นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 31 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
รางวัล TQA เป็นยาวิเศษ จริงหรือ 2139 9
เมื่อต้องสวมมงคลให้คู่บ่าว 12032 3
อันเนื่องจาก PMQA 1914 13
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๓ 1603 4
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๒ 2034 5
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๑ 3248 4
ความสำคัญของเป้าหมาย/ค่านิยม 2589 2
ไปดูงานการเกษตรตอนใต้ ประเทศลาว 4084 0
คุยเรื่องศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1531 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๓ การชี้วัดที่มากและเหมามั่ว 1406 2
การสังเกตศึกษาคือค่าที่แท้จริงของคนทำวิจัยและการทำงาน 1699 2
ก้าวอีกขั้นของบัณฑิตเกษตรนักจัดการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1220 0
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๒ ระบบที่ซ้ำซ้อนและไม่สะท้อนความจริง 1817 0
Active learning ๕: การจัดการเรียนการสอน 2416 2
ประกันคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาอะไร ๑ คุณภาพการศึกษา 1576 1
PMQA จาก MBNQA 4201 7
ปีใหม่ ได้เวลาประเมินตนเอง 1584 1
Active learning ๔: หน้าที่ของผู้สอนและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 1460 1
ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (เท่านั้น) 3785 30
Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน 2528 6
Active learning ๒: บทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยน 1488 3
ขุ่นใสอยู่ที่ใจกำหนด:มาอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ให้ตัวเองกันเถอะ 1931 7
Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1556 4
จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1728 0
กระบวนการสื่อสารของหน่วยงานที่ได้รางวัล 1906 2
งานประเพณีสี่จอบที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ปี ๕๒ สร้างประวัติศาสตร์ 2542 2
การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA 2022 5
OFI ใน PMQA 3399 9
๓๕ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ: มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 1797 3
I AM READY 4577 0
การประเมินงานต้องการการพัฒนา๒ 1167 0
PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า) 1560 5
การประเมินงานต้องการการพัฒนา 1216 0
ม.อ. ได้รับการประเมินเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพดีมาก 1623 4
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ 2991 5
สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง 7905 10
แจ้งข่าวชาว ม.อ. 1262 3
Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา 1417 2
ข้อคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3959 3
การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง 6544 4
การประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1588 0
อย่าปล่อยให้ความรู้ลอยนวล 1472 3
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๒ การศึกษารายละเอียดของพร 1553 0
คณะทรัพยฯ กับงานรับปริญญา ปี ๕๒ ที่มีความสำเร็จและการสร้างสรรค์ 2272 10
พรการทำงานให้เจริญก้าวหน้า : ๑ เริ่มให้พรตนเอง 2434 5
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสีประจำสีเขียวก้านมะลิ 1652 3
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 2452 29
ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ 3597 11
สิ่งดี ๆ กับการประกันคุณภาพ กบศ. 1350 2
ไปร่วมงานศพในทางศาสนาคริสต์ 21732 5
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.อ. ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 1398 0
๒๔ +๑ คณะในสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1651 3
เรื่องบัณฑิตศึกษาที่ต้องช่วยกันรักษาภาพพจน์ 1283 0
ม.อ.ทูลเกล้าฯถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ 1575 0
หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง 1670 9
การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ 1685 0
โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ. 1349 0
แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 20979 6
มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1574 2
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้ 2149 2
เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ. 1255 0
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง 2735 0
ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ 5303 2
ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ 1822 0
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด 1363 1
แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้ 1399 4
การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน 1551 0
หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข 2037 0
ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก 2414 6
นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 13766 6
การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น 5411 21
NPP ชำนาญการกับการบริหาร 1483 0
ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง 2197 0
ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร) 2521 2
หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล 3091 2
ความ(ไม่)คืบหน้าของการยกเลิกระบบซีของข้าราชการ 1919 2
นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ. 1703 3
การสนับสนุนสังคมพหุวัฒนธรรมของ ม.อ. 1775 0
ข้อคิดสะกิดไทย 1775 1
อธิการบดีท่านใหม่ในวาระ พ.ค. ๕๒-๕๕ 1441 1
ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส 1681 6
ความก้าวหน้าการพัฒนาความรู้ด้าน GAP ของนักศึกษาคณะทรัพยฯ 2181 1
Roadmap เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 2486 0
คณะทรัพยฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ อบรม GAP ให้นักศึกษา 1562 0
เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง 7302 5
ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1351 1
การเสนอชื่อผู้สมควรเป็นอธิการบดีคนใหม่ ๒๓ ธ.ค. ๕๑ 1387 0
ศิษย์เก่าคณะทรัพยฯได้กลับมาช่วยคณะ 1498 0
สิ่งดีๆจากการไปประเมินคุณภาพ 2 มุมมองดีดีของ วข.สุราษฎร์ธานี 1563 1
สิ่งดี ๆ จากการไปประเมินคุณภาพ 1 1623 3
การประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 1504 0
ต้องการคำสดุดีอะไรในวันเกษียณอายุราชการ 29731 5
คณะทรัพฯ มีบัณฑิตปริญญาเอก ๓ คน 1933 5
การแสดงเป็นมืออาชีพของฝ่ายสนับสนุนช่วยลดเวลาได้มหาศาล 1285 7
งานเกษตรภาคใต้กับการจัดการความรู้ 1538 3
งานเกษตรภาคใต้ ปี๕๑ เริ่มแล้ว 1818 0
การเขียนรายงานประกันคุณภาพ (SAR) 1983 0
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2 6014 9
ชื่อนั้นสำคัญอีกแล้ว 1542 2
ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น 2088 1