นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1259
ความเห็น: 0

KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(2)

 

 

 

            ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559  และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558
ขอความร่วมมือหัวหน้าภาควิชา/ หน่วยงาน  ดำเนินการสัมภาษณ์ ดังนี้
 

 


บุคลากรเกษียณ 

 

อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2559 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ 

เอกสมทราเมษฐ์‎

ภาควิชาพืชศาสตร์

ไม่มีการดำเนินการสัมภาษณ์เนื่องจากต่ออายุราชการ

 

  -

   -

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2559 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

รองศาสตราจารย์‎
ดร.สุรพล ชลดำรงค์กุล

ภาควิชาสัตวศาสตร์ 

1. รศ.สุธา  วัฒนสิทธิ์

2. รศ.ดร.ปิ่น  จันจุฬา

3. ผศ.เถลิงศักดิ์ 
อังกุรเศรณี

 

นางเบญจมาศ  เฉลิมวงค์

นางเบญจมาศ  เฉลิมวงค์

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2559 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นายจำลอง ชูกำเนิด‎

ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

1. นางสาวปัทมพร  

อินสุวรรโณ      

2. นายสุภาพ  จันทรัตน์  

3. นางสิริพร  ศรีเจริญ      

4.นางอรัญญา 
ธรานุเวชน์      

5. นายสกนธ์  รัตนโกศล       

6. นายโสธร 
เดชนครินทร์

 

นางสาวมณียา
แซ่เซียง        

นางสาวมณียา
แซ่เซียง        

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

 

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2559 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นายสุระพงศ์ สายบุญ‎

ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช 

1. นางสาวปัทมพร  
อินสุวรรโณ      

2. นายสุภาพ  จันทรัตน์         

3.นางอรัญญา  ธรานุเวชน์      

4. นายสกนธ์   รัตนโกศล       

5. นายโสธร  เดชนครินทร์

 

นางสาวมณียา
แซ่เซียง        

นางสาวมณียา
แซ่เซียง        

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2559 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นายชำนาญ เถาสุวรรณ

ภาควิชาธรณีศาสตร์

1. ผศ.ดร.เชาวน์  ยงเฉลิมชัย

2. ดร.ขวัญตา  ขาวมี

3.นางสาวสิขเรศ  แสงขำ

4. นางศิริมา  ช่วยด้วง

 

นางสาวสิขเรศ  แสงขำ

นางสาวสิขเรศ  แสงขำ

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2559 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นายพราก อวะภาค‎

ภาควิชาพืชศาสตร์ 

1.ดร.อดิเรก  รักคง

2. นางสุภาณี  ชนะวีรวรรณ

3. นางสาวรวีย์รัชต์ รักขันธ์

4.นางสาวธัญญรัตน์  สุวรรณโณ

นางสาวธัญญรัตน์ 

สุวรรณโณ

นางสาวรวีย์รัชต์ รักขันธ์

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2559 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นายวรรณชัย พุทธมุสิกภาควิชาพืชศาสตร์

1.ดร.อดิเรก  รักคง

2. นางสุภาณี  ชนะวีรวรรณ

3. นางสาวรวีย์รัชต์ รักขันธ์

4.นางสาวธัญญรัตน์  สุวรรณโณ

นางสาวธัญญรัตน์ 

สุวรรณโณ

นางสาวรวีย์รัชต์ รักขันธ์

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2559 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นายวัลย์  วงศ์สวัสดิ์

ฝ่ายวิจัยและบริการ 

1.ดร.สุรชาติ  เพชรแก้ว

2. นายธีรภาพ  แก้วประดับ

3. นางสาววันดี  สุขสะโร

นางจารี  ทองสกูล

นางจารี  ทองสกูล

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

-      บุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 

-      บุคลากรดีเด่นระดับคณะ
ปี 2558
 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นายไพโรจน์ เจริญสุข

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

1.นางปราณี  จันทรัตน์

2. นางสาวปัทมพร 
อินสุวรรโณ

3. นางจรรยา  เพชรหวน

 

นางวิริยา  พูนภักดี

นางสาวนุจรี  ห่อทอง

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2559 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นางลออรัตน์ ชอบหวาน‎

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

1.นายอุทิศ  อินทศร

2. นางสาวปัทมพร

อินสุวรรโณ

3. นางจรรยา  เพชรหวน

 

นางสาวจิณภัฒน์

แก้วฉิมพลี

นายโสธร เดชนครินทร์

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

 

บุคลากรเกษียณ 

อายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2559 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นายเจริญ หรับจันทร์ 

สำนักงานเลขานุการคณะฯ 

1.นายอุทิศ  อินทศร

2. นายสมชาย รัตนะ

3. นางสาววิไลลักษณ์

สิงขรัตน์

 

นางสาวจิณภัฒน์

แก้วฉิมพลี

นายโสธร เดชนครินทร์

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

 

บุคลากรดีเด่นระดับคณะ

ปี 2558 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

รองศาสตราจารย์
ดร.อยุทธ์ นิสสภา

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

1.ดร.พิไลวรรณ  ประพฤติ

2. นางสาวสุดารา  คล้ายมณี

3. นางสาวสุไลยา  มูเก็ม

4. นางสาวกชพร  เจริญสุข

นางสาวสุดารา  คล้ายมณี

นางสาวสุไลยา  มูเก็ม

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

 

บุคลากรดีเด่นระดับคณะ

ปี 2558 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นเรศ ซ่วนยุก

ภาควิชาวาริชศาสตร์

1. อาจารย์สุภาพร  รักเขียว     

2. ดร.ธีญาภรณ์   แก้วทวี

3. ดร.ยุทธพงษ์   สังข์น้อย

4. นางสาวรัตนา 
โพชะเรือง

5. นายอัครวิทย์          อิสระโร

 

นางสาวพัชรินทร์   
สุขแต้ม  

นางสาวพัชรินทร์   

สุขแต้ม  

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรดีเด่นระดับคณะ

ปี 2558 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นางสาววราภรณ์
สุภเกษมวงศ์

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

1.นางสาวปัทมพร 

อินสุวรรโณ

2.นางสาวรัตนา  โพชะเรือง

3.นางสาวอรวรรณ

พรหมสังคหะ

4.นายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง

 

นางสาวจิณภัฒน์

แก้วฉิมพลี

นายโสธร เดชนครินทร์

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

 

บุคลากรดีเด่นระดับคณะ 

ปี 2558 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นางจรรยา เพชรหวน

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

 

1.นายสกนธ์  รัตนโกศล

2.นายเทอดพงษ์
แก้วประกอบ

3. นางสาวศศิธร  ลิ้มจู้

4. นางสาวยุวภา 
โฆสกิตติกุล

 

นางสาวศศิธร  ลิ้มจู้

นางสาวยุวภา
โฆสกิตติกุล

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

 

บุคลากรดีเด่นระดับคณะ 

ปี 2558 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นางสาวโสภิดา  ขี่ทอง

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

1.ผศ.ดร.อภิญญา  รัตนไชย

2.นายณรงค์ศักดิ์  นกแก้ว

3.นายกฤษฎา  หลักเมือง

4.นางสุนัทณี  แสงแจ่ม

 

นายณรงค์ศักดิ์  นกแก้ว

นายกฤษฎา  หลักเมือง

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

 

 

 

บุคลากรดีเด่นระดับคณะ 

ปี 2558 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 

(ประมาณ 3-4 คน) 

ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

นางสาวธีรนิตย์

ฉั่วสุวรรณแก้ว

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

 

1.นายอุทิศ  อินทศร

2. นายภูษิต ฝาเจริญ

3. นางอรัญญา  ธรานุเวชน์

4. นางสาวสิขเรศ  แสงขำ

 

นางสาวจิณภัฒน์

แก้วฉิมพลี

นายโสธร เดชนครินทร์

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้ 

created: 31 May 2016 09:43 Modified: 31 May 2016 09:54 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.182
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ