นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 987
ความเห็น: 0

ประพจน์ นันทรามาศ เล่าเรื่องการทำงานใน ม.อ.

ประพจน์ นันทรามาศ เล่าเรื่องการทำงานใน ม.อ.

เมื่อผมได้รับหนังสือจากผู้อำนวยการหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อขอข้อเขียนในหัวข้อ “คนเก่าเล่าเรื่อง” ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะย่างเข้าสู่ปีที่ ๕๐ ในพ.ศ.๒๕๖๐ นึกว่าจะเขียนเรื่องอะไรดี และเมื่อดูจากข้อเขียนในหนังสือครบรอบปีที่ ๔๐ ของมหาวิทยาลัยที่กล่าวถึงการดำเนินงานและวิถีชีวิตของบุคลากรมหาวิทยาลัยรวมทั้งความเป็นมาในการจัดตั้งสำนักงานอธิการบดีในอดีตไว้อย่างละเอียดแล้ว  จึงคิดว่าน่าจะเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานของตัวเอง ตั้งแต่แรกเข้ามาทำงานในสถาบันแห่งนี้จนเกษียณอายุ รวมเวลา ๓๙ ปีเต็ม แต่หากจะนับตั้งแต่เป็นนักศึกษารุ่นที่ ๒ ของคณะศึกษาศาสตร์หรือรุ่นที่ ๓ ของมหาวิทยาลัย อีก๔ ปี ก็รวมเป็น ๔๓ ปี

            ผมเริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งบรรณารักษ์ตรี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๖ สมัยนั้นราชการอยู่ในระบบชั้น ยศ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยทั้งตำแหน่งอาจารย์และไม่ใช่อาจารย์ก็เช่นเดียวกัน ยังไม่มีมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งต่างๆจึงสามารถบรรจุได้หลายวุฒิ ต่อมาเมื่อ ก.พ.เริ่มนำระบบจำแนกตำแหน่งหรือระบบ P.C. มาใช้ในราชการแทนระบบเดิม ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ ผมจึงได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งเป็น “ประจำแผนก” สังกัดสำนักงานอธิการบดี เงินเดือนแรกบรรจุ จำได้ว่า ๑,๒๕๐ บาท ต่อมาจึงปรับเป็น ๑,๖๔๕ บาท และ ๑,๗๕๐ บาท ราชการคงอัตรานี้อยู่นานมากสำหรับปริญญาตรีบรรจุใหม่ ผมเปลี่ยนตำแหน่งอีกครั้งเป็น “เจ้าหน้าที่บุคคล๓”เมื่อมหาวิทยาลัยจัดตั้งแผนกต่างๆในปี ๒๕๑๙ ผมได้ไปเป็นหัวหน้าแผนกการเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนนักศึกษาด้วย เนื่องจากมีบุลากรและนักศึกษายังไม่มากจึงเอางานมารวมกัน แต่ไม่นานงานนักศึกษาก็แยกไป

เมื่อมหาวิทยาลัยยกฐานะแผนกเป็นกอง คุณนิตย์ สีหะโชติ ซึ่งโอนมาจากสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่แรกตั้งมหาวิทยาลัย แต่ยังนั่งทำงานที่งานประสานงานของมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ จึงได้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดีในปี พ.ศ.๒๕๒๑ คุณนิตย์ สีหะโชติเป็นผู้วางรากฐานระบบสารบรรณ และคอยกำกับดูแลกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างละเอียดรอบคอบ แม้ท่านจะเกษียณอายุแล้วแต่มหาวิทยาลัยยังคงจ้างต่ออีกหลายปี ท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๑ ผมได้เขียนคำไว้อาลัยท่านไว้ดังนี้

ผู้เป็นตำนานแห่ง ม.อ. 

                        เป็นคนเก่าของ ม.อ.ร่วมก่อตั้ง             เป็นกำลังสำคัญวางรากฐาน

            ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ทางราชการ                     “นิตย์ สีหะโชติ” ตำนานแห่ง ม.อ.

            ในปีพ.ศ.๒๕๒๔ สมัยท่านอธิการบดี ศ.นพ.ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ ได้ให้ผมไปเป็นเลขานุการคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ สมัย รศ.ลออ หุตางกูร เป็นคณบดี เนื่องจากเลขานุการคณะคนก่อนซึ่งเป็นอาจารย์ขอลาออกจากตำแหน่งนี้ ผมจึงเป็นเลขานุการคณะคนแรกของคณะนี้ที่ไม่ใช่อาจารย์ เมื่อคณบดีครบวาระอยู่ในระหว่างการสรรหาคณบดีคนใหม่ ท่านอธิการบดีมีความจำเป็นต้องไปรักษาราชการแทนคณบดีอยู่ระยะหนึ่ง ในระหว่างนั้นท่านไปนั่งเซ็นงานที่คณะอยู่บ่อยครั้ง นักศึกษาพยาบาลที่จะไปฝึกงานตามโรงพยาบาลต่างๆต้องเดินทางโดยรถสองแถวที่คณะจ้างมารับเป็นประจำ และทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ คณะจะเงียบมากเพราะทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ไปฝึกและสอนงานในโรงพยาบาลต่างๆ  จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งก็วันพฤหัสบดีและวันศุกร์   ๓ปีต่อมาผมย้ายไปเป็นหัวหน้างานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่และเมื่อคุณนิตย์ สีหะโชติเกษียณอายุในปี พ.ศ.๒๕๓๐ ผมได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่แทน

            ปีพ.ศ.๒๕๔๕ ผู้อำนวยการกองกลาง ( คุณปรีชา แม้นมินทร์ )ได้ถึงแก่กรรม ท่านอธิการบดี (รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงษ์) ได้ให้ผมไปรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลางอีกตำแหน่งหนึ่ง น่าจะเป็นคนแรกของมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองพร้อมกัน ๒ กองถึง ๓ ปี ผมได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือทาบทามให้ไปเป็น  ในทางปฏิบัติ การเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการกองต้องผ่านการสอบคัดเลือก ผมได้ปฏิบัติราชการในกองกลางมาจนเกษียณอายุ รวมเวลา ๖ ปีกว่า ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยได้เข้าสู่ระบบแท่งแล้วในปีพ.ศ.๒๕๕๓ จึงโชคดีที่ได้อยู่ในราชการทั้ง ๓ ระบบ แต่ไม่ทันมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ

บันทึกไว้ให้ปรากฏ 

            การสอบบรรจุรวม ก่อนนี้การบรรจุเข้ารับราชการในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะตำแหน่งที่ไม่ใช่อาจารย์ จะต้องสอบแข่งขันรวมทั้งมหาวิทยาลัยโดยกองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อสอบ มีการเก็บตัวผู้ทำข้อสอบครั้งละ ๒-๓วัน เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก ได้รับความกรุณาจากท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่( ผศ.ไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ )ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกือบทุกครั้ง วิชาที่สอบมีทั้งความรู้ทั่วไป ภาษาไทย ทำให้ข้าราชการรุ่นก่อนเขียนหนังสือราชการได้ค่อนข้างดี

            ร้านอาหารในสำนักงานอธิการบดี เมื่อมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ จัดตั้งร้านอาหารในสำนักงานอธิการบดี คุณโพธิ์ ปัตตะโก หัวหน้างานขณะนั้นจึงได้ไปติดต่อร้านอาหารจากภายนอกเข้ามาขายเป็นสวัสดิการ และนันทนาการแก่บุคลากรของสำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานใกล้เคียงซึ่งได้เปิดมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๑๐ ปีแล้ว นอกจากนี้ยังได้จัดตลาดนัดและร้านขายของชั้นบนโรงยิมเนเซียมด้วยแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะผู้ขายบอกว่าลูกค้าน้อย ลูกค้าก็บอกว่าของขายน้อยจึงเลิกรากันไป

            การประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่เป็นกองแรกที่จัดประชุมประสานงานผู้ทำหน้าที่การเจ้าหน้าที่ของคณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย เป็นประจำ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและสร้างความคุ้นเคยกัน นอกจากนั้นยังได้จัดประชุมประสานงานกับมหาวิทยาลัยใกล้เคียงด้วย และยังได้จัดสัญจรไปให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของบุคลากรในคณะต่างๆ

            การจัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเลขานุการผู้บริหาร เมื่อผมย้ายไปเป็นผู้อำนวยการกองกลางจึงได้ผลักดันให้เกิดเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขึ้น โดยเชิญผู้ทำหน้าที่ประชาสันพันธ์จากคณะและวิทยาเขต มาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมทั้งเชิญวิทยากรมาบรรยายในบางครั้ง ผู้เป็นหลักในการจัดประชุมได้แก่ คุณหัทยา พงศ์ทิพย์พนัส นักประชาสัมพันธ์ของกองกลาง ส่วนเครือข่ายเลขานุการผู้บริหารก็เช่นเดียวกัน โดยมีคุณซัลมา โกสุมพันธ์ เป็นหัวหน้างานในขณะนั้น นอกจากนี้ยังมีการจัดงานขอบคุณผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ทุกปี เพื่อสนองความตั้งใจของท่านอธิการบดี ( รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข )ที่ไม่ต้องการให้มหาวิทยาลัยตกข่าว โดยมีคุณวราภรณ์ ชวพงษ์ นักประชาสัมพันธ์ กองกลางเป็นผู้ประสานงาน

            การวางศิลาฤกษ์ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เมื่อจะมีการวางศิลาฤกษ์สร้างศูนย์ประชุมฯ ท่านอธิการบดี (รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข )ได้มอบหมายให้ผมไปขอฤกษ์จากอดีตรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (ผศ.ดร.จิตอารีย์ สาครินทร์ )ที่บ้าน ปัจจุบันท่านถึงแก่กรรมแล้ว ได้รับความกรุณาจากท่านผูกฤกษ์ผูกยามมาให้ ในการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศูนย์ประชุมฯจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 เมษายน 2560 17:10 แก้ไข: 05 เมษายน 2560 17:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เปตอง และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.92.74.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ