นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1338
ความเห็น: 1

บทบาทหน้าที่ของบุคลากรกับคุณภาพของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรแบ่งเป็นกลุ่มตามบทบาทและหน้าที่ ทบาทหน้าที่ได้ดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้

บุคลากรมหาวิทยาลัยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 3 กลุ่ม

1. บุคลากรสายวิชาการ คือกลุ่มอาจารย์ ซึ่งหน้าที่ปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรร

สิ่งที่บุคลากรสายอาจารย์ต้องทำจริง ๆ คือ การสอน การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การทำวิจัย การใช้ความรู้ในการบริการวิชาการ ส่วนทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม จะทำเพียงเข้าร่วม เป็นต้นแบบแก่นักศึกษาไม่ลงลึกเหมือนการสอนและการวิจัย เช่นเดียวกับบริการวิชาการจะเน้นที่การใช้ความรู้เป็นวิทยากร เป็นผู้สอน

2. บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย สายธุรการ และสนับสนุนวิชาการ

2.1 สายธุรการ คือผู้ทำหน้าที่ในงานด้านธุรการ ด้านกฎ ระเบียบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนบุคลากรอื่น ๆ ทุกสาย ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามหน้าที่ตามระดับหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่เฉพาะที่เป็น นัก ทั้งหลาย นักวิชการการเงิน บัญชี พัสดุ การเจ้าหน้าที่ นักวิเคราะห์ นักประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ วิจัย บริการวิชาการ ทะเบียน กิจการนักศึกษา ฯลฯ ซึ่งจะทำงานด้านเดียวตามตำแหน่ง และทำงานในหน่วยงานระดับคณะ ระดับวิทยาเขต ระดับมหาวิทยาลัย

อีกกลุ่มของสายสนุบสนุนด้านธุรการ คือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คือทำงานเป็นผูประสานงานหลาย ๆ อย่างในระดับภาควิชา สาขาวิชา กลุ่มนี้ไม่เน้นความชำนาญเฉพาะด้าน เน้นการบริการประสานงานของบุคลากรในภาควิชาในงานต่าง ๆ และระหว่างภาควิชากับคณะ มหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอก คือทำทุกอย่าง ทุกด้านของงานธุรการระดับภาค

2.2 สายสนับสนุนวิชาการ คือบุคลากรช่วยงานทางวิชาการ เช่นนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการเกษตร นักวิจัย ซึ่งช่วยจัดการดูแลเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรึยนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ รวมถึงช่วยสอน ช่วยวิจัย ช่วยบริการวิชาการ ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในภาคปฏิบัติ

3. กลุ่มปฏิบัติงาน คือกลุ่มลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวที่เป็นกลุ่มทำงานภาคปฏิบัติ คนงาน แม่บ้าน พขร. รปภ. คนสวน

จากกลุ่มบุคลากรทั้งหมด ทุกกลุ่ม กลุ่มที่เป็นตัวกลาง สนับสนุนด้านธุรการจะต้องบริการทุกกลุ่มของบุคลากร ต้องมีความชำนาญในกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติอย่างดี เพื่อสนับสนุนบุคลากรทุกฝ่ายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ

ในทางตรงข้ามก็เป็นปัญหาในประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหากไม่แม่นกฎ ระเบียบ ไม่กระตือรือร้นในการทำงาน และไม่เข้าใจบทบาทของการทำงานในคณะ มหาวิทยาลัย เช่น ไม่เข้าใจว่า

  • ทำไมอาจารย์ จบการศึกษาสูงจึงไม่แม่นกฎ ระเบียบ ทั้ง ๆ เป็นคนเก่ง
  • ไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าหน้าที่ระดับภาควิชาจึงไม่แม่นกฎ ระเบียบเหมือนตน
  • เลยไปถึงฝ่ายบริหารไม่แม่นกฎ ระเบียบ เหตุที่ไม่แม่่นกฎระเบียบ

จึงต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ดังที่กล่าวของบุคลากรแต่ละกลุ่ม ที่ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนเฉพาะด้าน ต่าง ๆ ซึ่งต้องเป็นที่พึ่ง เป็นหลักในแต่ละด้าน เช่น นักวิชาการการเงินคณะคือเจ้าหน้าที่หลักด้านการเงินของคณะ นักวิชาการพัสดุ นักวิเคราะห์ นักวิชาการศึกษา นักกิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ

ดังนั้น หากบุคลากรกลุ่มนี้ไม่แม่น ไม่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของงานด้านนั้น ๆ ของคณะ และของมหาวิทยาลัย

ยิ่งด้านการเงิน ยิ่งสำคัญกว่าทุก ๆ ภารกิจ เพราะเงินเป็นตัวกลางในทุก ๆ ภารกิจ ทุกหน้าทึ่ เพราะไม่มีเงิน เดินทางไม่ได้ ซื้อของไม่ได้ จัดงานไม่ได้ บริการไม่ได้ ฯลฯ

การเข้าใจว่า ใครมีหน้าที่อะไร เพื่อช่วยกันทำงานของคณะ มหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ ลดเวลา ลดต้นทุน เพิ่มความเร็ว เพิ่มคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย คือ ความสามารถการแข่งขันของมหาวิทยาลัย

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 ตุลาคม 2555 18:11 แก้ไข: 16 ตุลาคม 2555 23:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
pai (Recent Activities)
17 October 2012 12:01
#81147

ท่านคณบดีอธิบายได้ชัดเจนครับ มหาวิทยาลัยควรนำไปประกอบการอบรมพนักงานใหม่ทุกคนให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งเพื่อให้มหาวิทยาลัยทั้งระบบทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.67.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ