นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

อ่าน: 2734
ความเห็น: 0

โจทย์วิจัย...ใครกำหนด

งานวิจัย คืองานที่มุ่งที่จะค้นหาโจทย์วิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ทั้งปัจจุบันและในอนาคตที่ชุมชนจะวางแผนเพื่อการพัฒนาและนำไปใช้ได้จริง

งานวิจัย คือหนึ่งในหน้าที่ของสงขลานครินทร์ ตั้งไว้เป็นเป้าประสงค์หน่วยงาน ที่จะต้องดำเนินการเพื่อเสริมสร้างคุณค่างานวิจัยให้เป็นแก่นความรู้โดยนำความรู้ไปถ่ายทอดเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง

งานวิจัย..

  • ทำวิจัยเรื่องนี้ทำไม  
  • เราทำวิจัยเรื่องนี้ เพื่ออะไร และ  
  • จะศึกษาอย่างไรหรือหาคำตอบมาได้อย่างไร

คือ พื้นฐานสำคัญของการให้ได้มาซึ่งคำตอบ

นักวิจัย เลือกหัวข้อปัญหาว่าจะวิจัยหาคำตอบเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร โดยเลือกจากสิ่งใด หลากหลายคำตอบที่นักวิจัยสามารถตอบได้

นักวิจัย ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นความสำคัญส่วนหนึ่งว่า .. งานวิจัย คืองานที่มุ่งที่จะค้นหาโจทย์วิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ทั้งปัจจุบันและในอนาคตที่ชุมชนจะวางแผนเพื่อการพัฒนาและนำไปใช้ได้จริง  ฐานของการวิจัยเชิงพื้นที่คือ ชุมชนคือผู้รู้ปัญหา ชุมชนเป็นผู้ต้องการแก้ไขปัญหา ชุมชนเป็นผู้ที่จะต้องนำปัญหามาร่วมกันแก้ไข ชุมชนเป็นผู้นำสิ่งที่แก้ไขได้นำไปใช้ "ชุมชนคือผู้ที่กำหนดโจทย์วิจัย"  จึงเป็นที่มาของการลงพื้นที่ของนักวิจัยภาควิชาพัฒนาการเกษตร เพื่อ ค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน โดยเลือกพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ดังกล่าว เพราะเป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำของภาคใต้ ประชาชนประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่หลากหลายตามระบบนิเวศที่มี 4 ระบบ คือระบบนิเวศน้ำเค็ม น้ำจืด น้ำกร่อยและระบบนิเวศน้ำเปรี้ยว (ดินพรุ) การลงพื้นที่เพื่อศึกษาความความเข้าใจพื้นที่ให้ได้มากที่สุดจึงเกิดขึ้น เพื่อร่วมกันหาแนวทางโจทย์วิจัยร่วมกับคนในชุมชน

  • เยี่ยมชมระบบโทรมาตรที่ควบคุมระบบชลประทานทั้งหมดในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

  • เยี่ยมชมพื้นที่ตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช รับฟังการบรรยายการบริหารจัดการน้ำเพื่อเกษตรกรรมนาข้าวของกลุ่มเกษตรกร

  • เยี่ยมชมโครงการผลิตข้าวครบวงจรตามแนวพระราชดำริ ต.ป่าระกำ ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดนครศรีธรรมราช และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการวิจัยจะเกิดขึ้นโดยนักวิจัยจากภาควิชาพัฒนาการเกษตร เป็นผู้ดำเนินกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม มีการวางแผนการวิจัย  การดำเนินการวิจัย กระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม ให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน เกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยที่ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 มิถุนายน 2555 23:45 แก้ไข: 05 มิถุนายน 2555 09:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.76.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ