นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1420
ความเห็น: 1

คุณภาพเชิงเนื้อหา

ให้รู้ว่า มีดีอะไร มีอะไรดีดี

คุณภาพ คือ สิ่งที่ตรงกับผู้ใช้ ลูกค้าต้องการ ดังนั้นเมื่อจัดระบบประกันคุณภาพจึงต้องเน้นที่ให้รู้จักว่า ลูกค้าคือใคร กลุ่มไหน ต้องการอะไร

นอกจาก ความต้องการของลูกค้า ผู้รับบริการแล้ว คุณภาพยังต้องผ่านมาตรฐานตามกฎหมายหมาย

 สิ่งสำคัญ ยังต้องเป็นสิ่งที่หน่วยผลิต ดำเนินการกำหนดว่า อยากให้อะไรแก่ลูกค้า หรือสินค้า บริการ มีอะไรดีที่เป็นจุดเด่น

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยไทยได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบ บังคับตามกฎหมาย ทั้ง สมศ. สกศ. และมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นระบบประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่เป็นคะแนนตามเกณฑ์ ซึ่งประเมินแล้วไม่ทราบว่าที่ไหนมีอะไรดี ได้ผลการประเมินดี ดีมาก แล้วอะไรดี แล้วลูกค้า ผู้เรียน ผู้รับบริการได้อะไร และมีหลาย ๆ อย่างตรงข้ามกับผลการประเมิน

วันนี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติได้กำหนดให้มีการนำเสนอผลการดำเนินการเพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 ซึ่งคะแนนของภาควิชาที่เป็นหน่วยงานผู้ดำเนินการภารกิจหลักของคณะ มีผลในระดับ ดี คะแนนระดับ 4 ขึ้นไป

จึงได้ขอให้ช่วยกันนำเสนอ คุณภาพเชิงเนื้อหาของผลผลิตและภารกิจ

 1. การผลิตบัณฑิต ว่าบัณฑิตของแต่ละหลักสูตรมีอะไรเป็นจุดเน้นในเชิงเนื้อหา และทักษะ 

โดยภาพรวมของคณะ คือบัณฑิตวิทยาศาสตร์เกษตร ที่มีความรู้และทักษะการจัดการ คือ

 • การใช้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานในการนำสู่วิชาชีพ ในวิชาด้านการเกษตร 
 • มีความรู้ด้านการจัดการผลิตตามมาตรฐานทางการเกษตร 
 • มีทักษะการนำความรู้ไปใช้งาน คือ รู้แหล่งความรู้ การการนำมาใช้ รู้การสืบค้น รู้ภาษาอังกฤษ รู้การใช้คอมพิวเตอร์ รู้การนำเสนอ 
 • รู้เนื้อหาในวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละสาขา เช่น พืชศาสตร์ ก็ทั้งแก่นของวิชาการ คือ การผลิตพืช สรีรวิทยาการผลิตพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช รู้เทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ รู้พืชหลักสำคัญของภูมิภาค คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผลของภาคใต้ เป็นต้น

ส่วนสาขาอื่นๆ ก็มีลักษณะในทำนองเดียวกัน คือ วิชาการ เทคโนโลยี และองค์ประกอบการผลิตหลัก เช่น สัตวศาสตร์ก็เป็น แพะ นอกจากแก่นของสาขาทั่วไป หากในสาขาสัตวศาสตร์ คือ สัตว์ปีก สัตว์เคี้ยวเอื้อง สุกร  คือมีเหมือนที่อื่น และเน้นที่คณะ/ภาควิชามีความโดดเด่น

 2. การวิจัย เน้นเนื้อหาที่เป็นจุดเน้น ให้เห็นถึงความชำนาญการและนำไปใช้ประโยชน์ได้ การผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันและการจัดการปุ๋ย การจัดการสวน การกรีดยางและการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต การควบคุมการออกดอกของไม้ผล การปรับปรุงพันธุ์แพะ การเลี้ยงแพะ ฯลฯ ซึ่งเน้นทั้งงานและความชำนาญของอาจารย์ นักวิชาการ ที่นำไปสู่การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก

 3. การบริการวิชาการ จะเน้นเพื่อพัฒนาการผลิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งจะสอดคล้องกับความรู้ ความชำนาญของอาจารย์ นักวิชาการ  

4. ด้านหน่วยงานสนับสนุน ต้องเสนอความพร้อม คุณภาพ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักให้มีประสิทธิภาพ ทั้งสนับสนุนวิชาการ และสนับสนุนธุรการและกระบวนการ 

การทำระบบประกันคุณภาพ ให้ได้คุณภาพ ต้องบอกว่า ทำอะไรดี มีดีอะไร ในเรื่อง /ด้านอะไรบ้าง

ห้ผู้เข้ามาประเมินรับทราบ รับรู้ ว่าเมื่อมาประเมินแล้ว คณะ/หน่วยงาน ภาควิชามีอะไรดี เพื่อรู้ว่า

 • ที่คณะ/หน่วยงาน บัณฑิตมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถอะไร 
 • อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ในเรื่องอะไร 
 • มีผลผลิตทางวิชาการอะไรบ้างที่นำไปใช้งาน เช่น พันธุ์แพะ พันธุ์ปาล์มน้ำมัน การกรีดยางเพิ่มผลผลิต ฯลฯ 
 • ที่หากส่งคนมาเรียนปริญญาโท เอก ควรมาเรียนด้านใด เรื่องอะไร

คือเน้น คุณภาพเชิงเนื้อหา สาระ ให้รู้ว่า มีดีอะไร มีอะไรดีดี

 • คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของบัณฑิต 
 • ผลงาน ผลผลิตของคณะ
 • ความรู้ ความชำนาญ ของคณาจารย์และบุคลากร    

 

created: 19 June 2012 19:35 Modified: 19 June 2012 19:35 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 anni, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

การแสดงเนื้อหา ต้องแสดงให้เห็นแนวโน้มของข้อมูล รวมทั้งแสดงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เทียบกับของใหม่ที่ทำด้วย จะได้เห็นในเชิงพัฒนาค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.188.89
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ