นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 976
comment: 0

การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 5. การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมเพื่อการผลิตบัณฑิต

ภาพของทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สำคัญต่อการสร้างคน ไม่ใช่กิจกรรมการแสดงตามเทศกาล แต่เป็นการปฏิบัติต่อกันในการทำงาน การดูแลซึ่งกันและกัน ที่เป็นต้นแบบที่ดี ด้วยความจริงใจต่อกันของคนมหาวิทยาลัย

ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งของการหล่อหลอมคนให้เป็นคนดี ระลึกถึงความเป็นศิลป วัฒนธรรมของชาติ ของสังคม เพื่อให้เข้าใจถึงที่มา ที่ไป ถึงปรัชญา ความเชื่อ

เช่น ลอยกระทง สงกรานต์ ทำบุญเดือนสิบ ฯลฯ

การมีศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้มีศิลปในการดำรงชีวิต ในการอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข ซึ่งกรอบในภารกิจทุกด้าน ทั้งการวิจัย บริการวิชาการ โดยเฉพาะการสร้างคน

ที่สำคัญต้องอาศัยต้นแบบที่เป็นชีวิตจริง ไม่ใช่แค่การแสดง การทำกิจกรรม แต่ไม่นำสู่การใช้ในชีวิตจริง

ารทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไม่ใช่เพียงศิลปการแสดง วัฒนธรรมความเป็นอยู่ แต่รวมถึง คุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ การอยู่ร่วมกันในสังคมที่เป็นธรรมาภิบาลแก่กัน และเป็นต้นแบบแก่สังคม

การเป็นต้นแบบแก่สังคม คือ

  • การปฏิบัติตนตามกฎ กติกา การมีระเบียบวินัย
  • อย่างการสรวมหมวกกันน็อค
  • การปฏิบัติตามกฎ จราจร
  • การรู้จักกาละ เทศะ
  • การแต่งกาย
  • รวมถึงกิริยามารยาทในการปฏิบัติร่วมกัน
  • การบริการนักศึกษา
  • การปฏิบัติต่อคู่ค้า และปฏิบัติต่อกัน

ที่เป็นต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษาที่จะเป็นบัณฑิตที่ผลิตออกไป ได้ชื่นชม ยินดี ภาคภูมิใจ ประทับใจจนนำไปใช้เมื่อไปทำงาน

ดังนั้น ภาพของทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สำคัญต่อการสร้างคน ไม่ใช่กิจกรรมการแสดงตามเทศกาล

แต่เป็นการปฏิบัติต่อกันในการทำงาน การดูแลซึ่งกันและกัน ที่เป็นต้นแบบที่ดี ด้วยความจริงใจต่อกันของคนมหาวิทยาลัย  

 

created: 23 April 2013 18:19 Modified: 23 April 2013 18:19 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, and Ico24 ยาดม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.210.12.229
Message:  
Load Editor
   
Cancel or