นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1701
ความเห็น: 0

มาตรฐานสากลกับการเกษตร

การผลิตบัณฑิตของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่เน้น การผลิตบัณฑิต ที่เป็นวิทยาศาสตร์เกษตร ที่มีความรู้ด้านบริหารจัดการ คือทั้งการจัดการผลิตตามมาตรฐานสากล และการจัดการด้านธุรกิจและการตลาด

คำว่า มาตรฐานสากล หมายถึงมาตรฐานที่มีคุณภาพที่เป็นต้องการของทุกคน ทุกชาติ

สำหรับการเกษตร ที่เป็นหลักคือผลิตอาหาร และวัตถุ สินค้าที่มาจากธรรมชาติทางชีวภาพ เช่น ยางพารา ไม้

มาตรฐานการเกษตรที่เป็นสากล ประกอบด้วย 2 ด้านหลัก คือ

  1. ด้านความปลอดภัย และ
  2. ด้านคุณภาพ

ความปลอดภัยในการเกษตร ประกอบด้วย

1)   ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ที่ต้องปลอดภ้ยจากการปนเปื้อน จากสิ่งเจือปน หรือความสะอาด ปลอดภ้ยจากสารตกค้างของสารเคมี โลหะและสิ่งไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อการบริโภค และปลอดภัยจากเชื้อโรค

2)   ปลอดภัยในกระบวนการผลิต ทั้งปัจจัยการผลิต คือแหล่งน้ำ ที่ดิน อากาศ ต้องไม่มีการปนเปื้อน ปลอดภัยด้านสังคม คือไม่ใช้แรงงานเด็ก แรงงานที่ผิดกฎหมาย  

3)   ปลอดภัยด้านผลกระทบ ได้แก่ การผลิตแล้วสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ำเสีย อากาศเป็นพิษ ตัดไม้ ทำลายป่า  

ซึ่งความปลอดภัยทั้ง 3 ด้าน มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ร่วมกัน ด้านผลิตภัณฑ์นั้นกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง ส่วนด้านการผลิตและผลกระทบนั้น มีผลต่อโลกร่วมกัน เช่น การทำให้โลกร้อน การทำให้เกิดมลพิษที่ทำให้คนเจ็บป่วย ปัญหาการเอาเปรียบกันทั้งแรงงานเด็กและแรงงานผิดกฎหมาย ที่ส่งผลต่อสังคมโลกในภาพรวม

มาตรฐานด้านคุณภาพ ก็มี 2 ด้าน คือ

1)   ด้านความรู้สึก คือ สวย สด อร่อย มีมาตรฐานทางกายภาพ เช่น ขนาด น้ำหนัก สีสรร ที่เรียกว่า ดูดี

2)   คุณภาพทางวิทยาศาสตร์ คือคุณค่าด้านอาหาร โภชนาการ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ  

นอกจาก มาตรฐาน 2 ด้านแล้ว ปัจจุบัน ยังมีด้านที่มาจากธรรมชาติ คือ เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ ต้องปราศจากการพันธุ์จากการตัดแต่งทางพันธุกรรม ต้องไม่ปล่อยคาร์บอนมากทั้งการผลิต การขนส่ง การแปรรูป

จะเห็นว่า มาตรฐานสากล ไม่ใช่ของต่างชาติ ชาติใดชาติหนึ่ง แต่เป็นของที่ทุกคน ทุกชาติต้องการ และมีผลกระทบซึ่งกันและกัน

และการทำการเกษตรเพื่อผลิตสินค้า อาหาร ต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ถึงผลิตได้ดี คุณค่า และไม่ปลอดภัยก็ขายไม่ได้ เพราะการซื้อหมายถึงการส่งเสริมให้เกิดผลเสีย ผลกระทบเพิ่มขึ้น

นอกจาก มาตรฐานแล้ว ยังต้องคำนึงถึงด้านการตลาดด้วย ต้องรู้จักผู้บริโภคว่าคือใคร ต้องรู้กำลังซื้อและต้นทุนทั้งด้านทรัพยากร และปัจจัยการผลิต รวมถึงคู้แข่ง หมายถึงผู้ผลิตรายอื่น ประเทศอื่น

 นี่คือที่มาของ การผลิตบัณฑิตของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่เน้น การผลิตบัณฑิต ที่เป็นวิทยาศาสตร์เกษตร ที่มีความรู้ด้านบริหารจัดการ คือทั้งการจัดการผลิตตามมาตรฐานสากล และการจัดการด้านธุรกิจและการตลาด รวมถึงการจัดการคุณค่าการใช้ทรัพยากรตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความคุ้มค่า ยั่งยืนทั้งในวันนี้และวันหน้า

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 มิถุนายน 2555 19:12 แก้ไข: 26 มิถุนายน 2555 19:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.150.22
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ