นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1220
ความเห็น: 0

สงขลานครินทร์จัดโครงการคัดแยกขยะสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวทั้ง 5 วิทยาเขต

สงขลานครินทร์จัดโครงการคัดแยกขยะสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวทั้ง 5 วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโครงการคัดแยกขยะสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยส่งมอบรถส่งมอบรถบรรทุกสามล้อไฟฟ้า และถังคัดแยกขยะ ให้กับผู้บริหารทั้ง 5 วิทยาเขต  โดยการสนับสนุนนของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560   ณ สำนักงานอธิการบดี ม.อ.หาดใหญ่ โดยตั้งเป้าหมายในการคัดแยกขยะให้ได้อย่างน้อย 30% และขยะอันตรายไม่น้อยกว่า 80% จากปริมาณขยะที่มหาวิทยาลัยทิ้งสู่สภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่มีมากถึง 500 ตันต่อเดือน  ผู้เชี่ยวชาญชี้นอกจากการคัดแยกขยะแล้วควรแยกขยะเปียกไปทำปุ๋ยหมัก เพื่อลดปริมาณขยะได้อีกทางหนึ่ง

            ปัจจุบันขยะกำลังเป็นปัญหาที่มีความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษยชาติ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศใช้นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวหรือ Green University เมื่อต้นปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาเพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ปริมาณขยะที่มหาวิทยาลัยทิ้งสู่สภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีมากถึง 500 ตันต่อเดือน ยังไม่นับรวมขยะอันตรายที่คอยกำจัดอยู่ถึง 6 ตัน หากไม่ได้มีการดูแลก็จะเป็นภาระต่อสังคมและบั่นทอนทำลายธรรมชาติในระยะยาว ดังนั้นมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการขยะที่เกิดขึ้นเหล่านี้อย่างถูกวิธี มีการคัดแยกส่วนที่เป็นประโยชน์เพื่อนำกลับมาใช้ ก่อนทิ้งไปสู่สภาพแวดล้อมธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการโครงการคัดแยกขยะสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และมอบรถบรรทุกสามล้อไฟฟ้า และถังคัดแยกขยะ ให้กับทั้ง 5 วิทยาเขต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  รับมอบป้ายโครงการคัดแยกขยะสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

และผู้แทนวิทยาเขตต่างๆรับมอบรถบรรทุกสามล้อไฟฟ้า และถังคัดแยกขยะ   เพื่อนำไปขับเคลื่อนโครงการ ประกอบด้วย ผศ.ดร.กร ศรเลิศล้ำวาณิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์อาคารสถานที่ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาจารย์หริรักษ์ แก้วกับทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี อาจารย์คงศักดิ์ จะวะนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี     อาจารย์อาคม วังเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตภูเก็ต และอาจารย์แสงนภา หิรัญมุทราภรณ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ วิทยาเขตตรัง ตามลำดับ  

ผศ.กร ศรเลิศล้ำวาณิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์อาคารสถานที่วิทยาเขตหาดใหญ่ รับมอบ


อาจารย์หริรักษ์ แก้วทับทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์อาคารสถานที่ วิทยาเขตปัตตานี รับมอบ

อาจารย์คงศักดิ์ จะวะนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับมอบ

อาจารย์อาคม วังเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตภูเก็ต  รับมอบ

  อาจารย์แสงนภา หิรัญมุทราภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ วิทยาเขตตรัง รับมอบ

โดยมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายรณรงค์ให้ชาว ม.อ.ทั้งนักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมทั้ง 5 วิทยาเขต จำนวนไม่น้อยกว่า 7,500 คน คัดแยกขยะให้ได้อย่างน้อย 30% และขยะอันตรายไม่น้อยกว่า 80% เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความน่าอยู่ ภายในปีงบประมาณ 2560 เพื่อดำเนินการโครงการคัดแยกขยะร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม คืนความสมบูรณ์กลับสู่ธรรมชาติ  ด้วยการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ต่อไป 

นอกจากนี้ได้จัดให้มีการบรรยายจาก โดย ดร พิรียุตม์ วนาพฤกษ์ ผู้เชี่ยวด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และนโยบายการจัดการขยะให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ดร พิรียุตม์ วนาพฤกษ์ กล่าวว่า ในประเทศไทย แต่ละคนสร้างขยะวันโดยเฉลี่ยคนละ 1.13 กก. คิดเป็นขยะ 73,560 ตันต่อวัน  แต่ละปีทั่วประเทศ มีขยะประมาณ 26.85 ล้านตัน ปัญหาการกำจัดขยะของประเทศไทยอยู่ในขั้นวิกฤติ  สิ่งที่ควรทำควบคู่กับการคัดแยกขยะคือการแยกขยะเปียกไปทำปุ๋ยหมัก จะปริมาณขยะได้มาก 

สำหรับปริมาณขยะของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามีวันละ 250 ตัน  ขณะที่ขยะของจังหวัดภูเก็ตมีวันละ 800 ตัน ต่อวัน เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยว โดยที่ภูเก็ตมีเตาเผาขยะที่ได้มาตรฐาน และมีการเตรียมพร้อมรับมือต่อปัญหาขยะได้เป็นอย่างดี

การกำจัดขยะ โดยมาฝังกลบนิยมใช้ในหลายประเทศ สำหรับการฝังกลบขยะในประเทศไทย เนื่องจากเราเป็นประเทศร้อนชื้น มีผนตกชุกจะมีปัญหาน้ำเสียที่เกิดจากน้ำฝนมารวมกับขยะด้วย 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 23 Febuary 2017 17:17 Modified: 24 Febuary 2017 15:28 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.35.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ