นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 81 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
“โครงการประชุมเชิงวิชารเผยแพร่คู่มือจริยธรรมสำหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย” 1093 0
Fragmentation Marketing 1753 1
Chonburi Model: Chonburi Labor Bank 1066 0
website นานาภาษา 1054 0
ความรับผิดชอบต่อสังคม 1043 0
Root words 1145 0
เลิก/ลดร้านน้ำชา กาแฟ 1258 3
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement) 1038 0
การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า 1208 1
ความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน 1118 0
คำบรรยายลักษณะงาน 915 1
สอนอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ 1043 0
การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 932 0
ไม่ใช่หน้าที่ 719 1
คุณครูผู้ยิ่งใหญ่ 5502 0
การให้ข้อมูลสำคัญต่องานบริการ 915 0
บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย "ไบโอ" ทดแทนการใช้กล่องโฟม 988 0
บันทึกงานปีใหม่ 750 0
Our Iceberg is Melting 1064 0
7 Habits of Highly Effective People 1056 0
Service Mind 674 0
ปัจฉิมบทแห่งวิชาการจัดการคุณภาพภาครัฐ 785 0
จาก CSR สู่ CSV มาเป็น CSI 964 0
การจัดซื้อจัดจ้าง 830 0
Partnering Relationship 1304 2
Don’t do, Must do VS. Should do, Should not do 1159 1
ทุกคนคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโลก แต่ไม่มีใครคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง 1062 0
มุมมองที่แตกต่างบนพื้นฐานของศาสตร์เดียวกัน 740 0
จากปัญหาหมอกควันไฟสู่ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 727 0
การฝึกซ้อมต่อการเผชิญเหตุ 604 0
"Imagination is more important than knowledge" 659 0
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (ภาคต่อ) 752 0
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 736 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนางาน 1153 1
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 3 1023 0
การประเมินคุณภาพหลักสูตรภาค 2 1050 0
การประเมินคุณภาพหลักสูตร 953 1
ความเชื่อ 829 0
ส่งออกไทยติดลบต่อเนื่อง 6 เดือน 752 0
ความใส่ใจในรายละเอียด 916 1
ความร่วมมือของศิษย์เก่ากับสถาบันการศึกษา 976 0
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติของหมู่บ้านเก่า 850 0
ห้องน้ำแสดงนิสัย 930 0
Ecoful Town in Toyata City 933 0
ข้อคิดจากผู้ใช้บัณฑิตในการสร้างบัณฑิตสู่สังคม 943 0
อยากได้ผู้นำองค์กรแบบใด 862 1
การรื้อปรับระบบองค์กร (Reengineering) 1066 1
Knowledge Implication 1095 3
การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร 1519 0
การบริการที่เหนือกว่าความคาดหวัง 842 0
Productivity ในการผลิตข้าวของไทย 976 0
กฎ 1-95 ข้อง่าย ๆ ในการเปิดธุรกิจ 1182 3
แนวโน้มของเด็กไทย 1120 1
ประเทศไทยกับการจัดอันดับของโลก 1146 2
การจัดการเอกสารสำคัญในการเดินทาง 996 1
นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) 999 1
หนังสือแปล: ปัญหาเรื่องภาษา 727 1
GT 200 กับศิษย์เก่า ม.อ. 922 1
Job Enrichment กับการปลูกฝังทัศนคติต่อการทำงานของนักศึกษา 935 3
นวัตกรรมเริ่มต้นที่เรา (Innovation starts from within) 941 1
์Next process is our customer 1144 2
ถอนผมหงอก : case study ทางการบริหาร 2080 3
วัฒนธรรมคุณภาพ 1256 2
ค่านิยมคนไทยยุคใหม่ 858 3
PhotoMath : สร้างสรรค์หรือทำลาย [R] 26 1
Boundarylessness (ภาคต่อ) [R] 15 2
ฺBoundarylessness [R] 28 3
คน 997 0
Everybody cares 1203 3
PSU Syndrome 1162 5
"ไหว้ครูแลกชั่วโมงกิจกรรม" แค่คิดก็ผิดแล้ว 1613 4
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการพัฒนางาน” 1188 1
ควันหลงจากงาน Thailand Kaizen Award 2226 1
แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 970 0
วัฒนธรรมการเดินแถว 1253 1
Happy Healthy เคล็ดลับง่ายๆ แต่ทำได้ยาก 1177 1
ความงามในหน้าร้อน 1279 1
ชีวิตงามด้วยความดี 851 1
สถาบันพัฒนาคณาจารย์ 945 0
บันทึกการสัมมนาคณะ 1123 4
Socialization การกล่อมเกลาทางสังคม 1499 4