นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 11

อ่าน: 1443
ความเห็น: 1

Happy University แผนงานการบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ตอนที่ 5 :รายงานผลการสำรวจความสุข ช่วงครึ่งปีแรก 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จาก 33 หน่วยงาน ที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง

ค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยอยู่ที่ 64.6 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคณะ/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง 33 หน่วยงาน อยู่ในระดับ มีความสุข (Happy) ซึ่งตัวท่านเองและผู้บริหารต้องร่วมมือกันสร้างเสริมและสนับสนุนให้มีความสุขยิ่งขึ้นต่อไป

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ผู้รับผิดชอบโครงการ  ในการเข้าร่วมโครงการ “นวัตกรรมจัดการสร้างสุข  บูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย” ซึ่งจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว  มีคณะ/หน่วยงาน สมัครเข้าร่วมเป็นคณะ/หน่วยงานนำร่อง  มหาวิทยาลัยแห่งความสุขดังกล่าว   จำนวนทั้งสิ้น 33 หน่วยงาน  ซึ่งได้เคยรายงานให้ทราบแล้วว่ามีคณะ/หน่วยงานใดบ้าง 

ซึ่งคณะ/หน่วยงานดังกล่าวจะต้องดำเนินการวัดความสุขด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER  online  ซึ่งเป็นการวัดความสุขระดับบุคคล จำนวน 56 ข้อ  โดยได้ดำเนินการประเมินความสุขบุคลากรด้วยเครื่องมือ Happinometer online ครั้งที่ 1 เสร็จสิ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557  มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,692 ฉบับ จากบุคลากรทั้งหมด 5,206 คน (นับจากคณะ/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง) คิดเป็นร้อยละ 32.50%

  ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ประเมินได้ครบ 100% คือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์, คณะการแพทย์แผนไทย, สำนักวิทยบริการ, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง, สถาบันวัฒนธรรมศึกษา และวิทยาเขตตรัง 

 

ซึ่งผลสำรวจความสุขของบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในช่วงครึ่งปีแรก 2557 ของคณะ/หน่วยงาน ที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง 33 หน่วยงาน ค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยอยู่ที่ 64.6   ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคณะ/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง 33 หน่วยงาน อยู่ในระดับ มีความสุข (Happy) ซึ่งตัวท่านเองและผู้บริหารต้องร่วมมือกันสร้างเสริมและสนับสนุนให้มีความสุขยิ่งขึ้นต่อไป

 
โดยมีค่าคะแนนความสุข จำแนกรายมิติ ดังนี้

สุขภาพดี (Happy Body)  หมายถึง การเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ดูแลตนเองไม่ให้เป็นภาระผู้อื่น  ได้ค่าคะแนน 66.0

 

ผ่อนคลายดี (Happy Relax) หมายถึง เป็นผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง การรู้จักผ่อนคลายกับสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต เมื่อชีวิตในการทำงานและหรือการดำเนินชีวิตประจำวันมีความเครียดต้องหาวิธีผ่อนคลายเพื่อรักษาสมดุลของชีวิตไว้  ได้ค่าคะแนน 56.3

 

น้ำใจดี (Happy Heart) หมายถึง เป็นผู้ที่มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น การมีน้ำใจ การคิดถึงคนอื่น มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกัน  ได้ค่าคะแนน 69.6


จิตวิญญาณดี (Happy Soul) หมายถึง การเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  การกตัญญู การเป็นผู้มีคุณธรรม โดยเฉพาะหิริโอตัปปะ มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำของตน ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์ และเป็นคุณธรรมที่สำคัญต่อการทำงานเป็นทีม  ได้ค่าคะแนน 70.1


ครอบครัวดี (Happy Family) หมายถึง การเป็นผู้ที่รักและดูแลครอบครัวตนเองได้ มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ให้ความสำคัญต่อครอบครัว และครอบครัวเป็นกำลังใจที่ดีในการทำงาน การมีครอบครัวเข้มแข็งจะทำให้สังคมมั่นคงด้วย  ได้ค่าคะแนน 68.1


สังคมดี (Happy Society) หมายถึง เป็นผู้ที่รักและดูแลองค์กร/สังคมของตนเองได้ การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและสังคม ซึ่งได้แก่สังคมในที่ทำงาน กับสังคมนอกที่ทำงาน ได้ค่าคะแนน 61.4

 

ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) หมายถึง เป็นผู้รักการเรียนรู้และเป็นมืออาชีพในงานของตนเอง การศึกษาหาความรู้ในการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพื่อให้เป็นมืออาชีพ และเพื่อให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้ค่าคะแนน 66.6


สุขภาพเงินดี (Happy Money) หมายถึงการเป็นผู้รู้จักใช้เงินเป็น มีเงินเก็บ รู้จักใช้ เป็นหนี้อย่างมีเหตุผล เป็นบุคคลที่สามารถจัดการรายรับรายจ่ายของตนเองได้ รู้จักบริหารจัดการจัดการรายรับรายจ่ายของตนเองและครอบครัวได้ ได้ค่าคะแนน 59.3


การงานดี (Happy Work life) หมายถึงสามารถ Balance สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานได้ดี  ได้ค่าคะแนน 63.5

 

 

ทั้งนี้ ได้รายงานผลดังกล่าวนำแจ้งที่ประชุมคณบดี และคณะ/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการนำร่องดังกล่าว เพื่อทราบด้วยแล้ว

 

                สิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการดำเนินการเมื่อทราบผล Happinometer online คือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness : R2H) ให้กับนักสร้างสุขของหน่วยงานระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักสร้างสุขเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 60 ท่าน ซึ่งรายละเอียดของการจัดอบรมดังกล่าว จะนำเรียนแจ้งต่อไปค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 สิงหาคม 2557 10:33 แก้ไข: 06 สิงหาคม 2557 00:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

รูปหมุนติ้วเลยค่ะ ไว้ค่อยโหลดภาพขึ้นใหม่ นะคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.229.119.29
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ