นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2153
ความเห็น: 4

ความคืบหน้า กระบวนการสรรหาอธิการบดี

สรรหาอธิการบดี, กองการเจ้าหน้าที่, กองบริหารทรัพยากรมนุษย์, สงขลานครินทร์, ม.อ., PSU

ความเป็นมา

           ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 นั้น เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล จะครบวาระ 3 ปีในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา ซึ่งในเบื้องต้น ตามมาตรา 35 วรรคแรกกำหนดให้อธิการบดีต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 37 และในวรรคสอง กำหนดให้ “หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” เป็นผลให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะต้องจัดทำกฎหมายลูก คือข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี ฉบับใหม่ เพื่อรองรับการสรรหาอธิการบดีคนใหม่

การจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี 

          ในการจัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี ได้พิจารณาถึงรายละเอียดสำคัญต่างๆหลายด้านประกอบการยกร่าง ได้แก่ ข้อกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 แนวปฏิบัติจากแนวข้อบังคับเดิมของมหาวิทยาลัย การเปรียบเทียบกับกระบวนการการสรรหาอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ โดยพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นในกรณีศึกษาต่างๆ ตลอดจนโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เป็นต้น ซึ่งล้วนจะมีผลต่อรูปแบบแนวการปฏิบัติ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามต่างๆ และกระบวนการสรรหาอธิการบดีที่จะเกิดขึ้น 

          งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี นำเสนอคณะกรรมการชุดต่างของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ที่ประชุมทีมบริหามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) คณะทำงานกลั่นกรองร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ ในการพิจารณาให้ความเห็นและกลั่นกรองร่างข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งขณะนี้กระบวนการจัดทำข้อบังคับนี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีมติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี จำนวน 2 ฉบับ คือ

  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2560 <<คลิกอ่านข้อบังคับ 
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 <<คลิกอ่านข้อบังคับ

 

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

        ตามข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2560 กำหนดว่า “เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี หรือเมื่อวาระตำแหน่งอธิการบดีเหลือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี” ประกอบด้วย

       (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                  ประธานกรรมการ

       (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ

       (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ

       (4) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย                         กรรมการ

            ที่มิได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย                    

       (5) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย            กรรมการ

       (6) ประธานสภาอาจารย์                                              กรรมการ

       (7) ประธานสภาพนักงาน                                             กรรมการ

       (8) นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   กรรมการ

       (9) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 20(5)(6)       กรรมการ

            แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            พ.ศ.2559 ซึ่งเลือกกันเอง

         ให้กรรมการสรรหาอธิการบดี แต่งตั้งกรรมการตาม (4) - (8) คนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และให้หัวหน้าส่วนงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ (ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยให้ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการไปพลางก่อน)” ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่จึงทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการไปพลางก่อน การสรรหาอธิการบดีในครั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่จึงเป็นผู้ดำเนินการ

          สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 391(11/2560) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ดังนี้

          (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ        ประธานกรรมการ

               (ศาสตราจารย์อาวุธ ศรีศุกรี)

          (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ

               (ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว)

          (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ

               (ศาสตราจารย์ปราณี กุลละวณิชย์)

          (4) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย              กรรมการ

               ที่มิได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย                    

               (นายสมพร ใช้บางยาง)

          (5) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการ

               (นายบัญญัติ จันทน์เสนะ)

          (6) ประธานสภาอาจารย์                                   กรรมการ

               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ)

          (7) ประธานสภาพนักงาน                                  กรรมการ

               (นายคมกริช ชนะศรี)

          (8) นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     กรรมการ

               (นายสมพงษ์ เจริญสุข)

          (9) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 20(5)(6)        กรรมการ

               แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

               พ.ศ.2559 ซึ่งเลือกกันเอง

               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์)

           ขั้นตอนต่อจากนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เพื่อแต่งตั้งกรรมการตาม (4)-(9) คนใดคนหนึ่ง เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และคณะกรรมการชุดนี้จะดำเนินการสรรหาอธิการบดีตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 แล้วเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งกระบวนทั้งหมดอธิบายได้ตาม Flow Chart ดังต่อไปนี้

>> คลิกดู Flow Chart กระบวนการสรรหาอธิการบดี ม.อ. <<(ภาพขยายใหญ่)

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

created: 19 December 2017 11:10 Modified: 27 December 2017 10:31 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Smarn and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

Ico48
busba phimpha [IP: 45.56.150.154]
11 November 2019 14:28
#110235

เกมส์ดี โปรแรง คลิ๊กเลย >>สล็อตxo

Ico48
Shobjai [IP: 124.122.17.17]
25 November 2019 14:32
#110338

สนใจรีวิวเครื่องสำอาง คลิ๊กเลย ครีมรักษาสิว

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.201.220
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ