นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1391
comment: 0

เกษตร วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

เกษตรที่ปลอดภัยต่อมวลมนุษยชาติ ที่ยั่งยืน มั่นคง ต้องสอดคล้องกับธรรมชาติ ต้องเน้นวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นค่าการใช้เป็นอาหารเป็นโภชนาการ และปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตที่ดี ปกติสุข กินอาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นทั้งโภชนาการ ยา ภูมิต้านทาน คือ เกษตร วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

การเกษตรคือการผลิตผ่านกระบวนการทางชีวภาพ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนจากเกษตรธรรมชาติเป็นเกษตรเทคโนโลยี จนเกิดปัญหาต่อสารเคมีตกค้าง ปนเปื้อน ปรับตัวไม่ได้ และเน้นที่การเพิ่มปริมาณผลผลิต

จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แปรปรวน ไม่สามารถพยากรณ์และควบคุมได้ ทำให้การเกษตรต้องปรับตาม ที่ต้องผสมผสานของเกษตรธรรมชาติ(natural) เกษตรอินทรีย์(organic) เกษตรคุณค่า(value) และเกษตรมาตรฐาน(standards)

การเกษตรเทคโนโลยีที่เป็นระบบปิด สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เต็มศักยภาพ แต่เป็นการผลิตที่พืช สัตว์ ไม่สัมผัสธรรมชาติ ไม่โดนฝน โดนแดด ไม่มีการรบกวนของสิ่งมีชีวิตอื่น โดยเฉพาะเชื้อโรค แมลง จุลินทรีย์ ผลคือ ทำให้สิ่งมีชีวิตขาดโอกาสปรับตัวตามสภาพที่เปลี่ยนไป ทั้งลม ฟ้าอากาศ สังคมพืช สัตว์ จุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ จึงทำให้ขาดการสร้างภูมิต้านทาน

 หากเป็นอาหารก็เป็นอาหารสังเคราะห์ที่มีสัตว์ มีพืช เป็นกระบวนการผลิต ทำให้เมื่อนำมาบริโภคเป็นอาหารจึงทำให้ขาดสารที่เป็นภูมิต้านทาน การปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม ทำให้อ่อนแอ อ่อนไหวต่อเชื้อโรค และสภาพแวดล้อม ทำให้คน สัตว์ป่วยง่าย ปรับตัวตามจุลินทรืย์และสภาพแวดล้อมไม่ได้ คือที่มาของ เกษตรธรรมชาติที่ให้พืช สัตว์ ปรับตัวตามธรรมชาติตลอดเวลา

จากเกษตรเทคโนโลยี ที่เน้นปริมาณ ผลผลิตมาก ๆ ทำให้ปรับปรุงพันธุ์ที่ตอบสนองต่อปุ๋ยและยา สารเคมี ที่เป็นผลตกค้างในธรรมชาติทำให้เกิดการเสื่อมสภาพ ทำลายห่วงโซ่ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ทั้งจุลินทรีย์ แมลง สัตว์ ที่เป็นระบบสมดุลทางนิเวศ ทำให้ขาดการควบคุมกันตามธรรมชาติ จึงเป็นที่มาของความต้องการเกษตรอินทรีย์ เพื่อการปรับกระบวนการผลิตให้เข้าสู่สมดุลทางธรรมชาติ

การเกษตรคุณค่า เป็นการผลิตที่เน้นคุณค่าทางสารอาหาร สมุนไพร แทนปริมาณ

ไม่ใช่แค่ทานข้าว ข้าวโพด ถั่ว หมู ไก่ นม เนื้อ ฯลฯ แต่ต้องการสารอาหารที่เป็นประโยชน์ ไม่ใช่แค่แป้ง ไขมัน โปรตีน แต่ต้องเน้นชนิดของแป้ง น้ำตาล กรดไขมัน กรดอะมิโนที่เป็นประโยชน์ ป้องกันสารอาหารที่เป็นโทษ ซึ่งต้องเน้นวิทยาศาสตร์ในการผลิต การใช้ การบริโภค ไม่เน้นเชิงปริมาณ เพื่อใช้ทรัพยากร กระบวนการคุ้มค่า ไม่ต้องขนส่งที่ไม่ต้องการออกไปจากธรรมชาติ เพื่อการรักษาธรรมชาติ ลดค่าใช้จ่ายและภาระในการขนส่ง

ไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตรแบบใด สิ่งที่ต้องเน้น คือ ต้องปลอดภัย ตรวจสอบได้ คือ มาตรฐานการผลิต ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ดีทางการเกษตร (Good Agricultural Practices; GAP) ที่ปลอดภัยที่ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต สังคม สิ่งแวดล้อม และผลผลิต

กษตรที่ปลอดภัยต่อมวลมนุษยชาติ ที่ยั่งยืน มั่นคง ต้องสอดคล้องกับธรรมชาติ ต้องเน้นวิทยาศาสตร์เพื่อเน้นค่าการใช้เป็นอาหารเป็นโภชนาการ และปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตที่ดี ปกติสุข กินอาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นทั้งโภชนาการ ยา ภูมิต้านทาน คือ เกษตร วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ที่ต้องผสมผสานธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ เพื่อความสมดุลทางธรรมชาติ ปรับตัวตามธรรมชาติได้เอง จะได้ไม่เอาปัจจัยธรรมชาติออกไปด้วยราคาถูก ซื้อปุ๋ยยา ราคาแพง ที่ทำให้เกษตรกรยากจน ประเทศไทยยากจน ทำงานหนักแต่มีค่าน้อย

ต้องแปลงทรัพยากรให้มีค่ากับชึวิต สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อชีวิต ไม่ใช่เพิ่มสารพิษให้สิ่งแวดล้อม คือสารพิษแก่คนไทย  

created: 02 September 2012 19:21 Modified: 02 September 2012 19:24 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 pai and Ico24 คนธรรมดา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.207.108.182
Message:  
Load Editor
   
Cancel or