นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2588
ความเห็น: 1

อบรม เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบพึ่งพาตนเองรุ่นที่ 5

       ตามที่กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ   ได้รับงบประมาณประจำปี 2555
จัดฝึกอบรมโครงการ “การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบพึ่งพาตนเอง รุ่นที่ 5”    ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2555 ณ ห้อง ทธ. 103 และเรือนกระจกทดลอง คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีนายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วัลลภ  สันติประชา คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธานในพิธิเปิดและปิดการฝึกอบรมพร้อมมอบวุติบัตรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และในการอบรมดังกล่าว ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดยคณาจารย์จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
      1. รศ.ดร.จำเป็น   อ่อนทอง               ให้ความรู้เรื่อง  ธาตุอาหารพืชและการจัดการ
      2. รศ.ดร.อรัญ   งามผ่องใส               ให้ความรู้เรื่อง  แมลงศัตรูที่สำคัญและการป้องกัน-กำจัด
      3. รศ.ดร.อัจฉรา  เพ็งหนู                   ให้ความรู้เรื่อง  โรคที่สำคัญและการป้องกัน-กำจัด
      4. รศ.ดร.จิราพร  เพชรรัตน์               ให้ความรู้เรื่อง  การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
      5. นายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง                 ให้ความรู้ทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติ
                                                                เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบพึ่งพาตนเอง
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นที่ 5 นี้มีจำนวน  30 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 22 คน  มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 4.50 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

 

 

 

 

 ภาคปฏิบัติ 

สร้าง: 16 พฤษภาคม 2555 13:18 แก้ไข: 16 พฤษภาคม 2555 16:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ปราณี , Ico24 ศรีนรา, และ Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
พุฒตาล ทิพเพ็ง [IP: 172.22.8.178]
27 สิงหาคม 2555 16:23
#80019

จะสอบทางผู้ดำเนินการของสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ พอจะมีเอกสารเกียวกับการปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ที่ทางสถานีวิจัยได้เปิดอบรมมั้ยค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.167.166
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ