นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 865
ความเห็น: 0

คิดทางธุรกิจจึงลดค่าของชีวิต

คนฉลาดต้องดูคุณค่าที่เป็นค่าของชีวิต ความเป็นอยู่ ไม่ใช่ราคาถูก และต้องยอมจ่ายตามคุณค่าจริง มิฉะนัั้น จะมีภาระภายหลังที่แก้ไขไม่ได้ เช่น สุขภาพไม่ดี การจัดการเรียนการสอนราคาถูกทำให้้คุณภาพการศึกษาไม่ดี

ชีวิตที่ดีมีค่า ต้องอยู่อย่างถูกต้องกับชีวิต ทั้งปัจจัยการดำรงชีวิต อาหาร การกิน อารมณ์ สังคม สิ่งแวดล้อม

การคิดทางธุรกิจ มักมุ่งเป้าที่กำไรสูงสุด ที่ผู้ผลิต ผู้ขายมักลดต้นทุน

ผู้ซื้อมักต้องการราคาถูก จึงขาดการคิดค่าของชีวิตความเป็นอยู่

  • อยากได้อาหารราคาถูก ต้องทำจากวัสดุดิบที่มีราคาถูก
  • บริการที่มีราคาถูก เพราะของดี ราคาถูกย่อมไม่มี
  • ของดี ทำยาก ยิ่งมีต้นทุนสูง ของราคาถูกจึงดีไม่จริง เพราะไม่มีใครทำได้ จึงดีแบบปลอม ๆ

ผลของของไม่ดี ไม่มีคุณภาพ จะส่งผล

ต่อคุณค่าอาหาร ต่อสุขภาพ ต่อความแข็งแรงทางร่างกาย คือค่าของชีวิตที่ลดลง

เมื่อคนสุขภาพไม่ดี ไม่แข็งแรง ความคิดความอ่าน ความสามารถย่อมลดลง

ทำให้คน ประชากรมีความสามารถลดลง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา

ร่างกายไม่พร้อม สมองไม่ดี สติปัญญา อารมณ์ ความรู้ ความสามารถ หรือแม้แต่ด้านบริการ

อย่างธุรกิจโรงแรมไทย ที่แข่งกันด้วยราคาถูก จะดีในระยะเปิดใหม่ที่ทุกอย่างใหม่ จึงดี แต่หากลืมคิดถึงระยะยาวที่ต้องปรับปรุง บำรุงให้ดีอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ไม่ยั่งยืนในการทำธรกิจ เพราะคิดต้นทุนเฉพาะระยะต้นเท่านั้น

สายการบินราคาถูก ก็มีค่าเสี่ยงในการใช้ การเลื่อนเวลาทำให้มีผลต่อการทำงาน เสียเวลาเดินทางนานขึ้น ไปไม่ทันเวลา หรือทำให้ต้องเดินทางล่วงหน้า

ในกรณีที่ไม่สามารถปรับเลื่อนเวลาการทำงานได้ เช่น การไปประมูลงาน เสนอราคาเพราะต้องไปให้อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด

การผลิตทางการเกษตร ที่เน้นทางปริมาณ ไม่คำนึงถึงคุณค่า ตลาด ก็มีผลต่อการดำเนินการ ผลิตของได้ ขายไม่ได้

คนซื้อต้องการของดี ของไม่ดีไม่คนซื้อ มีของก็ขายไม่ได้ ขายไม่ได้ราคา จึงมีปัญหาต่อการประกอบอาชีพ และคุณค่าของชีวิต

สินค้าเทคโนโลยี ที่เน้นราคาถูก ทำให้มีอายุการใช้ที่สั้น ทำให้เกิดขยะมากขึ้น เป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมทั้งการผลิตและการกำจัด ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตและสุขภาพ

การศึกษาที่เน้นแค่กระบวนการ เข้าเรียน ตามเวลา จบการศึกษา แต่ความรู้ ความสามารถไม่ถึง ทำงานผิด ๆ ถูก ๆ สื่อสารไม่เข้าใจ ทำงานเองไม่ได้ ส่งผลต่อคุณภาพงาน การทำงาน ได้ค่าตอบแทนถูก ไม่มีพอทั้งการทำงาน การดำรงชีวิต

ค่าของชีวิต ต้องมีราคาที่ถูกต้อง ไม่ใช่ของถูก คือ ถูกต้องต่อชีวิต ความเป็นอยู่ ที่ประกอบด้วยสุขภาพคน สิ่งแวดล้อม และสังคมความเป็นอยู่

ต้องมีราคาเหมาะสมคุณค่า ค่าของชีวิต ไม่ใช่ของราคาถูก เพราะถูกแต่ราคาค่าของชีวิตจึงลดลง

คนฉลาดต้องดูคุณค่าที่เป็นค่าของชีวิต ความเป็นอยู่ ไม่ใช่ราคาถูก และต้องยอมจ่ายตามคุณค่าจริง มิฉะนัั้น จะมีภาระภายหลังที่แก้ไขไม่ได้ เช่น

สุขภาพไม่ดี

การจัดการเรียนการสอนราคาถูกทำให้้คุณภาพการศึกษาไม่ดี

คุณภาพชิีวิตไม่ดี ยังเป็นภาระต่อสังคม ด้านการรักษาพยาบาล การละเมิดต่อกฎ กติกาสังคม ต้องเพิ่มค่าจ้างตำรวจ ค่าทำรั้ว ค่าระบบรักษาความปลอดภัย

ปัจจุบันเราเดินทางไปไหน มาไหน ต้องผ่านการบันทึกภาพไว้ การเดินทาง เดินตลาด เดินห้าง เดินถนน เดินเข้าตึก อาคารสำนักงาน ซึ่งเป็นต้นทุนเพิ่มของสังคม ซึ่งเป็นภาระภาษี ค่าใช้จ่ายขององค์กร หน่วยงาน

หากทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรรม ไม่ประกอบกรรมชั่ว ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็ไม่จำเป็น

จะมีตำรวจ รปภ. ไว้คอยอำนวยความสะดวก บอกทาง บอกทิศ แก้ไขปัญหาที่จำเป็น

ทั้งหมดค่าค่าทางธุรกิจที่จากของถูกเป็นของแพง ไปทันที

ของถูก จึงกลับมาเป็นขยะ ขยะของสิ่งของ ขยะของชีวิต และขยะของสังคม ความเป็นอยู่

ซึ่งค่ากำจัดขยะจะสูง และบางอย่างกำจัดไม่ได้ อย่างสุขภาพไม่ดี อย่างคุณภาพคน

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 06 December 2012 15:37 Modified: 07 December 2012 18:33 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.250.80
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ