นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1196
ความเห็น: 3

ม.สงขลานครินทร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่สำนักงานสีเขียว

คณกรรมการส่งเสริม 5 ส สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับทีมงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานี เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

คณกรรมการส่งเสริม 5 ส สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับทีมงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานี เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

            เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการส่งเสริม 5 ส.สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย นางสมาภรณ์ สว่างล้ำเลิศศริ  ประธานคณะกรรมการส่งเสริม 5 ส.สำนักงานอธิการบดี  ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับคณะกรรมการ 5 ส. และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี ทีมงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากร  โดย มีนายนิติธร ชำนาญเมือง ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานสีเขียว ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และส่งเสริมให้มีการรณรงค์การใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานอย่างรู้คุณค่า เช่น การนำกลับมาใช้ใหม่ตาม นโยบายสิ่งแวดล้อม

            วิทยากร จากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี  ประกอบด้วย นางสุธีรา   โกมลมาลัย นางสาวโรสนานี แวหะยี  นางเครือมาส    แก้วทอน      นางพัชรี ธรรมกีรติ    นางสาวปัทมา   มูฮิตาปี นางสาวปัทมา  หนูเนี่ยว นางสาวปรารถนา  ข้อมงคลอุดม  และนางสาวรัตนา    ฮกคี

ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ๆ ในฐานะที่ได้รับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (Gold) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น   ประจำปี 2562  สามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ   ได้มีการกำหนดแนวทางสำนักงานสีเขียว (Green Office)  ดังต่อไปนี้

        1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

        2. ควบคุมการใช้พลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ ของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

        3. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดซื้อและจัดจ้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

        4. ป้องกันการปล่อยขยะของเสียและมลพิษอื่น ๆ จากทุกกิจกรรมในการทำงาน

        5. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากทุกกิจกรรมในการดำเนินงานภายในสำนักงาน

        6. มุ่งขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และรองรับการขับเคลื่อนโครงการ Green and Clean Campus ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

        7. สื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมต่อบุคลากรภายใน และเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกให้ทราบถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงาน

        8.จัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร เพื่อทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ขั้นตอนในการดำเนินงาน คือ

หมวดที่ 1การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน  จัดการและรณรงค์เพื่อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

มีการเก็บข้อมูลการทรัพยากร น้ำ ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง กระดาษ และทรัพยากรอื่น ๆ ต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย วิเคราะห์ความสำเร็จ หรือแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่น ได้ลดปริมาณขยะจากแก้วน้ำพลาสติกภายในวิทยาเขตได้เฉลี่ย 1,500 ชิ้น/วัน นับตั้งแต่ปี 2559    จนถึงปี 2562 คิดเป็นจำนวนกว่า 8 แสนชิ้น คิดเป็นร้อยละ 98

สิ่งที่ได้ จากโครงการสำนักงานสีเขียว

1. ลดค่าใช้จ่ายในสำนักงานจากการใช้ทรัพยากร พลังงาน อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

2.ดีต่อสุขภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของพนักงาน

3.เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เป็นการยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

4.ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน

            สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีเป้าหมายเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าลง  โดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดประหยัดพลังงาน (หลอดแอลอีดี) เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุเกิน 8 ปี  และมีการรณรงค์ ให้บุคลากรเดินขึ้นลงลิฟท์ ปิดไฟ เครื่องปรับอากาศในช่วงพักกลางวัน เปิดไฟเท่าที่จำเป็น   นำรถไฟฟ้ามาให้บริการนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย  

งดการใช้ถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562 หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อมุ่งให้บุคลากรและนักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม    โดยผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและนักศึกษา บุคลากรให้ความร่วมมือ ลดใช้พลาสติก โดยเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า  ปิ่นโตบรรจุอาหาร รวมทั้งใช้กระบอกน้ำแทนแก้วพลาสติก ช่วยลดปริมาณของขยะที่เกิดจากถุงพลาสติก  และการใช้น้ำเสียจากหอพักนักศึกษามาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพใช้สำหรับการประกอบอาหารของศูนย์อาหารมหาวิทยาลัย  เป็นต้น

ขอบคุณ ภาพโดย คุณพินทุมาศ แก้วสว่าง  คณะกรรมการ 5ส จากสำนักงานหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 สิงหาคม 2563 15:05 แก้ไข: 14 สิงหาคม 2563 15:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
ambet [IP: 180.183.16.25]
30 พฤษภาคม 2564 16:20
#120226

AMBBET แน่นอนการเดินทางโดยไร้จุดหมาย เว็บคาสิโน ทำให้เราเสียเวลาเป็นอย่างมาก ambbet โปร ผู้เล่นควรตั้งเป้าหมายว่า เกมสล็อต จะได้กำไรเท่าไหร่ถึงจะพอ สมัคร amb ซึ่งวิธีการตั้งเป้าหมายนั้น reeffutures2018 เราจะกำหนดจากความเป็นจริง gclub โดยคำนวณจากเงินทุนที่มี AMB สำหรับเกมสล็อตเอากำไรสัก บาคาร่า 40%-50% ของ mavoixtavoie ทุนที่มีก็เพียงพอแล้ว หากอยาก xopg.net ได้เยอะต้องให้เข้าเกมโบนัส northbristol หรือรางวัลแจ็คพอตเท่านั้น เกมคาสิโน ถ้าเป็นการจ่ายปกติ herbalpertpresents ไม่ควรเกินนี้จ้า

 

Ico48
joker gaming [IP: 180.183.16.25]
01 มิถุนายน 2564 14:14
#120591

joker gaming ถือเป็นเกมเดิมพันออนไลน์ joker โปร ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ณ เวลานี้ เป็นหนึ่งในเกมออนไลน์ reeffutures2018 ที่เป็นที่สนใจของนักลงทุน ในเกมพนันมากมาย เป็นเกม xopg.net ที่เล่นได้ง่าย mavoixtavoie ไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนเยอะ สมัคร joker ก็สามารถเล่นสล็อตออนไลน์ได้ สามารถสร้างกำไรได้ เพียงแค่ทำการกดสปินเท่านั้น herbalpertpresents ก็มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลใหญ่อยู่เสมอ เทคนิคสล็อต และไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดที่มากมายอะไร gclub ก็สามารถร่วมสนุก slot joker ในการเล่นเกมสล็อตออนไลน์ northbristol

 

Ico48
slotxo [IP: 180.183.17.158]
11 มิถุนายน 2564 15:44
#121109

Xo สล็อตออนไลน์ โปรสล็อต XO เกมออนไลน์ทำเงินยอดฮิตเกมสล็อต xopg.net คือเกมทำเงิน reeffutures2018 ผ่านทางออนไลน์อย่างหนึ่ง ที่เล่นง่าย และได้เงินไว แถมยังลงทุนด้วยเงินน้อย mavoixtavoie ทำเงินได้ตลอดเวลา ซึ่งหลายคนอาจได้เคยเห็นรีวิวเรื่องของ สล็อต xo สล็อตออนไลน์ ไว้มากมาย เทคนิคสล็อต ทั้งเรื่องการเล่นแล้วได้เงิน herbalpertpresents และเล่น สล็อต แล้วไม่ได้เงิน นั่นเองค่ะ ซึ่งการที่คุณจะเล่นได้เงินหรือไม่ได้เงินนั้น essentialsforasoul ส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของดวงเข้ามาเกี่ยวด้วย northbristol เพราะสล็อตเป็นเกมออนไลน์เสี่ยงโชค ทดลองเล่น xo เกมหนึ่งซึ่งจะมีสูตร หรือเทคนิคเข้ามาช่วย gclub เพื่อโกงดวงอยู่เสมอซึ่งในเว็บของเรา สมัคร xo ก็มีมาแนะนำไว้ให้เห็นกันมากมายหลายสูตร

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.229.142.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ