นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 1167
ความเห็น: 0

หัวข้อหลายๆ ส่วนประกอบกันจึงจะประสบความสำเร็จ

การเขียนโครงการฝึกอบรมนั้นสำคัญอย่างไร

การจัดอบรมโครงการให้สำเร็จนั้นสำคัญ ทำอย่างไรกันบ้าง เริ่มตั้งแต่

1. ชื่อโครงการฝึกอบรม  หากสามารถตั้งชื่อเรื่องให้มีความน่าสนใจกว่าการใช้คำโดยทั่วไปแล้ว ก็อาจจะเป็นการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่มีความน่าสนใจตั้งแต่ต้น


2. หลักการและเหตุผล เป็นการเขียนบรรยายถึงความจำเป็นของการฝึกอบรมและความสำคัญของโครงการนั้น 


3. วัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดในตัวผู้เข้ารับการอบรมซึ่งระบุเป็นข้อๆ

 

4. แผนและวิธีการการดำเนินการฝึกอบรม ระบุขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ


5. หลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบไปด้วยเนื้อหาวิชารายละเอียดปลีกย่อยและจำนวนชั่วโมงของแต่ละเนื้อหาวิชาการ


6. เทคนิคการฝึกอบรม ได้แก่ เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในโครงการฝึอบรมนั้นๆ เช่น การบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติการ ฯลฯ


7. ระยะเวลาในการฝึกอบรม โดยคำนึงถึงเนื้อหาหลักสูตรที่ระบุไว้ในโครงการ


8. สถานที่ฝึกอบรม ควรระบุให้ชัดเจน


9. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   ระบุถึงคุณสมบัติและจำนวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหากมีหลายรุ่น ก็ควรชี้แจงด้วย


10. วิทยากร ระบุว่าเป็นใคร มาจะหน่วยงานใด เป็นต้น


11. งบประมาณ  ระบุว่าโครงการนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง โดยแยกเป็นค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุฝึกอบรม


12. การประเมินผลการฝึกอบรม ระบุถึง วิธีการ ขั้นตอนการประเมินผลการฝึกอบรม


13. การรับรองผลการฝึกอบรม ระบุถึงเงื่อนไขในการพิจารณาออกวุฒิบัตรรับรองผลการฝีกอบรม (ควรเป็นข้อมูลแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประเมินผลของโครงการอบรมหลักสูตรนี้ึถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะได้วุฒิบัตร เช่น จะต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาทั้งหมด หรือจะต้องผ่านเกณฑ์การวัดผลโดยการสอบผ่านได้ผลคะแนนร้อยละเท่าไร ตามที่กำหนด จึงจะได้รับวุฒิบัตร)


14. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ระบุถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนั้นซึ่งอาจเป็นรูปแบบของคำสั่งแต่งตั้ง

 

 

ที่มา : ขอขอบคุณ คู่มือการฝึกอบรม ศรีนรา แมเร๊าะ

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 มีนาคม 2559 13:53 แก้ไข: 11 มีนาคม 2559 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.217.174
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ