นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

somjit.s srimai
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 1808
ความเห็น: 1

สัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ นายสิน วุฒิบุญญะ

ทำงานไม่ต้องรอเวลา

 สัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการนายสิน  วุฒิบุญญะ     

                  

      วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.10-11.30 น. ณ ห้องทธ 120 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำทีมสัมภาษณ์โดยรองศาสตราจารย์สุธา วัฒนสิทธิ์ หัวหน้าทีม นายศยาม ขุนชำนาญ นางสหัทยา พงค์ประยูร นางสมจิต ศรีใหม่ ผู้บันทึกการสัมภาษณ์ นางเบญจมาศ เฉลิมวงค์ ผู้ติดต่อประสานงาน และนางสาวศศิธร ลิ้มจู้ ช่างภาพ

        การสัมภาษณ์ "รองศาสตราจารย์สุธา วัฒนสิทธิ์"อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ความรู้สึกของคุณสิน วุฒิบุญญะ ซึ่งเป็นบุคลากรของภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ อีกคนหนึ่งที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2557 เพื่อเป็นการบันทึกความรู้ ประสบการณ์ แนวทางการปฏิบัติงานและเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวแก่บุคลากรรุ่นต่อไป

เข้ามาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไร

      คุณสินเล่าให้ฟังด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม แจ่มใสว่าได้เข้ามาทำงานที่ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มาสมัครในตำแหน่งคนงานเลี้ยงสัตว์ โดยคำแนะนำของคุณเจริญ รัตนกาญจน์ ซึ่งเป็นบุคลากรของภาควิชาสัตวศาสตร์ที่ได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว ซึ่งสมัยนั้นผู้ช่วยศาตราจารย์วรวิทย์  วณิชาภิชาติ เป็นหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์

     คุณสิน  วุฒิบุญญะ เข้ามาทำงานเมื่อปี 2522 ได้รับการบรรจุทำงานในตำแหน่งลูกจ้างประจำ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2525 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง คนงานเลี้ยงสัตว์ โดยเริ่มปฏิบัติงานครั้งแรกที่หมวดแพะ เป็นเวลา 3 ปี จากนั้นย้ายไปปฏิบัติงานที่หมวดโคนม 5 ปี และย้ายมาปฏิบัติงานที่หมวดสัตว์ปีก ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน รวมเวลาเข้ามาทำงานที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ของภาควิชาสัตวศาสตร์ เป็นเวลา 35 ปี  


     

  

                                     

การปฏิบัติงานในหน้าที่  ภาระงานประจำที่ คุณสิน วุฒิบุญญะ ปฏิบัติงานที่หมวดสัตว์ปีก

- งานเลี้ยงไก่ไข่ ทำหน้าที่ ดูแลไก่ไข่ ให้อาหาร เก็บไข่จากเล้า คัดไข่  นำไข่ที่คัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปเก็บไว้ในห้องแอร์

- งานจัดส่งไข่ไก่จากฟาร์มไปยังตลาดเกษตรมอ. ทุกวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ส่งคณะแพทย์ฯ และส่งคณะพยาบาล พร้อมเขียนบิลจำหน่ายผลผลิตไข่ไก่

- งานผู้ช่วยนักวิชาการประจำหมวดสัตว์ปีก ในการจัดเตรียมอุปกรณ์สัตว์ทดลอง ที่ต้องใช้ในบทปฏิบัติการต่างๆ

- งานผู้ช่วยนักวิชาการประจำหมวดสัตว์ปีก ในชั่วโมงปฏิบัติการ ในด้านงานทักษะที่ต้องใช้เทคนิคและความชำนาญ เพื่อสาธิตแนะนำการปฏิบัติ ให้กับนักศึกษา ได้แก่ เทคนิคการรีดน้ำเชื้อและการผสมเทียมไก่

- งานดูแลทำความสะอาดโรงเรือน

- งานเลี้ยงไก่ไข่และจัดเก็บ คัดแยกผลผลิตไข่ไก่ในช่วงวันหยุดราชการ

- ผู้ช่วยงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ และปัญหาพิเศษของนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ช่วยจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และสัตว์ทดลอง ที่ใช้ในงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ  นักศึกษา เช่น การผสมเทียมไก่ การตัดปาก การฉีดวัคซีนไก่ ฯลฯ

- งานด้านการพัฒนาหมวด ดูแลความเรียบร้อย อาทิ การตัดหญ้ารอบบริเวณหมวด ฯลฯ

- งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

- งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ในระหว่างปฏิบัติงานตลอดเวลา  คุณสิน พึงระลึกอยู่เสมอ ว่า 

1.  งานต้องมาก่อน มาทำงานต้องทำให้เสร็จ ทำงานไม่ต้องรอเวลา

2.  เด็กหรือนักศึกษา คือ นายจ้างของเรา ถ้าเราไม่มีนักศึกษามาเรียน เราก็ไม่มีงานทำ เมื่อไม่มีงานทำ เราก็ไม่มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัว เราไม่สามารถสร้างฐานะครอบครัวให้ดีได้

3.  คอกเลี้ยงสัตว์ คือ ห้องเรียน หมั่นต้องทำความสะอาดอยู่เสมอ

การพัฒนางาน/ตนเอง

     ในการทำงาน คุณสินจะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่ และเป็นคนใฝ่รู้ อยากรู้อยากเห็นและสนุกกับการได้ทำงาน จากการเรียนรู้ ทำความเข้าใจด้านเทคนิคโดยเฉพาะงานวิจัยทดลอง และการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงาน  ถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนคุณสินก็ไม่เคยบ่นไม่เคยท้อ และเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่ผ่านมาของตนเอง แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข การได้ไปอบรม การศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก ทำให้คุณสินมีมุมมองที่กว้างมากขึ้น ทำให้การทำงานดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนางานของตนอยู่ตลอดเวลา

แนวคิดในการเข้าร่วมกิจกรรม

- เมื่อหน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆคุณสิน จะเข้าร่วมกิจกรรมและช่วยเหลืองานด้วยดีเสมอมา

การทำงานเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมาจะทำอย่างไร

- เมื่อเกิดปัญหาในการทำงานไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในเรื่องแนวความคิด หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานก็ตาม จะใช้การประสาน พูดคุย  หรือชี้แจง ทำความเข้าใจ เพื่อที่จะให้ภารกิจได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


ประทับใจอะไรในองค์กร

- เริ่มทำงานกับภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ปี 2522 รู้สึกผูกพันและประทับใจมากได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคง มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลคนในครอบครัว  ถึงแม้งานจะหนักแต่ก็มีความสุขในการทำงาน 

- ภาควิชาสัตวศาสตร์และคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างในการเรียนรู้มากมาย เช่น การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงโคนม การเลี้ยงไก่ไข่  การผสมทียมไก่ โดยเฉพาะความรู้ที่ได้จากงานทดลองวิจัย

-  การเป็นกันเองของเพื่อนร่วมงาน ทั้งในส่วนของคณาจารย์ และบุคลากร

หลักการครองงาน

- เรียนรู้งานในหน้าที่ให้กระจ่าง ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ

สิ่งที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ

- คุณสินมีความทุ่มเทและรักงานที่ทำงานมาก เรียกว่าได้ใส่ใจทุกรายละเอียด

- สิ่งที่ทำให้งานประสบความสำเร็จคือปฏิบัติงาน ความรู้งานในหน้าที่ ความมุ่งมั่น มานะอดทน ความรับผิดชอบและความเอาใจใส่ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ

อยากฝากอะไรถึงคนอื่นและน้องๆรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงาน

- อยากฝากให้น้องๆที่เข้ามาทำงานใหม่ต้องทำงานให้เต็มที่ ความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ มีความสามัคคี

ชีวิตหลังเกษียณ  

เมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้วไปช่วยภรรยาขายข้าวเหนียวไก่ และทำสวนที่บ้าน

ข้อคิดหรือคติต่อการทำงาน

นายสิน ระลึกอยู่เสมอว่า  : อยู่กับสัตว์ก็ต้องรักสัตว์ :

 : งานต้องมาก่อน มาทำงานต้องทำให้เสร็จ ทำงานไม่ต้องรอเวลา :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 16 July 2014 09:23 Modified: 16 July 2014 15:26 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Jessada Rattanawut [IP: 172.21.102.65]
16 July 2014 11:29
#99147

คนทำงานมืออาชีพจริงๆครับลุงสิน ขยัน ทุ่มเท และเป็นกันเอง

รำลึกถึงลุงสินเสมอครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.8.80
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ