นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 5 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ชีวิตได้ดีที่ใช้ความรู้ 428 3
มองการณ์ไกล 544 0
คุณภาพแท้จริงคือความเป็นจริง 594 1
ค่าการศึกษาหาความรู้ 461 0
Deployment การถ่ายทอด 628 15
การลงทุนสร้างชีวิต 343 0
อยู่เป็น รอเป็น จึงเห็นค่า 451 0
Spare parts เพื่อประสิทธิภาพองค์กร 442 0
ตื่นตัวเพื่อความสำเร็จ 458 0
ทุกความสำเร็จได้ด้วยคนที่พร้อม 383 0
การศึกษายุคเปลี่ยนไว 381 0
จินตนาการที่สร้างปัญหา 446 0
การสร้างค่าตน 432 0
รถติดต้องเข้าใจและทำใจ 427 0
ชีวิตได้ดีที่ลองทำ 444 0
ดีได้ที่ใจ 836 0
สร้างค่าจากรู้เขา ต้องรู้เรา 410 0
คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 442 0
วัดค่าความสำเร็จ 405 0
ศัตรูภายใน 481 0
การเมืองไทยถึงเวลาทำเพื่อประเทศ 365 0
TV Digital เมื่อมีปัญหาต้องปรับแก้ 430 0
ทำงานเพื่อค่าจ้าง กับ เพื่อความมั่งคั่งมั่นคง 507 0
ความซื่อสัตย์สร้างค่าคน 340 0
เรียนรับ เรียนรู้ รู้เรียน 419 0
สำเร็จไม่ใช่เสร็จแต่ต้องงอกงาม 406 1
จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 437 0
โอกาสอยู่ที่การทำ ใช่ที่การรอ 409 0
อดเพื่อออม 606 3
คิดเผื่อ อย่าคิดแทน 486 0
ค่าเกิดได้ต้องคิดจากคน 1233 6
อยู่ดีต้องมีธรรม 569 4
ประสบการณ์ได้จากการเตรียม 1476 3
มองไกลให้ออก มองใกล้ให้เป็น 504 3
หลงทาง ได้ทาง 465 2
ความรู้ หนังสือตำรา ความสามารถ 526 1
คนไม่ยอมเกมส์ คนไม่ยอมกัน 479 1
พึ่งพา 568 0
ค่าของความรู้ 465 0
ตามตัวเอง ตามคนอื่น 397 0
อดีตใช้สร้าง อย่าใช้ทำลายอนาคต 502 1
ทำงานร่วมให้ได้มากกว่าค่างาน 465 0
เรียนให้รู้ต้องทำเอง 467 0
จากธรรมชาติ สู่ cultured food 515 0
เตรียมลูกไปโรงเรียน 468 0
พลังบวก พลังลบ 421 0
อยู่ดีต้องมีทั้งดีทั้งร้าย 455 0
เกียรตินั้นใครให้ 817 0
คนสำคัญอยู่ที่บทบาทและทำหน้าที่ 693 0
พลัง หรือ ภาระ 543 0
ทำตามความต้องการกับทำตามใจ 494 0
เติบโต อย่าให้โตเติบ 575 0
ผู้นำที่ดีคือผู้ตามที่ดี 530 0
นำด้วยการแก้ปัญหา อย่าสร้างปัญหา 550 0
ปลายเปิด ปลายปิด 514 0
ข้อมูลคนไทยทำไมไม่เชื่อมโยง 473 0
ตั้งใจต้องทำจึงสำเร็จ 520 1
รับพรได้ดีกว่าขอและได้พร 604 1
คุณภาพการศึกษาวัดกันที่อะไร 665 2
คนทำงานต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ 1718 9
พัฒนาคนทำงานได้ดีต้องมอบหมายหน้าที่ให้ทำ 501 0
ทำงานให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 484 0
จบกับสำเร็จการศึกษา 534 0
ค่าความสำคัญของข้อมูล 484 0
คนสำคัญ 584 2
การทำความสำเร็จให้ชีวิต 725 5
โลกเปลี่ยนไป สิ่งมีชีวิตปรับตัวตาม 553 0
ค่าความเห็นต่าง 756 17
หน้าที่ของ สส 448 0
เวลาจริง เวลาใจ 569 0
การให้มากกว่าการได้ 569 0
(คำ)แก้ตัว 514 0
เรียนสูงจะได้ทำงานสบาย 550 0
การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า 599 0
เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ 551 0
ความตั้งใจกับความเป็นจริง 537 0
รักให้ได้ดีควรต้องดูอะไร 675 0
เลือกตั้ง สส 2562 517 0
ฉวยโอกาสคือทำลายโอกาส 601 0
เวลามีจำกัดจึงต้องจัดเวลา 579 0
แนวทางการพัฒนา 613 0
ผู้คิด ผู้ทำ ผู้สนับสนุน ใครคือผู้สร้างค่า 791 3
เปรียบเทียบให้เป็นก็เป็นค่า 726 3
ใช้ไอทีหรือถูกไอทีใช้ 1059 9
อยากเจริญต้องทำให้ได้และดีขึ้น 735 0
ทุกความพร้อมมาจากความไม่พร้อม 702 4
ทำอะไรให้หาสาระ อย่ามัวไร้สาระ 644 0
อยู่กับความจริง ไม่ใช่ความคาดหวัง 647 0
คนฉลาดต้องมีสติ 725 0
ทุกคนมีโชค 680 0
คิด หา ทำ เรียนรู้ คือค่าคน 748 0
การทำงานสร้างค่าเพิ่มต้องทำให้มากกว่าที่มี ทำดีกว่าที่เป็น 690 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 2. LeTCI 826 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 1. ADLI 828 0
การประชุมแบบเก็บเกี่ยวผล 626 0
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 555 0
กฎหมายเมล็ดพันธุ์ตามทฤษฎี 700 0
ความผิดพลาดต้องเรียนเอง 509 0
ฟิสิกส์กับการบริหาร 637 0
พัฒนาบุคคลต้องเป็นกิจการไม่ใช่กิจกรรม 541 0