นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2590
ความเห็น: 9

pmqa กับการพัฒนางาน

pmqa มีค่านิยมและกระบวนการหลายเรื่อง สามารถนำมาพัฒนางานได้

 ระบบ pmqa มีค่านิยมและกระบวนการหลายเรื่อง สามารถนำมาพัฒนางานได้ แน่นอนเป้าหมายโดยรวม เป็นการพัฒนาองค์กรเชิงระบบ ให้สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีบริการใหม่ ๆ ดังตัวอย่างการต่อทะเบียนรถยนต์ นอกจากนี้ก็มีค่านิยมเรื่อง การพัฒนาโดยการใช้ข้อมูลจริง ไม่ใช่แค่คิดนึกเอาเท่านั้น มุ่งการเรียนรู้ มุ่งการพัฒนาระบบ พัฒนาคน พัฒนาองค์กร สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ปรับตัวได้ทันเทคโนโลยี มุ่งเน้นอนาคตและความยั่งยืน 

ทีนี้ จะนำมาพัฒนางานประจำได้อย่างไร 

สิ่งที่ทุกคนทำงานที่ทำให้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลลดลง หรือเสียเวลาทำงานมากขึ้นในงานประจำ ได้แก่

๑.    มีความผิดพลาด มีเรื่องต้องแก้ไข ไม่ว่าของตนเอง หรือของที่ส่งมาจากหน่วยงานย่อยภายใน

๒.   ส่งงานไม่ทันตามกำหนด  

การแก้ไขและการพัฒนา โดยใช้หลัก pmqa ด้วยการใช้ข้อมูลจริง ก็ต้อง

๑)   จัดทำขัอมูลว่า มีจำนวนเรื่องผิดพลาด ส่งไม่ทัน เรื่องใดบ้างจำนวนเท่าไร เพื่อไม่ให้ต้องทำข้อมูลมากไปทุกเรื่อง ก็อาจเริ่มจากประเมินเบื้องต้นว่า มีเรื่องอะไรที่พบประจำ บ่อย ๆ ก็ทำข้อมูลเรื่องนั้น  

๒)  วิเคราะห์สาเหตุของความผิดพลาด /ส่งไม่ทัน จากใคร หน่วยงานใด โดยไม่ได้ตั้งไว้เพื่อจับผิดใคร แต่เพื่อการวิเคราะห์ว่า เป็นรายบุคคล หรือหลาย ๆ คน จะได้นำไปแก้ไขปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓) จัดระบบแก้ปัญหา พัฒนางาน การทำข้อมูล ก็ทำโดยการวิเคราะห์ความผิดพลาดและต้องใช้หลักฐานจริง เพราะหากไปถามคนทำก็จะได้คำตอบว่า งานมาก ทำไม่ทัน เป็นประจำ (แต่ทำไมคนอื่น ทำไม่ผิดพลาดและทำทัน การมีข้อมูลจริง จะได้นำมาช่วยกัน ศึกษาว่าคน/หน่วยงานที่ทำได้ทันนั้น เกิดจากอะไร จะได้นำมาใช้บ้าง ซึ่งก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร)  

การวิเคราะห์ความผิดพลาด ดูว่า เกิดจากความไม่เข้าใจในเรื่องที่ส่งไป หรือเรื่องระบบงาน หากเป็นเรื่องที่ส่งไป ดูว่าเกิดจากที่เกษียณไปไม่ชัดเจน ก็ปรับแก้ในส่วนนั้น หรือยังต้องการการทำความเข้าใจเพิ่มเติม ก็แก้ด้วยการประชุม หารือกัน อธิบายทำความเข้าใจ ซึ่งเป็นการความสามารถของการสื่อสาร

หรือหากเป็นเรื่องของกระบวนการที่ซับซ้อนจนจำไม่ได้ ก็ต้องทำคู่มือกระบวนการ/วิธีการทำงาน  

สำหรับเรื่องการส่งงานไม่ทัน นอกจากการเรียนรู้จากคนที่ทำได้ทันแล้ว สิ่งน่าจะช่วยได้คือการจัดระบบงานเชิงรุก โดยเฉพาะระบบการทำงานในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีงานเป็นวงจรที่ซ้ำ ๆ กันเป็นรายปี รายภาคการศึกษา รายปีงบประมาณ รายไตรมาส หรืรายเดือน มีหลาย ๆ ข้อมูลมีลักษณะคล้าย ๆ กัน และต้องทำในเวลาไกล้เคียงกันเป็นประจำ  

วิธีการทำเชิงรุก ก็นำข้อมูลมาจัดระบบ จัดทำปฏิทินการปฏิติงาน ว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้าง ช่วงใด เพื่อจัดเวลาและจัดทำข้อมูลล่วงหน้าในส่วนที่ทำได้ ให้ดีกว่านั้น ก็สามารถทำโดยร่วมมือกันกับหน่วยงาน เพื่อนร่วมงานที่มีลักษณะเดียวกัน ออกแบบระบบงาน และใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย

หากดูตัวอย่างระบบงานที่เพิ่มประสิทธิภาพก็มีมาก เช่น ตู้เอทีเอ็ม ช่วยธนาคารและเพิ่มความคล่องตัวของลูกค้าได้เยอะ มีความร่วมมือกันเพราะสามารถเบิกเงินได้ทุกธนาคาร ทั้ง ๆ ที่แต่ละธนาคารเป็นคู่แข่งทางธุรกิจกัน แต่ธนาคารใดไม่เข้ามาร่วมวง ก็จะเสียเปรียบ หรือ การทำบัตรประชาชนก็อาศัยการจัดระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีเป็นตัวช่วย  

การจัดกระบวนการ/จัดระบบงาน เมื่อทำแล้ว อย่าลืมทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ว่าทำแล้ว ลดปัญหาข้อผิดพลาด ส่งงานได้ทันมากขึ้นมากน้อย เท่าไร คิดเป็นร้อยละ ตรวจสอบว่า สามารถนำกระบวนการไปทำซ้ำได้เช่นเดียวกับที่ทำการปรับแก้มา วิเคราะห์ด้านลดเวลาการทำงาน ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย เพิ่มผลผลิตงาน ซึ่งเป็นประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงาน ซึ่งเป็นนวัตกรรมการทำงาน หรือที่เรียกว่าผลการพัฒนางาน เป็นผลงานไปปรับตำแหน่งเป็นความชำนาญการได้  

การทำเช่นนี้ รับรองว่าจะทำให้องค์กรเป็นเลิศ ลูกค้าพอใจ ผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาน หน่วยงานที่ทำงานด้วยพึงพอใจ หรือเรียกว่า คุณภาพงานที่ดี

นอกจากนี้ ก็ต้องมีกี่ติดตามปรับเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้า เพราะไม่ทำเช่นนั้นก็จะล้าสมัย แต่ถ้าสามารถปรับปรุง ปรับเปลี่ยนได้ทัน ในภาษา pmqa เรียกว่า ทำให้องค์กรเกิดความยั่งยืน คือสามารถปรับกระบวนท่าให้ทันเทคโนโลยี ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นลักษณะการทำงานขององค์กรและคนในยุคนี้  

ลองคิดให้ดี คิดและทำให้เป็นระบบ จะทำให้สนุกสนาน มีสิ่งท้าทายให้ติดตามตลอดเวลา เหมือนดูหนัง ดูละคร อยากรู้ว่า ที่ปรับไปนะได้ผลหรือไม่ หากไม่ได้ผลแล้วจะปรับแก้อย่างไร ดูให้ดีก็คือ กระบวนการ PDCA นั้นเอง    

การทำงานตามระบบ pmqa ช่วยให้สนุกกับงาน สำราญในชีวิต พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร เกิดความภาคภูมิใจ เล่าให้ลูกหลานฟังได้ และจะเป็นบทเรียนดี ๆ แก่พวกเขาด้วย 

 
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 29 มีนาคม 2553 19:23 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Prida [IP: 58.9.21.88]
30 มีนาคม 2553 12:32
#55831

เห็นด้วยกับ ดร.วัลลภที่ว่า pmqa ช่วยให้การทำงานสนุกเพราะง่าย ช่วยพัฒนาคน พัฒนาคุณภาพ(Quality Improvement)อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชาติ

เช่น การต่อทะเบียนทำได้รวดเร็วผิดกว่าสมัยก่อนที่ใช้เวลาเป็นวัน...เป็นเพราะคุณปิยพันธ์ จำปาสุต อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยวิธีการของ ดร.วัลลภข้างต้นโดย นำงานต่อทะเบียนมาสร้างเป็นกระบวนการ(Process) และพิจารณาวิเคราะห์ว่ามีจุดใดบ้างที่ต้องแก้ไข...จัดระบบงานใหม่..ที่ทำให้มี"ระบบ"ใหม่เกิดขึ้นช่วยให้งานต่อทะเบียนรวดเร็วขึ้นอย่างน่าอ้ศจรรย์

คุณปิยพันธ์ จำปาสุต ได้รางวัลนักบริหารราชการดีเด่นไปแล้วก่อนมี pmqa เพราะใช้วิธีการของ ISO 9000 ซึ่งเป็นการบริหารระบบ Quality Management System เหมือนกันกับ pmqa

อันตรายที่จะสร้างความล้มเหลวให้ pmqa คือ การทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก เช่น การทำเรื่องง่าย NQF.ของอังกฤษที่เป็นเพียงเรื่อง credit transfer ให้เป็นเรื่องยาก TQF.ของ สกอ.

การออกแบบระบบ(System design)นั้นไม่มีอะไรยาก เพียงตั้งเป้าหมาย(Purpose/Aim)และวางวิธีปฏิบัติ(Procedures)โดยยึด PDCA เป็นหลัก คือ ระบบทำหน้าที่วางแผน...วิธีปฏิบัติ...การตรวจประเมิน...และเปิดโอกาสให้ปรับปรุงได้ในระบบเดียวกัน.

ขอบคุณคุณคนธรรมดาที่เข้ามายิ้มเยือน

คุณPrida ผมว่าเป็นระบบที่ไม่ง่าย จนกว่าจะสร้างความเข้าใจ จัดระบบและขับเคลื่อนได้ เปรียบเสมือนการทำวิจัย ที่เริ่มต้นไม่ง่าย แต่ทำจนเข้าที่ ทำให้อยากติดตามผลจากกระบวนการวิจัยที่วางไว้ จึงสนุกกับติดตามผล เช่นเดียวกับการพัฒนางาน หากเริ่มทำข้อมูล วิเคราะห์สังเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญ นำไปดำเนินการ ก็จะสามารถพัฒนาให้ต่อเนื่องไปได้

  • ขอบคุณ สำหรับคำแนะนำค่ะ
Ico48
not identified [IP: 58.9.121.248]
31 มีนาคม 2553 07:32
#55853
I tend to agree with Dr. Wullop.  Our most challenging day-today-tasks is to solve common types of problems.  Dr. Wullop has given some key concepts, real situations in his many articles in which we can apply in our day-to-day problem solving techniques. We need to recognize  what is the real problem and write it down, as a well-written problem statement. Then we need to know the toools that can be used to determine the root causes of the problem before we can identify the techniques for generation possible solutions. There are many sources of information to look for as recommended by  Dr. Wullop.  The problem is gettingto know What IS THE REAL PROBLEM and REAL SITUTIONS. When we do have them, then we can apply  various available problem solving techniques.
Ico48
not identified [IP: 61.90.113.154]
31 มีนาคม 2553 11:08
#55858
Please accept my apology for using English to communicate my thoughts in this website because I can not type in Thai.  I am a Thai and educated in a Thai university in Bangkok. As you can see my English is not so good but just to get the ideas acrossed.  I worked for American Standard and PricewaterhouseCoopsers.
Ico48
Prida [IP: 58.9.15.58]
31 มีนาคม 2553 11:19
#55861

ด้วยความนับถือ ดร.วัลลภ

เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อความที่ว่า"จนกว่าสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนได้" เช่น ความล้าสมัยไม่ทันโลกของตัวชี้วัดงานวิจัย(KPI)ที่ทำได้เป็นเรื่องๆวัดได้แค่กระพี้...เพราะยังขาด"ระบบที่ดี"(Good Governance)ที่วัดได้ทั้งลำต้นซึ่งต้องเริ่มต้นที่การออกแบบสร้างระบบ(System design)...สร้างความเข้าใจให้เห็นว่าระบบนั้นดีจริงและขับเคลื่อนได้.

 

ขอบคุณคุณ not identified ที่เห็นว่าบันทึกนี้มีประโยชน์ เรื่องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษไม่มีปัญหาครับ

คุณPrida คงต้องช่วยกันทำเรื่องยากให้สามารถนำมาใช้กับงานประจำได้ โดยทำให้องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นค่านิยม จรรยาบรรณการทำงาน เอาตัวที่ต้องขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเป็นระบบ จะสามารถทำให้กระชับขึ้น การทำให้เป็นค่านิยมการปฏิบัติงานต้องใช้เวลาการปรับตัว และส่วนใหญ่คนไทยมักใจร้อน ทำให้ไม่ถึงแก่นของระบบ ทำให้ทำตามระบบ ไม่ใช่สาระของระบบ ได้คะแนนระบบดี แต่ไม่มีคุณภาพของผลผลิตจริง

ว๊าว..ที่นี่ขับเคลื่อนได้ลึกซึ้งจัง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ