นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1527
ความเห็น: 1

อบรม เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบต้นทุนต่ำ รุ่นที่ 7

           จากการที่หน่วยเรือนกระจกและแปลงทดลอง ฝ่ายวิจัยและบริการ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “Low cost Hydroponics" ในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 21 นั้น มีผู้สนใจลงชื่อขอเข้ารับการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก ทำให้หน่วยฯ ต้องขออนุมัติจัดฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษขึ้น  ซึ่งการฝึกอบรมในรุ่นที่ 7 นี้ ประกอบด้วยบุคคลจากหลายสาขาวิชาชีพ เช่น ครู อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานบริษัท พ่อค้า แม่บ้าน และบุคคลทั่วไป  เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 35 คน สำหรับการฝึกอบรม-ปฏิบัติการครั้งนี้ งบประมาณที่ใช้ในการฝึกอบรมเป็น
งบประมาณที่มาจากค่าลงทะเบียนทั้งสิ้น
จัดการอบรมเป็น 2 วัน
 วันแรกเป็นภาคบรรยายเพื่อเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจการปลูกพืช และวันที่ 2 เป็นภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะในการจัดการได้   
 
       การจัดฝึกอบรมโครงการ “การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบต้นทุนต่ำ รุ่นที่ 7”   ครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่
5 – 6 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง ทธ. 103 และอาคาร 2 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีนายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธานในพิธิเปิด  และผศ.ดร.ปราโมทย์  แก้ววงศ์ศรี  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมพร้อมมอบวุติบัตรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และในการอบรมดังกล่าว ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดยคณาจารย์จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
          1. รศ.ดร.จำเป็น   อ่อนทอง     ให้ความรู้เรื่อง ธาตุอาหารและบทบาทที่มีผลต่อพืช                  
          2. รศ.ดร.อัจฉรา  เพ็งหนู         ให้ความรู้เรื่อง โรคที่สำคัญและการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อการควบคุม
          3. รศ.ดร.จิราพร  เพชรรัตน์     ให้ความรู้เรื่อง การควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยชีววิธี
          4. คุณเชิงชาย ทองชู               ให้ความรู้เรื่อง ประสบการณ์จากผู้ปลูกผัก Hydroponic 
                                                                                   เชิงการค้า  
          5. คุณปฐมพงศ์  วงษ์เลี้ยง       ให้ความรู้เรื่อง ทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติ
          โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นที่ 7 นี้มีจำนวน  35 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 35 คน  มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 4.54 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

 

  หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 ตุลาคม 2556 10:39 แก้ไข: 22 ตุลาคม 2556 15:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 J, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

จัดครั้งหน้าผมจะส่งบุคลากรเข้าอบรมด้วยครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.167.166
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ