นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1848
ความเห็น: 0

คณะทรัพยฯ จัดทำแผนที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี

เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วย การหาความรู้ได้และใช้ความรู้เป็น รวมทั้งการจัดการประเมินผลให้สอดคล้องกันด้วย นอกจากการประเมินผลการเรียนด้วยการสอบข้อเขียน
 เพื่อให้การผลิตบัณฑิตของคณะสอดคล้องกับสถานการณ์การผลิตทางการเกษตร และเป็นไปตามผลการประเมินทั้งจากผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต และการประกันคุณภาพ จึงได้มีการสัมมนาในคณะ และที่ประชุมกรรมการคณะ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จึงกำหนดให้ทุกหลักสูตรเพิ่มสาระเนื้อหาและทักษะในการจัดการเรียนการสอน โดยดำเนินการให้เป็นระบบ ไม่เกิดความซ้ำซ้อน และไม่เป็นภาระแก่ผู้เรียนมากเกินไป ด้วย จัดทำมีแผนที่การจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกันทั้งคณะ ภาควิชา โดยเฉพาะ อาจารย์ทุกท่าน  ด้วยการบรรจุเนื้อหาและทักษะ ดังต่อไปนี้

๑.      ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาการ/วิชาชีพ โดย

๑.๑  ในวิชาสัมมนา ให้นักศึกษาใช้ที่มาของเนื้อเรื่องที่เสนอการสัมมนา เป็นบทความภาษาอังกฤษ อย่างน้อย ๒ เรื่อง

๑.๒ กำหนดให้รายวิชาชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ให้มีค้นคว้าหาเอกสาร/บทความภาษาอังกฤษ ๑-๒ บทความ/ภาคการศึกษา เพื่อให้รู้ถึงแหล่งความรู้ แล้วสรุปเนื้อหาส่งเป็นรายงานหรืออื่นๆ และ/หรือการสอนเป็นภาษาอังกฤษบางหัวข้อ

 

๒. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

                ๒.๑ ให้ทดสอบและอบรม (การใช้โปรแกรม MS office (word, excel, และ power point) เป็นคะแนนเสริมในวิชาสัมมนา และจัดให้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ในรายวิชาต่าง ๆในทุกภาคการศึกษา

                ๒.๒  จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์การวิเคราะห์สถิติการวางการทดลอง     และคลินิคการให้การปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาทุกคน มีความรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ได้

                ๒.๓ จัดหลักสูตรอบรมการทำเว็บไซต์ นักศึกษาที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้มีการมอบวุฒิบัตรการอบรม

๓. ให้บรรจุเนื้อหา ด้านประกันคุณภาพ มาตรฐานการผลิตที่ดี (GAP) การจัดการ การตลาดผลผลิต logistic กฎหมายที่เกี่ยวข้องในรายวิชาชั้นปีที่ ๓ หรือไม่เกินปีที่ ๔ หรือจัดอบรม

๔. ให้เพิ่มทักษะการนำเสนอ นอกจากวิชาสัมมนา โดยรายวิชาต่าง ๆ ให้กระจายทุกภาคการศึกษา

 และ เพื่อให้การเรียนรู้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานปัจจุบัน ที่การปฏิบัติงานทำโดยการหาความรู้และนำมาใช้ปฏิบัติงาน จึงให้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วย การหาความรู้ได้และใช้ความรู้เป็น รวมทั้งการจัดการประเมินผลให้สอดคล้องกันด้วย นอกจากการประเมินผลการเรียนด้วยการสอบข้อเขียน ซึ่งต้องการความร่วมมือจากคณาจารย์ทุกท่าน ความจริง ทั้งหมดนี้ได้มีการดำเนินการอยู่แล้ว เป็นส่วนใหญ่ เพียงแต่จัดให้เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

โดยจะประกาศใช้และเริ่มดำเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๑

และจะได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ด้านการวิจัยต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 18 กรกฎาคม 2551 13:15 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 184.72.102.217
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ