ณ ห้องคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)
                                   
ร่วมกันระหว่าง นักวิจัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ 
                               บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด และ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

 

***โปรดแจ้งชื่อเข้าร่วมเป็นเกียรติและรับฟังเสวนาในเรื่องดังกล่าวได้ที่ หน่วยวิจัยและนวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โทรภายใน 749950-51 หรือ Email : seangjan@eng.psu.ac.th ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555***

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
หน่วยวิจัยและนวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
โทรภายใน 749950-51

สร้าง: 25 เมษายน 2555 19:59 แก้ไข: 25 เมษายน 2555 20:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.231.61
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ