นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(0) เรื่องที่ 2. จัดทำโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า

เรื่องที่ 2. จัดทำโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า (ใช้งปม. เงินรายได้ ที่ตั้งงบไว้ 2.1 การให้บริการแก่สังคมและชุมชนแบบให้เปล่าด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น การอบรม การให้คำแนะนำ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น เป้าหมาย : 5 โครงการ (งปม. 373,000 บาท) ผลก... more »
By Klangduen Pochana   created: 24 Febuary 2009 13:12 Modified: 16 September 2009 15:04 [ Report Abuse ]

(0) เรื่องที่ 1. การทำการตลาดเชิงรุกและ CRM

เรื่องที่ 1. การทำการตลาดเชิงรุกและ CRM (Customer Relationship Management) สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลัก1.1 จัดกิจกรรมเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์แนะนำศักยภาพงานบริการและแนะนำหลักสูตรอบรมต่างๆ ของคณะ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป้าหมาย : อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี1.1... more »
By Klangduen Pochana   created: 24 Febuary 2009 13:01 Modified: 24 September 2009 10:28 [ Report Abuse ]

(0) ผลการดำเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการ ปี 2552

การดำเนินงานตามแผนงานด้านบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์แผนงานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2552ประกอบด้วย 4 เรื่องหลักดังนี้ (คลิ๊กดูรายละเอียดได้) เรื่องที่ 1. การทำการตลาดเชิงรุกและ CRM (Customer Relationship Management) สำหรับกลุ่มเป้าหมา... more »
By Klangduen Pochana   created: 24 Febuary 2009 12:03 Modified: 23 July 2009 11:28 [ Report Abuse ]

(0) อาจารย์และผลงานดีเด่น ด้านบริการวิชาการ

ฝ่ายบริการวิชาการ ได้รวบรวมรายชื่ออาจารย์และผลงานดีเด่น ด้านบริการวิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ ปี 2548 -2551 ไว้ในหน้า Web ของฝ่ายฯ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับอาจารย์และหน่วยงาน ที่ได้รับรางวัล ทั้งในระดับภาควิชา ระดับคณะ... more »
By Klangduen Pochana   created: 04 Febuary 2009 11:07 Modified: 14 Febuary 2009 15:15 [ Report Abuse ]

(0) KM เลขานุการคณะ/หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องการใช้ KM ในกลุ่มเลขานุการคณะ/หน่วยงาน ซึ่งจากการสอบถามความต้องการและความคาดหวังในการนำ KM ไปใช้ในกลุ่มและการวางแผนในการสร้างกิจกรรม KM ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม (ดู Mind Map แนวคิดได้ที่นี่) ซึ... more »
By Klangduen Pochana   created: 13 May 2008 22:54 Modified: 16 May 2008 14:15 [ Report Abuse ]

(0) ประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2551 ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 30 และการสัมมนาวิชาการ วิศวศึกษา ครั้งที่ 6 โดยปีนี้มุ่งเน้นในหัวข้อเรื่อง “การบูรณาการและการพัฒนาคุณภาพแห่งการถ่ายทอดองค์ความรู... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By Klangduen Pochana   created: 12 May 2008 16:20 Modified: 12 May 2008 16:20 [ Report Abuse ]

(0) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาฯ

วันที่ 21 ธันวาคม 2550 ได้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การประชุมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง ครั้งที่ 1 จัดโดย สกว. (ภาคใต้ตอนกลาง : นครฯ สงขลา ตรัง สตูล และพัทลุง) ที่ รร.เจบี หาดใหญ่ โดยมีประเด็นที่สำคัญ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By Klangduen Pochana   created: 21 December 2007 16:55 Modified: 21 December 2007 16:58 [ Report Abuse ]

(5) ประสบการณ์จากอียิปต์

เมื่อวันที่ 20-23 ตุลาคม 2550 ได้มีโอกาสเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ ของ Computer and Industrial Engineering Conference ครั้งที่ 37 ที่จัดขึ้นที่ เมือง Alexandria ประเทศ Egypt การประชุมวิชาการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 200 คน จากทั่วโลก มี... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By Klangduen Pochana   created: 16 November 2007 08:55 Modified: 22 June 2010 10:46 [ Report Abuse ]

(0) โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและยางพารา

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550 ได้มีการประชุมระหว่างศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มอ. สำนักวิจัยและพัฒนา และฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เครือข่ายโครงการ ITAP) ร่วมกับ โครงการ ITAP (Industrial Technology Assistant Program) ส่วนกลาง จาก สำนักงานพัฒนาวิท... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By Klangduen Pochana   created: 14 October 2007 12:43 Modified: 14 October 2007 12:43 [ Report Abuse ]

(1) แนวคิดการบริหารของภาคอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2550 ได้มีโอกาสเรียนเชิญวิทยากรพิเศษจากภาคอุสาหกรรม คุณอมร ศาสตร์อมร ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทขนาดใหญ่ ตั้งแต่อายุน้อย (30 ต้นๆ) และได้ทิ้งเงินเดือนระดับหลายแสนบาท แล้วผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการเอง มาพูดคุณให้กับนักศึ... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
Tag: engineer
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By Klangduen Pochana   created: 14 October 2007 12:40 Modified: 14 October 2007 12:41 [ Report Abuse ]