นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) ประโยชน์ของการบันทึก

บันทึกนี้ เกิดจากการอ่านบันทึก แรงบันดาลใจสู่การบันทึกเรื่องราว http://share.psu.ac.th/blog/ws-mouth/17562?page=1 ที่เมื่อแสดงความเห็นในบันทึกดังกล่าวแล้ว เห็นว่าน่าจะนำมาขยายความ ความรู้ ประสบการณ์มีไว้ใช้ จึงทรงคุณค่า การบันทึกไว้ จะเป็นการประมว... more »
By Wullop Santipracha   created: 25 October 2010 20:10 Modified: 25 October 2010 20:10 [ Report Abuse ]

(1) การสอนให้ลูกศิษย์เรียนรู้เป็นและทำงานเป็น

เมื่อสัปดาห์ก่อน นั่งทำงานและเปิดเว็บหน้า facebook ไว้ มีสัญญาณจากลูกศิษย์ที่กลับบ้านช่วงปิดเรียน ถามว่า อาหารหลัก 5 หมู่ ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร มีน้องมาถามเป็นการบ้าน แต่หาคำตอบไม่ได้จึงถามไปว่า แล้วหาคำตอบ จากไหน อย่างไร ก็ได้คำตอบว่าค้นจาก goog... more »
By Wullop Santipracha   created: 25 October 2010 19:34 Modified: 25 October 2010 19:35 [ Report Abuse ]

(0) งานวิจัยทางเกษตร การวิจัยเพื่อคนไทยและประเทศชาติ

เมื่อเดือน ก.ย. 53 คณะทรัพยฯ ได้เชิญทีมงานจากหอสมุดกลาง ม.เกษตรศาสตร์ มาอบรมการนำบทความวิจัยขึ้นเครือข่ายฐานข้อมูลการเกษตร เพื่อให้สามารถเผยแพร่บทความได้กว้างขวางขึ้น ซึ่งเป็นเครือข่ายของสภาคณบดี สาขาการเกษตร และกรม/กองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง... more »
By Wullop Santipracha   created: 25 October 2010 18:58 Modified: 25 October 2010 19:01 [ Report Abuse ]

(4) การจัดการเรียนการสอน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.

เมื่อสัปดาห์ก่อน (วันที่ 14 ต.ค. 53) ได้สอบสัมภาษณ์คัดเลือกอาจารย์เข้าทำงานในคณะ ซึ่งผู้สมัครเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ และศึกษาต่อปริญญาโท เอกที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านการเกษตรในกรุงเทพฯ ได้ให้ข้อมูลว่า การจัดการเรียนกา... more »
By Wullop Santipracha   created: 19 October 2010 09:00 Modified: 19 October 2010 09:01 [ Report Abuse ]

(3) การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ของการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ.

สมศ.ได้แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา สำหรับการประเมินคุณภาพรอบ 3เป็น 4 กลุ่ม โดยบอกว่า เพื่อให้สามารถมีความเป็นเลิศตามจุดเน้นตามศักยภาพของสถาบัน ที่มีความสวยงามต่างกัน กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชนและสถาบันที่เปิดเฉพาะทางระดับต่ำกว่าปริญญากลุ่ม ข สถาบันที่เน้... more »
By Wullop Santipracha   created: 11 October 2010 16:18 Modified: 11 October 2010 16:27 [ Report Abuse ]

(0) สถานการณ์ไทยในอนาคตเพื่อการเตรียมการจัดการศึกษาและวิจัย

เมื่อ 4 ต.ค.2553 ได้เข้าฟังการบรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลความต้องการวิทยาศานตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภูมิภาคใต้ ซึ่งมีข้อมูลถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลสำหรับการปรับการจัดการศึกษาและการวิจัย จากการบรรยายของ ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รอ... more »
By Wullop Santipracha   created: 05 October 2010 19:16 Modified: 05 October 2010 19:23 [ Report Abuse ]

(2) ไป Aceh อินโดนีเซีย จาก 1000 เป็น 100 จาก 100 เป็น 1,000,000

เมื่อ 21-25 ก.ย.53 ได้มีโอกาสเดินทางไป Aceh อินโดนีเซีย เพื่อไปหารือว่า สามารถจัดอบรมอะไรให้ได้บ้าง ตามคำขอให้จัดอบรมด้านการเกษตร พบว่าหลาย ๆ ด้านยังเป็นพื้นที่ใหม่ โดยเฉพาะด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ แต่บางด้านก็มีสิ่งดี ๆ กว่าไทย ก่อนอื่น ขอ... more »
By Wullop Santipracha   created: 27 September 2010 19:01 Modified: 27 September 2010 19:03 [ Report Abuse ]

(4) ความคืบหน้า ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษารอบ 3 ของ สมศ. 17 ก.ย. 53

จากข้อมูลล่าสุด การประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 มีตัวบ่งชี้จำนวน 20 ตัว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คื้อกลุ่มที่ 1 เป็นตัวบ่งชี้พื้นฐาน แบ่งเป็น 6 ด้าน คือ1.1 คุณภาพบัณฑิต (1) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ ภายใน 1 ปี(2) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานค... more »
By Wullop Santipracha   created: 17 September 2010 12:23 Modified: 17 September 2010 12:24 [ Report Abuse ]

(0) เตรียมตัวทำงาน

เมื่อ 16 ก.ย. 53 ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีกิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง Future Career โดยบริษัท CPF ที่ได้ติดต่อมหาวิทยาลัยมาเพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าสัมภาษณ์เข้าทำงานด้วย ซึ่งก็มีนักศึกษาจากหลาย ๆ คณะ ทั้ง ทรัพยากร... more »
By Wullop Santipracha   created: 17 September 2010 11:08 Modified: 17 September 2010 17:58 [ Report Abuse ]

(1) ยินดีกับบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2553 13 ก.ย. 53

วันนี้เป็นที่ต้องแสดงความยินดี ชื่นชม อีกวันหนึ่งของคณะที่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2553 มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 295 ท่าน เป็นปริญญาตรี 241 ท่าน ปริญญาโท 50 ท่าน และ ปริญญาเอก 4 ท่านและในปี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 13 กันยายน 2553 10:13 แก้ไข: 13 กันยายน 2553 10:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]