นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อิมจัง
Ico64
ปัญญานุช รักษาชัด
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

(0) สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. เมื่อครบองค์ประชุม รองอธิการบดีในฐานะประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้วาระที่ 1 วาระสืบเนื่อง วาระที่ 1.1 ข้อกำหนดและขอบเขตงานโครงการจ้างทีมที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเ... มีต่อ »
โดย อิมจัง   สร้าง: 02 ธันวาคม 2551 10:10 แก้ไข: 02 ธันวาคม 2551 14:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควรเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบทางไกล (Telemeeting) พร้อมกันทั้ง ๔ วิทยาเขต ๑ เขตการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ ในวันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวล... มีต่อ »
โดย อิมจัง   สร้าง: 11 พฤศจิกายน 2551 11:00 แก้ไข: 11 พฤศจิกายน 2551 11:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ผู้ดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/หน่วยงาน

ผู้ดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/หน่วยงานตามที่สำนักงานประกันคุณภาพได้ขอข้อมูลของผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับคณะ/หน่วยงานและจะนำมาจัดทำเป็น CoP ของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อิมจัง   สร้าง: 17 ตุลาคม 2551 16:54 แก้ไข: 20 กุมภาพันธ์ 2552 16:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(13) ติดตามรายงานการควบคุมภายใน

จากบันทึกข้อความที่ มอ 001.3/411 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2550 เรื่อง ติดตามรายงานการควบคุมภายใน (รายงานตามระเบียบฯข้อ 6) ซึ่งกำหนดให้ทุกคณะ/หน่วยงานส่งรายงานการควบคุมภายในมายังสำนักงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 3 มกราคม 2551 นั้น ขณะทางสำนักงานประกันคุณภ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อิมจัง   สร้าง: 07 มกราคม 2551 17:54 แก้ไข: 06 กุมภาพันธ์ 2551 10:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอข้อมูลของผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร(คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 1356/2550 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2550) เพื่อรับผิดชอบในการวางแผนและติดตามระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรและระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตาม ระเบียบคณ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อิมจัง   สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2550 19:22 แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2550 19:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) สรุปผลการจัดโครงการฯเรื่องการบริหารความเสี่ยง

สำนักงานประกันคุณภาพจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการประกันคุณภาพ บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2550 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อิมจัง   สร้าง: 17 ตุลาคม 2550 17:07 แก้ไข: 17 ตุลาคม 2550 17:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]