นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 894
ความเห็น: 0

การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2558 และบุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง 2557

 

 

 

            ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 24(1/2558) เมื่อวันที่ 20  มีนาคม  2558 ได้มีมติให้ดำเนินการสกัดความรู้บุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 14 ท่าน บุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2557  จำนวน 6 ท่าน  บุคลากรดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ปี 2557 จำนวน 1 ท่าน อาจารย์ตัวอย่าง ผลงานดีเด่น ปี 2557 จำนวน 2 ท่าน และบุคคลดีเด่นของชาติ ปี 2557 จำนวน 1 ท่าน  เพื่อบันทึกบนระบบ http://share.psu.ac.th โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. การสัมภาษณ์บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงาน ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ รวมทั้งถ่ายทอดเทคนิค แนวความคิดในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในคณะทรัพยากรธรรมชาติ และจัดทำหนังสือที่ระลึกงานเกษียณ
  อายุราชการ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2558
 2. การสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น และอาจารย์ตัวอย่าง ผลงานดีเด่น เพื่อถ่ายทอดการนำความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร การมีผลงานที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน รวมทั้งการนำเทคนิควิธีการใหม่มาใช้ในการพัฒนางาน รวมทั้ง ถ่ายทอดแนวความคิดในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนางานแก่บุคลากรในคณะทรัพยากรธรรมชาติ  ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม 2558

 

       คณะทำงานจัดการความรู้จะดำเนินการติดต่อประสานงานหัวหน้าภาควิชา/ หน่วยงาน และขอความร่วมมือหัวหน้าภาควิชา/ หน่วยงาน พิจารณาจัดทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2558 บุคลากรดีเด่น  และอาจารย์ตัวอย่าง ผลงานดีเด่น ปี 2557  มีรายละเอียดดังนี้

 

บุคลากรเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2558 จำนวน 14 ท่าน ดังนี้ 

ภาควิชา/ หน่วยงาน 

รายชื่อ 

คณะทำงานจัดการความรู้ 

ประสานงานกับ 

หัวหน้าภาควิชา/ หน่วยงาน 

ภาควิชาสัตวศาสตร์

 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์  เทศประสิทธิ์
 2. นางสุจิตร์   ชลดำรงค์กุล
 3. นายเปลือน   ณ มณี

นางเบญมาศ  เฉลิมวงค์

ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

 1. รองศาสตราจารย์วสันณ์   เพชรรัตน์
 2. รองศาสตราจารย์สุรไกร  เพิ่มคำ
 3. นายสุพจน์  แก้วประสิทธิ์

นางสุนัทณี  แสงแจ่ม

ภาควิชาพืชศาสตร์

 1. รองศาสตราจารย์ขวัญจิตร  สันติประชา
 2. นายปิติ   ศรีปานะ
 3. นายวันชาติ  บุญมณี

นางมะลิ  นิลสุวรรณ

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวัติ  เวทย์ประสิทธิ์

นางวิริยา  พูนภักดี

ฝ่ายวิจัยและบริการ

 1. นางสาวรัตนา   ยงยิ่งประเสริฐ

นางจารี  ทองสกูล

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

 1. นายชรินทร์  ทองกลิ่น
 2. นายวิโรจน์  แก้วสีดำ
 3. นายวิเชียร  พรหมอินทร์

นายโสธร  เดชนครินทร์

 

บุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2557 จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ภาควิชา/ หน่วยงาน 

รายชื่อ 

กลุ่ม 

คณะทำงานจัดการความรู้ 

ประสานงานกับ 

หัวหน้าภาควิชา/ หน่วยงาน

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

1.รองศาสตราจารย์บัญชา  สมบูรณ์สุข

ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
(รองศาสตราจารย์)

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับเชี่ยวชาญ

นางวิริยา  พูนภักดี

ภาควิชาพืชศาสตร์

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลดาวัลย์   เลิศเลอวงศ์

พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

 

นางมะลิ  นิลสุวรรณ

ฝ่ายวิจัยและบริการ

3.นายปฐมพงศ์  วงษ์เลี้ยง

ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ อาจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางจารี  ทองสกูล

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

4.นายสกนธ์  รัตนโกศล

ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน

นางจรรยา  เพชรหวน

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

5.นางสาวศรีนรา  แมเร๊าะ

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป

นางวิริยา  พูนภักดี

ฝ่ายวิจัยและบริการ

6.นายอิสเรจ บุญมณี

กลุ่มพนักงานเงินรายได้และพนักงานราชการ

นางจารี  ทองสกูล

 

บุคลากรดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ปี 2557 จำนวน 1  ท่าน ดังนี้

ภาควิชา/ หน่วยงาน 

รายชื่อ

กลุ่ม 

คณะทำงานจัดการความรู้ 

ประสานงานกับ 

หัวหน้าภาควิชา/ หน่วยงาน

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

1. รองศาสตราจารย์บัญชา  สมบูรณ์สุข
(บันทึกขอแสดงความยินดี http://share.psu.ac.th/blog/publisher/36999  โดย นางสาวศรีนรา  แมเร๊าะ)

กลุ่มข้าราชการ ระดับสูง (ตำแหน่งรองศาสตราจารย์) และระดับเชี่ยวชาญ

นางวิริยา  พูนภักดี

 

อาจารย์ตัวอย่าง ผลงานดีเด่น ปี 2557  จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ภาควิชา/ หน่วยงาน 

รายชื่อ 

รางวัล 

คณะทำงานจัดการความรู้ 

ประสานงานกับ 

หัวหน้าภาควิชา/ หน่วยงาน

ภาควิชาพืชศาสตร์

1. ศาสตราจารย์ธีระ   เอกสมทราเมษฐ์

ผลงานดีเด่น สาขาการแต่งตำรา

ผลงาน : การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

นางมะลิ  นิลสุวรรณ

หน่วยวิจัย

2. ศาสตราจารย์เสาวภา  อังสุภานิช

ผลงานดีเด่น สาขาการวิจัย

ผลงาน : ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาและสัตว์พื้นใต้น้ำชนิดใหม่

นางโสภิดา  ขี่ทอง

 

บุคคลดีเด่นของชาติ ปี 2557 จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

ภาควิชา/ หน่วยงาน 

รายชื่อ 

สาขา 

คณะทำงานจัดการความรู้ 

ประสานงานกับ 

หัวหน้าภาควิชา/ หน่วยงาน

หน่วยวิจัย

1. ศาสตราจารย์เสาวภา  อังสุภานิช

(บันทึกขอแสดงความยินดี

http://share.psu.ac.th/blog/publisher/36996

โดย นางสาวศรีนรา  แมเร๊าะ)

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  สำนักนายกรัฐมนตรี

นางโสภิดา  ขี่ทอง

สร้าง: 07 พฤษภาคม 2558 13:29 แก้ไข: 07 พฤษภาคม 2558 13:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 anni, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.124.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ