นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 36 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ฝึก 1665 0
โชคดี-โชคร้ายกับอาการของผู้ที่มีปัญหาในการทำงาน ไม่ก้าวหน้าในตำแหน่งงาน 2042 2
อาจารย์ต้องติดปัญญาให้ศิษย์ มหาวิทยาลัยต้องติดปัญญาให้สังคมและชุมชน 2196 1
คนชาติไหน เก่งอย่างไร ด้วยค่านิยมอะไร 2333 2
ตรวจสอบบทบาทความสำคัญของบุคลากรต่อองค์กร 2298 0
เวลา คิดว่ามีมากจะเหลือน้อย คิดว่ามีน้อยจะเหลือมาก 1682 0
เก่ง หรือ อวดเก่ง 3113 4
ความคิดแนวปฏิบัติดี ๆ กับสิ่งแวดล้อม 1792 1
คิดมาก คิดให้มาก ต่างกันอย่างไร 1999 0
ผลสอบโอเน็ต"สุดหดหู่" เด็กไทยยิ่งเรียนยิ่งแย่ 2041 7
เรื่องเล่าดีๆ " จากญี่ปุ่น" ในวันแผ่นดินไหว 2042 7
บทเรียนที่น่ารักจากสินามิ ญี่ปุ่น 11 มี.ค.54 1766 2
ระวัง..รังสีจากนิวเคลียร์ญี่ปุ่นมาไทย 2358 5
ช่วงนี้ ทำไมบันทึก share จึงช้า 2558 9
การประเมินเลื่อนขั้นระบบแท่ง ต้องส่งเสริมระบบผู้ทำดี กระตุ้นผู้ที่ยังมีภาระงานน้อย 1862 1
ความเป็นมหาวิทยาลัยกับบทบาทการจัดการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยน 1461 4
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 3. การประเมินการเลื่อนขั้นตามระบบแท่ง 3380 0
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 2. อัตราเงินเดือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 2400 0
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 1. การดูตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของแต่ละคน 5054 3
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 4:วัยทารก-วัยเด็ก 1654 0
วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2553 1570 0
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 3: ผลการจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ 1682 1
จิตสาธารณะในที่ทำงาน 3390 6
กุหลาบแพงวันวาเลนไทน์ 1583 0
จิตสาธารณะในชีวิตประจำวัน 6352 6
การให้กับการพัฒนาตนพัฒนางาน 2. ให้กาย ให้ทุน ให้ทำ 2218 0
การให้กับการพัฒนาตนพัฒนางาน 1. ให้ใจ ให้เวลา 1911 1
Leadership ความเป็นผู้นำที่ต้องมีในทุกคน ทุกอาชีพ ทุกตำแหน่ง จึงทำให้องค์กรพัฒนา 2192 1
สำนักงานใหม่ของกองทะเบียนและประมวลผล 2111 5
การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 2. รายละเอียดการปฏิบัติ 2203 1
การประเมินและการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบแท่ง 1 หลักเกณฑ์ตามประกาศ 3888 0
โบนัสผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552 ของ ม.อ. 1547 0
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๓ 1987 14
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๒ 1684 4
การประกันการศึกษาไทย หลงแต่ทฤษฎี หลงระบบ บิดเบือนทิศทาง ลดค่าและกีดกันความเป็นไทย ๑ 2702 2
สว้สดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ได้เวลาตรวจประเมิน PDCA 1971 8
ผลการประเมินตามตามตัวบ่งชี้ กับ สภาพจริง 1983 6
ข้าราชการดีเด่น 3779 2
เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด 3545 0
ระบบแท่งของ ส.ก.อ. คลอดแล้ว 2030 4
การเกษตรไทย ทำไมจึงตกต่ำ ควรทำอย่างไร 2472 2
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 2: ธรรมชาติของมนุษย์กับจัดการการศึกษา 1905 2
เก่งตน เก่งคน เก่งงาน 24937 7
การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 1: ความแตกต่างตามธรรมชาติ 1410 0
ลูกค้าคือพระเจ้า การทำงานมุ่งเน้นเป้าหมาย 7599 3
การผลิตการเกษตรในอนาคต : ปัจจัยการผลิตและสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ปัญหาโลกร้อน และการผลิตการเกษตรที่ต้องปรับเปลี่ยนไป 2411 0
การพัฒนาระบบบริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.อ.: อยากได้สิ่งดี ๆ กลับมาด้วย 1495 0
ความสำคัญของการเกษตร ด้านปริมาณ ประเภท คุณภาพ และผลกระทบ 2915 0
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2: การบริหารจัดการ 2156 5
ความสำคัญของการเกษตรต่อมนุษยชาติ จาก 2f เป็น 6-7f 6392 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 อย่าให้แค่ผ่านไป ต้องจดเอาไว้จำ 2350 7
สร้างความฝันหลังน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 เล่าประสบการณ์เก่าสู่ฝันใหม่ 2192 4
ศิลปในการทำดี เก็บภาพมาสอนใจ 1514 1
น้ำท่วมหาดใหญ่ 53 กับจิตอาสา ชาวทรัพยฯ ม.อ. 2000 2
ความช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่ 53 ของ ม.อ. 1967 0
ทัศนคติของคนไทย ?? 2088 0
หามุมดี ๆ ของอาการอกหักมาใช้ 1882 5
ประโยชน์ของการบันทึก 5709 2
การสอนให้ลูกศิษย์เรียนรู้เป็นและทำงานเป็น 1815 1
งานวิจัยทางเกษตร การวิจัยเพื่อคนไทยและประเทศชาติ 2115 0
การจัดการเรียนการสอน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1660 4
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 3030 3
สถานการณ์ไทยในอนาคตเพื่อการเตรียมการจัดการศึกษาและวิจัย 1873 0
ไป Aceh อินโดนีเซีย จาก 1000 เป็น 100 จาก 100 เป็น 1,000,000 3119 2
ความคืบหน้า ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 17 ก.ย. 53 4821 4
เตรียมตัวทำงาน 1911 0
ยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2553 13 ก.ย. 53 1282 1
พระราชดำรัสเรื่องการผลิตบัณฑิต 2484 2
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 3 ปรับแนวทางเป็น white ocean แบบพอดี พอเพียง 1857 6
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? : 2 การจัดการและคุณภาพการศึกษา 1794 0
การอุดมศึกษาไทย red/blue ocean ???? :1 สภาพการณ์ 1664 2
กับดัก การรวมศูนย์ กระจายศูนย์ one stop service 1954 1
Red ocean, Blue ocean, White ocean ทะเลเลือด ทะเลขยะ ทะเลพอเพียง 5440 0
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ play hard vs. manage to success 1694 2
ประวัติระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม.อ. บันทึกไว้ให้รู้ 2575 9
การปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1610 0
เก็บจากการบรรยาย Tzu chi ที่คณะทรัพยฯ 1920 0
แกะคำมาทำงาน : การศึกษาไทย สอนหนังสือ สอนคน พัฒนาคน 1996 0
การทำวิจัยสถาบัน พัฒนางาน และพัฒนาคนทำงาน 2257 0
สิ่งดีดี จากการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.ช. 1629 3
การวิจัยไม้ผล คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1886 0
ป้องกันความเสียหายกับการใช้คอมพิวเตอร์ 1519 5
ฤดูประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552 1371 2
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์2: การสร้างชาติและพฤติกรรมตามยุคสมัย 1522 0
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.2 การพัฒนางานของหน่วย 1627 3
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 3.1 การพัฒนางานของหน่วย 1842 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร 2. ผลการศึกษาของบุคคลสู่การเรียนร่วมรู้ 1604 1
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากร1. การทำงานเป็นทีม 1858 0
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์1: มหาวิทยาลัยต้องสอนอย่างไร 1461 1
ความหมาย vision ใน NBMQA ความสำคัญและการจัดทำ 2164 2
ระวังการผ่านการก่อสร้างอาคารสูง 1580 2
pmqa กับการพัฒนางาน 2588 9
เตือนภัยใน ม.อ. 1476 5
การกรีดยาง 4829 31
ผลการประเมินการเผยแพร่งานวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย สกว. 1628 0
คู่แข่ง/การแข่งขัน เพื่อ ชนะ ชนะ ใน pmqa 1669 2
รางวัล TQA เป็นยาวิเศษ จริงหรือ 2569 9
เมื่อต้องสวมมงคลให้คู่บ่าว 12649 3
อันเนื่องจาก PMQA 2241 13
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ฉบับที่ฉันเข้าใจ ๓ 1869 4