นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1453
ความเห็น: 0

การจัดการความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 และบุคลากรดีเด่น ปี2555

 

 

               เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2556 ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ท่านรองคณบดีฝ่ายบริหาร
(ผศ.วรวิทย์  วณิชาภิชาติ) ประธานคณะทำงานจัดการความรู้ กำหนดให้มีการประชุมทีมสัมภาษณ์บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556  โดยคุณมะลิ  นิลสุวรรณ(พี่มอลลี่) นำเสนอหน้าที่หัวหน้าทีมและผู้ประสานงาน (คุณอำนวย หรือ ผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้)  หน้าที่ผู้บันทึก(คุณลิขิต) และหน้าที่ทีมสัมภาษณ์  และคุณศรีนรา  แมเร๊าะ(พี่เด๊ะ) ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคในการสัมภาษณ์

 

               ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งทีมผู้สัมภาษณ์บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 11 ท่าน คือ 
1. ผศ.ประวิตร  โสภโณดร ภาควิชาพืชศาสตร์
2. รศ.สายัณห์  สดุดี ภาควิชาพืชศาสตร์
3. ผศ.เสมอใจ  ชื่นจิตต์ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
4. รศ.ยุทธนา  ศิริวัธนนุกูล ภาควิชาสัตวศาสตร์
5. รศ.ศิริชัย  ศรีพงศ์พันธุ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์
6. นายนึก  อร่ามเรือง ภาควิชาสัตวศาสตร์
7. นายประยงค์  หรับจันทร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์
8. นายเสรี  จันทร์ทอง ภาควิชาสัตวศาสตร์
9. นายเจ๊ะโดย  เหมมาน ฝ่ายวิจัยและบริการ
10. นายประสพศักดิ์  มณีรัตน์ สำนักงานเลขานุการคณะฯ
11. นายเอียด  จันทรประดิษฐ์  สำนักงานเลขานุการคณะฯ 

 

        และให้ที่ประชุมจัดทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2555 จำนวน 4 ท่าน คือ
1.  รศ.สายัณห์  สดุดี                 ภาควิชาพืชศาสตร์
2.  ผศ.ปราโมทย์  แก้ววงศ์ศรี       ภาควิชาธรณีศาสตร์
3.  นายสุระพงศ์  สายบุญ            ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
4.  นางสาวยุวภา  โฆสกิตติกุล      งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 

        โดยบันทึกบนระบบ http://share.spu.ac.th  ภายในเดือนกรกฏาคม  2556 และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

  1. จัดส่งหนังสือแจ้งหัวข้อในการสัมภาษณ์แก่ผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์จริง เพื่อผู้ให้สัมภาษณ์ได้เตรียมการล่วงหน้า และลดความกังวลได้  โดยมอบหมายให้งานประกันคุณภาพดำเนินการ  สำหรับหัวข้อหลักการครองตน  หลักการครองคน และหลักการครองงาน ซึ่งเป็นหัวข้อสัมภาษณ์ของบุคลากรดีเด่น สามารถขอข้อมูลจากหน่วยการเจ้าหน้าที่
  2. การใช้เวลาในการสัมภาษณ์ควรใช้เวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ข้อมูลการสัมภาษณ์ครบถ้วน
  3. ทีมสัมภาษณ์การเตรียมคำถามให้ชัดเจนและตรงประเด็น เพื่อให้บรรยากาศเป็นกันเอง โดยเริ่มต้นใช้คำถามที่ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้ทันที  และค่อยๆ เชื่อมโยงในเรื่องงาน และใช้คำตอบมาเชื่อมโยงเป็นคำถามต่อไปได้
  4. วิธีการเขียนบันทึกให้ใช้หัวข้อคำถามเป็นหลัก และให้สรุปการสัมภาษณ์เป็นคำตอบตามหัวข้อคำถาม โดยไม่ต้องบันทึกทุกคำถาม  เช่น ผู้ให้สัมภาษณ์เด่นเรื่องขยันก็นำจุดเด่นนั้นมาขยายความในบันทึก
  5. ทีมสัมภาษณ์สามารถยืมเครื่องเทปบันทึกเสียงได้ที่คุณปราณี  จันทรัตน์  หน่วยสารบรรณ
  6. การสัมภาษณ์ รศ.สายัณห์   สดุดี  ภาควิชาพืชศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556  และบุคลากรดีเด่น  คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2555 ให้สัมภาษณ์ในคราวเดียวกัน

 

ทั้งนี้ ในการสัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 และบุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2555  ให้ผู้ประสานงาน(คุณอำนวย) ดำเนินการแจ้งวันที่สัมภาษณ์ไปยังงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่  30  เมษายน  2556 เพื่อจัดทำหนังสือเชิญผู้ให้สัมภาษณ์  และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการต่อที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ในคราวต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 เมษายน 2556 16:47 แก้ไข: 02 เมษายน 2556 17:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 fruity, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.233.111.242
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ