นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 1836
ความเห็น: 0

การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมมีห้วข้อที่สำคัญดังนี้ ตอน1

การฝึกอบรมมีคุณภาพต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

การฝึกอบรม

        จะเริ่มต้นได้ก็ต่อเมื่อมีการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม การฝึกอบรมมีคุณภาพต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และจัดทำเนื้อหาให้สอดคล้องกับความจำเป็น ในการฝึกอบรมควรใช้เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ (ไม่ใช่เกิดความรู้เพียงอย่างเดียว)ช่วงท้ายของการฝึกอบรมควรมีบทสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

     การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมมีหัวข้อที่สำคัญดังนี้

 1.  ชื่อโครงการฝึกอบรม  หากสามารถตั้งชื่อเรื่องให้มีความน่าสนใจกว่าการใช้คำโดยทั่วไปแล้ว ก็อาจจะเป็นการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่มีความน่าสนใจตั้งแต่ต้น

2.  หลักการและเหตุผล  เป็นการเขียนบรรยายถึงความจำเป็นของการฝึกอบรมและความสำคัญของโครงการนั้น

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดในตัวผู้เข้ารับการอบรมซึ่งระบุเป็นข้อๆ

4.  แผนและวิธีการการดำเนินการฝึกอบรม  ระบุขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ

5.  หลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบการไปด้วยเนื้อหาวิชารายละเอียดปลีกย่อยและจำนวนชั่วโมงของแต่ละเนื้อหาวิชาการ

6.  เทคนิคการฝึกอบรม ได้แก่ เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในโครงการฝึกอบรมนั้นๆ เช่นการบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติการ ฯลฯ

7.  ระยะเวลาในการฝึกอบรม  โดยคำนึงถึงเนื้อหาหลักสูตรที่ระบุไว้ในโครงการ

8.  สถานที่ฝึกอบรม ควรระบุให้ชัดเจน

9.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระบุถึงคุณสมบัติและจำนวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หากมีหลายรุ่น ก็ควรชี้แจงด้วย

10.  วิทยากร ระบุว่าเป็นใคร มาจากหน่วยงานใด เป็นต้น

11.  งบประมาณ ระบุว่าโครงการนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง โดยแยกเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุฝึกอบรม

12.  การประเมินผลการฝึกอบรม ระบุถึงวิธีการขั้นตอนการประเมินผลการฝึกอบรม

13.  การรับรองผลการฝึกอบรม  ระบุถึงเงื่อนไขในการพิจารณาออกวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกอบรม (ในที่นี้ ควรเป็นข้อมูลแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประเมินผลของโครงการอบรมหลักสูตรนี้ถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะได้วุฒิบัตร เช่น จะต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาทั้งหมด หรือจะต้องผ่านเกณฑ์การวัดผลโดยการสอบผ่านได้ผลคะแนนร้อยละเท่าไร  ตามที่กำหนด จึงจะได้รับวุฒิบัตร)

14.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ระบุถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนั้นซึ่งอาจเป็นรูปแบบของคำสั่งแต่งตั้ง

 

 ที่มา : จากหนังสือคู่มือการจัดฝึกอบรม
          เขียนโดยนางสาวศรีนรา แมเร๊าะ

         

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 มีนาคม 2555 09:02 แก้ไข: 22 มีนาคม 2555 17:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Marky, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.217.174
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ