นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 2012
ความเห็น: 0

การฝึกอบรม ตอน 4

ความประทับใจของผู้เข้ารับการอบรม คือ ความสำเร็จข้อหนึ่ง

  

  

ขั้นการดำเนินการระหว่างการจัดอบรม  (ต่อ)

  

Á    จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่วิทยากรและผู้เข้ารับ
      การอบรม

 Á    จัดหาผู้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการฝึกอบรม โดยทำหน้าที่แนะนำ
      วิทยากร  ชี้แจงรายละเอียด กำหนดการแต่ละวัน ประชาสัมพันธ์
      ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 Á    จัดเอกสารประกอบการอบรมให้พร้อม ประสานงานกับวิทยากรว่า
      จะให้แจกเมื่อใด

 Á    ดูแลอาหารมื้อที่จะบริการ อาหารว่าง ตลอดระยะการฝึกอบรม
      เตรียมน้ำดื่ม  ให้วิทยากรระหว่างการบรรยาย อาจจะสอบถาม 
      วิทยากรก่อนเริ่มบรรยาย ก็ได้ว่าประสงค์ที่จะรับเครื่องดื่มชนิดใด
      เช่น น้ำอุ่น  เป็นต้น

 Á     ก่อนการฝึกอบรมในแต่ละวัน ให้สำรวจแสง เสียง เครื่องปรับอากาศ
      และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้การได้ โดยเฉพาะ
      คอมพิวเตอร์ต่อเชื่อม  กับ เครื่องฉาย LCD หรืออาจจะเป็นโน้ตบุ๊ก
      ของวิทยากร ต้องทดลองต่อเชื่อมกับ เครื่องฉาย LCD ก่อน เพื่อ
      ความมั่นใจว่าอุปกรณ์ทั้ง 2 สัมพันธ์เข้ากันได้  หากสามารถประสาน
      กับวิทยากรด้วยการขอข้อมูลสื่อที่จะนำมาทดลองฉายก่อน
      (กรณีใช้สื่อจากโปรแกรมต่างๆ ในคอมพิวเตอร์) โดยตรวจสอบก่อน
       ฉายจริงว่าสามารถเปิดได้ มองเห็นได้ชัดเจน

 Á     ค่าตอบแทนวิทยากร ควรใส่ซองให้เรียบร้อย อาจจะมอบให้ก่อน
       เข้าห้องบรรยายหรือระหว่างพักบรรยาย และควรมอบในที่ที่
       เหมาะสม เช่น ห้องพัก วิทยากร หากหยิบยื่นให้ต่อหน้าผู้เข้ารับ
       การอบรม หรือต้องทอนเงินกันด้วยไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

 Á     จัดเจ้าหน้าที่คอยรับส่งวิทยากรพร้อมพาหนะเดินทาง

 Á     ในช่วงการอบรม  แจกเอกสารการประเมินผลแต่ละวิชาให้ผู้เข้ารับ
       การอบรมประเมินผลแต่ละวิชาเมื่อเสร็จการอบรมของวิทยากร
       แต่ละคนก็ได้

 Á     การฝึกอบรมบางหลักสูตร อาจจะต้องนำผู้เข้ารับการอบรม
       ไปศึกษาดูงานหรือพักแรมนอกสถานที่ ต้องทำกำหนดการและ
       ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม แจกให้ทราบล่วงหน้า

Á     เตรียมคำกล่าวรายงานสรุปผลการฝึกอบรมและคำกล่าวพิธีปิด
       การฝึกอบรมในกรณีมีพิธีปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งจัดเตรียม
       ผู้ทำหน้าที่กล่าวรายงานสรุปและทำหนังสือเรียนเชิญประธาน
       อาจเป็นคนเดียวกันกับผู้มาเป็นประธานในพิธีเปิด

             

          จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรม อาจจะเชิญผู้ที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดเป็นผู้มอบให้ เพื่อให้พิธีการมอบวุฒิบัตรดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย อาจจะจัดที่นั่งของผู้เข้ารับการอบรมนั่งเรียงลำดับก่อนหลังตามรายชื่อที่จะมอบวุฒิบัตร ก่อนที่ประธานจะมาถึงสถานที่ ควรมีการตกลงซักซ้อมเส้นทางเดินออกไปรับวุฒิบัตรและเดินกลับมานั่งที่เดิมอย่างเป็นระเบียบ

         

 ที่มา : หนังสือคู่มือการจัดฝึกอบรบโดยนางสาวศรีนรา แมเร๊าะ นักวิชาการอุดมศึกษา 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 มีนาคม 2555 15:33 แก้ไข: 23 มีนาคม 2555 15:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้ และ Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.217.174
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ