นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 3000
ความเห็น: 2

ม.อ.จัดการขยะจากใบยาสูบเพื่อชุมชนคนบ้านแหลม จังหวัดตรัง

ม.อ.จัดการขยะจากใบยาสูบเพื่อชุมชนคนบ้านแหลม จังหวัดตรัง

ชุมชนบ้านแหลม ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นชุมชนที่อยู่ติดแม่น้ำปะเหลียน ประชากรมีอาชีพกรีดยางและทำประมง โดยการหาหอยตลับ การเลี้ยงปลากระชัง การเลี้ยงหอยนางรมและหอยแมงภู่กระชัง 90% ของประชากร นับถือศาสนาอิสลาม  และอาชีพเสริมที่โดดเด่นและทำกันทุกครัวเรือน คือ อาชีพลอกใบยาสูบ  ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย  ทุกเช้าจะมีการตากใบจาก เรียงรายตาม 2 ข้างทางถนนบ้านแหลม และใบยาสูบที่เหลือใช้ถูกทิ้งทับถมกันเป็นจำนวนมากบริเวณ 2 ข้างทางถนน คูคลอง และที่สาธารณะ ทิ้งให้ย่อยสลายเอง ส่งผลกระทบต่อชุมชน คือกีดขวางทางน้ำไหลในฤดูฝน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์มีพิษ และยังทำลายทัศนียภาพของชุมชน  ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง  เป็นโจทย์ใหญ่ที่บัณฑิตอาสา ม.อ.เข้าไปร่วมแก้ไขในการกำจัดขยะชุมชน เพื่อให้ชุมชนบ้านแหลม ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชิดหน้าชูตาของภาคใต้

อาสาสมัครประจำหมู่บ้านร่วมกันแก้ปัญหาขยะขุมชน

            นางสาวปาริชาต มูลิกา บัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ ได้เข้าไปศึกษาปัญหาและร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนบ้านแหลม จังหวัดตรังเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556  และเสร็จสิ้นเมื่อเดือน เมษายน 2557  เปิดเผยว่า ตนเองเป็นคนภูมิลำเนาจังหวัดตรัง จึงเข้าไปศึกษาปัญหาชุมชน มองเห็นปัญหาขยะจากใบยาสูบ นำปัญหามาวิเคราะห์และปรึกษากับแกนนำชุมชนถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา

            นางสาวปาริชาต มูลิกา เปิดเผยถึงการทำงานว่า ได้จัดเวทีสุขภาวะ ครั้งที่ 1  ชุมชนเห็นความสำคัญของปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และยังไม่มีวิธีการกำจัดขยะ บัณฑิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงผลักดันโครงการ             “การบริหารจัดการขยะใบยาสูบเพื่อสุขภาวะชุมชนคนบ้านแหลม” เพื่อลดปริมาณขยะและสร้างสุขภาวะด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน

-กิจกรรมประกอบด้วย“Big Cleaning” โดยเยาวชนในโรงเรียนบ้านแหลม กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน( อสม.) และกลุ่มผู้นำ ร่วมกันทำความสะอาดชุมชน เก็บขยะใบยาสูบมาทำลาย

-การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษใบยาสูบ เข้าร่วมประกวดการงานอาชีพ ระดับจังหวัด ที่งานสานฝันโรงเรียนห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

-การจักสานก้านจาก เป็นการนำก้านจากซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ในชุมชนมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์จักสาน สามารถสร้างผลงานให้กับโรงเรียนได้

-ตลาดนัดผักปลอดสารพิษทุกวันจันทร์ สามารถสร้างรายได้ให้กับเยาวชน

-ทำปุ๋ยหมักใบยาสูบ โดยมีสมาชิกกลุ่มปุ๋ยหมักสนับสนุนในด้านความรู้และวิธีการทำปุ๋ยหมักใบยาสูบให้กับเยาวชนในโรงเรียนบ้านแหลม

น้องๆ นักเรียน ช่วยกันทำปุ๋ย จากใบยาสูบ

-ทำป้ายรณรงค์การทิ้งขยะใบยาสูบ โดยจะให้เยาวชน ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นผู้คิดคำขวัญโดยมองสิ่งที่อยากเห็นและอยากให้เกิดขึ้นในชุมชน

-ติดป้ายรณรงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่และรณรงค์การทิ้งขยะใบยาสูบโดยชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียน

นางสาวปาริชาต มูลิกา กล่าวว่า     ระยะเวลา 1 ปี ที่ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนบ้านแหลม ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตบนความแตกต่างของศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับการยอมรับของคนในชุมชน ได้รับความร่วมมือจากเยาวชนโรงเรียนบ้านแหลม ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อให้เยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ ได้รับการปลูกฝังด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงผลักดันให้เกิด ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านแหลม เพื่อให้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีคุณครูของโรงเรียนบ้านแหลมและสมาชิกกลุ่มปุ๋ยหมักใบยาสูบ เป็นพี่เลี้ยง

นายณฐ ย่าหลี  อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่ปรึกษาโครงการจัดการขยะจากใบยาสูบเพื่อชุมชนคนบ้านแหลม จังหวัดตรัง กล่าวถึงบทเรียนการทำงานของบัณฑิตอาสาว่า พื้นที่บ้านแหลมนั้น เป็นบทเรียนที่ได้เรียนรู้โดยตรงจากชุมชน จากการทำงานตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา บัณฑิตอาสาควรคำนึงถึงการสร้างแรงจูงใจ ให้ชุมชนให้ความร่วมมือกับการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน  และปัญหาของโครงการนี้คือยังขาด เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถช่วยกำจัดขยะใบยาสูบได้ และอาจสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน ซึ่งสามารถทำให้คนในชุมชนเกิดการตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหามากขึ้น   และเทคนิคการทำงานร่วมกับชุมชน ควรใช้กิจกรรมสร้างแรงจูงใจนำพาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม       การสร้างการมีส่วนร่วม โดยการชักชวนคนเข้าร่วมจากกลุ่มเล็กๆ ก่อน ทำให้เกิดผลงานเห็นชัดเจน มีตัวอย่างรูปธรรมพิสูจน์ได้ จนเกิดการยอมรับว่าสมควรทำได้จริง จึงขยายผลไปสู่วงกว้าง ชักชวนสร้างแนวร่วมให้คนเข้าร่วมกระบวนการมากขึ้น

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 10 June 2014 16:28 Modified: 10 June 2014 17:26 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, and Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
10 June 2014 17:34
#98589

อีกรูปธรรมของการเรียนรู้จากฐานของชุมชน

ขอบคุณค่ะ

ยาดมเอง

เช่นเดียวกับ ที่พี่ยาดม ออกไปทำงานเพื่อชุมชน มาโดยตลอด จึงเข้าใจดี

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.205.93.2
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ