นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 31 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ฝึก 1527 0
โชคดี-โชคร้ายกับอาการของผู้ที่มีปัญหาในการทำงาน ไม่ก้าวหน้าในตำแหน่งงาน 1920 2
อาจารย์ต้องติดปัญญาให้ศิษย์ มหาวิทยาลัยต้องติดปัญญาให้สังคมและชุมชน 2037 1
คนชาติไหน เก่งอย่างไร ด้วยค่านิยมอะไร 2174 2
ตรวจสอบบทบาทความสำคัญของบุคลากรต่อองค์กร 2054 0
เวลา คิดว่ามีมากจะเหลือน้อย คิดว่ามีน้อยจะเหลือมาก 1534 0
เก่ง หรือ อวดเก่ง 2934 4
ความคิดแนวปฏิบัติดี ๆ กับสิ่งแวดล้อม 1557 1
คิดมาก คิดให้มาก ต่างกันอย่างไร 1878 0
ผลสอบโอเน็ต"สุดหดหู่" เด็กไทยยิ่งเรียนยิ่งแย่ 1867 7
เรื่องเล่าดีๆ " จากญี่ปุ่น" ในวันแผ่นดินไหว 1899 7
บทเรียนที่น่ารักจากสินามิ ญี่ปุ่น 11 มี.ค.54 1607 2
ระวัง..รังสีจากนิวเคลียร์ญี่ปุ่นมาไทย 2089 5
ช่วงนี้ ทำไมบันทึก share จึงช้า 2160 7
การประเมินเลื่อนขั้นระบบแท่ง ต้องส่งเสริมระบบผู้ทำดี กระตุ้นผู้ที่ยังมีภาระงานน้อย 1663 1
ความเป็นมหาวิทยาลัยกับบทบาทการจัดการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยน 1326 4
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 3. การประเมินการเลื่อนขั้นตามระบบแท่ง 3188 0
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 2. อัตราเงินเดือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 2266 0
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 1. การดูตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของแต่ละคน 4811 3
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 4:วัยทารก-วัยเด็ก 1509 0
วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2553 1381 0
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 3: ผลการจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ 1544 1
จิตสาธารณะในที่ทำงาน 3137 6
กุหลาบแพงวันวาเลนไทน์ 1419 0
จิตสาธารณะในชีวิตประจำวัน 5845 6
การให้กับการพัฒนาตนพัฒนางาน 2. ให้กาย ให้ทุน ให้ทำ 1993 0
การให้กับการพัฒนาตนพัฒนางาน 1. ให้ใจ ให้เวลา 1797 1
Leadership ความเป็นผู้นำที่ต้องมีในทุกคน ทุกอาชีพ ทุกตำแหน่ง จึงทำให้องค์กรพัฒนา 1998 1
สำนักงานใหม่ของกองทะเบียนและประมวลผล 1815 5
การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 2. รายละเอียดการปฏิบัติ 1971 1
การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 1 หลักเกณฑ์ตามประกาศ 3660 0
โบนัสผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552 ของ ม.อ. 1382 0
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๓ 1778 14
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๒ 1489 4
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๑ 2440 2
สว้สดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ได้เวลาตรวจประเมิน PDCA 1617 8
ผลการประเมินตามตามตัวบ่งชี้ กับ สภาพจริง 1800 6
ข้าราชการดีเด่น 3564 2
เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด 3233 0
ระบบแท่งของ ส.ก.อ. คลอดแล้ว 1799 4
การเกษตรไทย ทำไมจึงตกต่ำ ควรทำอย่างไร 2250 2
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 2: ธรรมชาติของมนุษย์กับจัดการการศึกษา 1682 2
เก่งตน เก่งคน เก่งงาน 19345 7
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 1: ความแตกต่างตามธรรมชาติ 1267 0
ลูกค้าคือพระเจ้า การทำงานมุ่งเน้นเป้าหมาย 7284 3
การผลิตการเกษตรในอนาคต : ปัจจัยการผลิตและสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ปัญหาโลกร้อน และการผลิตการเกษตรที่ต้องปรับเปลี่ยนไป 2242 0
การพัฒนาระบบบริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.อ.: อยากได้สิ่งดี ๆ กลับมาด้วย 1405 0
ความสำคัญของการเกษตร ด้านปริมาณ ประเภท คุณภาพ และผลกระทบ 2735 0
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2: การบริหารจัดการ 1977 5
ความสำคัญของการเกษตรต่อมนุษยชาติ จาก 2f เป็น 6-7f 6173 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2059 7
สร้างความฝันหลังน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 เล่าประสบการณ์เก่าสู่ฝันใหม่ 1944 4
ศิลปในการทำดี เก็บภาพมาสอนใจ 1320 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 กับจิตอาสา ชาวทรัพยฯ ม.อ. 1774 2
ความช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 ของ ม.อ. 1747 0
ทัศนคติของคนไทย ?? 1907 0
หามุมดี ๆ ของอาการอกหักมาใช้ 1731 5
ประโยชน์ของการบันทึก 5448 2
การสอนให้ลูกศิษย์เรียนรู้เป็นและทำงานเป็น 1665 1
งานวิจัยทางเกษตร การวิจัยเพื่อคนไทยและประเทศชาติ 1962 0
การจัดการเรียนการสอน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1497 4
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 2862 3
สถานการณ์ไทยในอนาคตเพื่อการเตรียมการจัดการศึกษาและวิจัย 1716 0
ไป Aceh อินโดนีเซีย จาก 1000 เป็น 100 จาก 100 เป็น 1,000,000 2866 2
ความคืบหน้า ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 17 ก.ย. 53 4601 4
เตรียมตัวทำงาน 1698 0
ยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2553 13 ก.ย. 53 1131 1
พระราชดำรัสเรื่องการผลิตบัณฑิต 2317 2
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 3 ปรับแนวทางเป็น white ocean แบบพอดี พอเพียง 1683 6
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 2 การจัดการและคุณภาพการศึกษา 1605 0
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? :1 สภาพการณ์ 1501 2
กับดัก การรวมศูนย์ กระจายศูนย์ one stop service 1790 1
Red ocean, Blue ocean, White ocean ทะเลเลือด ทะเลขยะ ทะเลพอเพียง 5138 0
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ play hard vs. manage to success 1548 2
ประวัติระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม.อ. บันทึกไว้ให้รู้ 2245 9
การปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1344 0
เก็บจากการบรรยาย Tzu chi ที่คณะทรัพยฯ 1686 0
แกะคำมาทำงาน : การศึกษาไทย สอนหนังสือ สอนคน พัฒนาคน 1800 0
การทำวิจัยสถาบัน พัฒนางาน และพัฒนาคนทำงาน 2015 0
สิ่งดีดี จากการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช. 1416 3
การวิจัยไม้ผล คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1649 0
ป้องกันความเสียหายกับการใช้คอมพิวเตอร์ 1342 5
ฤดูประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552 1234 2
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์2: การสร้างชาติและพฤติกรรมตามยุคสมัย 1377 0
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.2 การพัฒนางานของหน่วย 1430 3
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.1 การพัฒนางานของหน่วย 1622 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 2. ผลการศึกษาของบุคคลสู่การเรียนร่วมรู้ 1431 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร1. การทำงานเป็นทีม 1707 0
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์1: มหาวิทยาลัยต้องสอนอย่างไร 1339 1
ความหมาย vision ใน NBMQA ความสำคัญและการจัดทำ 1858 2
ระวังการผ่านการก่อสร้างอาคารสูง 1429 2
pmqa กับการพัฒนางาน 2292 9
เตือนภัยใน ม.อ. 1261 5
การกรีดยาง 4581 31
ผลการประเมินการเผยแพร่งานวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย สกว. 1411 0
คู่แข่ง/การแข่งขัน เพื่อ ชนะ ชนะ ใน pmqa 1522 2
รางวัล TQA เป็นยาวิเศษ จริงหรือ 2303 9
เมื่อต้องสวมมงคลให้คู่บ่าว 12140 3
อันเนื่องจาก PMQA 2002 13
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๓ 1666 4