นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1578
ความเห็น: 0

ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 1. ความเห็นภาพรวม

มีส่วนร่วมในระดับภาควิชาที่แท้จริง เป็นงานที่ภาควิชากำหนดเป็นแผนที่จะดำเนินการได้จริง มีการจัดลำดับความสำคัญ ในช่วงของแผนที่ไม่ใช่เป็นเพียงความคิด แต่เป็นสิ่งที่ต้องการทำ ทำได้จริง

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะ ปี 2554-2559 จากบุคคลภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน ศิษย์เก่า เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2554 http://share.psu.ac.th/blog/sodafai/21047

หลังจากที่ได้ดำเนินการทำแผนฯมาตั้งแต่ปี 2552 ที่เริ่มด้วยการวิเคราะห์แนวทาง อนาคต สถานการณ์  ทั้งภายนอก ภายใน ระดับโลก ภูมิภาค ท้องถิ่น ความพร้อม ผลการดำเนินการ เพื่อกำหนดเป็นกรอบและทิศทาง

จากนั้นให้ดำเนินการในระดับภาควิชา เพื่อเสนอและจัดกรอบกิจกรรม ทิศทางการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการของภาควิชา การรับฟังความคิดเห็นภายในคณะ ปรับกรอบเนื้อหา ทิศทางให้เป็นระบบเดียวกัน โดยใช้เวลา 2 ปี มีการเสนอพิจารณาในที่ประชุมกรรมการประจำคณะ 8 ครั้ง โดยมีการส่งกลับไป-มา ระห่วางคณะ- ภาควิชา ทุกครั้งเพื่อให้มีส่วนร่วมในระดับภาควิชาที่แท้จริง  เป็นงานที่ภาควิชากำหนดเป็นแผนที่จะดำเนินการได้จริง มีการจัดลำดับความสำคัญ ในช่วงของแผนที่ไม่ใช่เป็นเพียงความคิด แต่เป็นสิ่งที่ต้องการทำ ทำได้จริง

จึงเกิดเป็นร่างแผนพัฒนาคณะ 2554-2559 โดยมี ปณิธาณ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และวิสัยทัศน์ของคณะ http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/20957

การรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก เห็นด้วยกับการวิเคราะห์สถานการณ์ อนาคต รวมถึงเป้าประสงค์ กิจกรรม กระบวนการที่คณะดำเนินการ และกระบวนการจัดทำแผน โดยเฉพาะการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก 

การวิจัยเพื่อนำความรู้ไปสู่การใช้งาน เป็นที่พึ่งด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ผล

การบริการวิชาการด้วยการแปลงผลงานจากการวิจัยเป็นบทความความรู้เพื่อนำไปใช้งาน เช่น โรคพืช ที่บอกลักษณะอาการ สาเหตุ และวิธีการป้องกันกำจัด เป็นต้น  และ

การผลิตบัณฑิตมาตรฐานสากล ที่ไม่ใช่การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ แต่เป็นการใช้ภาษาอังกฤษ การตื่นตัวการรับรู้ในโลกกว้าง ด้วยกิจกรรมและการใช้งานจริง 

และมีประเด็นความเห็นเพื่อดำเนินการให้ชัดเจน ซึ่งจะได้เสนอต่อไป 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 พฤศจิกายน 2554 18:15 แก้ไข: 10 พฤศจิกายน 2554 18:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 มิกกี้ และ Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.159.130
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ