นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 869
ความเห็น: 0

กระบวนการจัดทำสาขาวิชาใหม่ที่ได้รับการบรรจุแผนฯ11 [C]

ประชุมกระบวนการจัดทำสาขาวิชาใหม่ที่ได้รับการบรรจุในแผนฯ 11 เพื่อสร้างความเข้าใจและความชัดเจนในแต่ละขั้นตอนของการจัดทำสาขาวิชาใหม่


            เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557  เวลา 13.30 น. ได้เข้าร่วมประชุมกระบวนการจัดทำสาขาวิชาใหม่ที่ได้รับการบรรจุในแผนฯ 11  ณ ห้องประชุม 210  สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่   เพื่อสร้างความเข้าใจและความชัดเจนในแต่ละขั้นตอนของการจัดทำสาขาวิชาใหม่  โดยกองแผนงานเป็นหน่วยงานจัดประชุม

 

           สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

          1.  โครงสร้างทางการบริหารวิชาการ  ได้ปรับเปลี่ยนจากสภาวิชาการ ไปสู่ระบบสภาวิทยาเขต   ซึ่งการพิจารณาอนุมัติอยู่ที่สภาแต่ละวิทยาเขต

 

          2.  กระบวนการเปิดสาขาวิชาใหม่  

                ขั้นตอนเดิม คือ เสนอขอบรรจุในแผน  สู่กระบวนการเห็นชอบหลักคิด  เสนออนุมัติหลักสูตรต่อสภาวิชาการ  และดำเนินการประกาศรับนักศึกษาได้

                ขั้นตอนใหม่  คือ เสนอขอบรรจุในแผน สู่กระบวนการเสนอหลักสูตรต่อสภาวิทยาเขต และดำเนินการประกาศรับนักศึกษาได้

 

          3.  การอนุมัติหลักสูตร  สภาวิทยาเขตสามารถอนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรี และโท ได้  สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก อำนาจการอนุมัติอยู่ที่สภามหาวิทยาลัย

 

         4.  ระยะเวลาที่หลักสูตรต้องเสร็จเรียบร้อย และพร้อมเปิดสอนได้จริง  เช่น

               - แผนเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี 2559  หลักสูตรต้องเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2558

               - แผนเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี 2560 หลักสูตรต้องเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2559

 

         5.  ที่ประชุมทีมบริหารในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2557  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557  ได้พิจารณาเรื่อง แนวปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรใหม่ ภายใต้สภาวิทยาเขตแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรใหม่ ภายใต้สภาวิทยาเขต  และที่ประชุมได้มอบหมายให้กองบริการการศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบแนวปฏิบัติ  (อ้างอิงตามหนังสือกองกลางที่ มอ 002/171 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2557)  โดยมีแนวปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรใหม่ ภายใต้สภาวิทยาเขต  ดังนี้

               1.  เมื่อสภาวิทยาเขตมีนโยบายให้เปิดหลักสูตร  ให้คณะ/หน่วยงานเสนอแผนการเปิดหลักสูตร

               2.  ส่งกองแผนงานวิเคราะห์ในเบื้องต้น

               3.  ที่ประชุมทีมบริหารให้ความเห็นชอบ

               4.  เสนอสภาวิทยาเขตเห็นชอบในหลักการให้บรรจุในแผน

               5.  คณะ/หน่วยงานจัดทำการวิเคราะห์ความพร้อม (มีข้อเสนอแนะปรับปรุง)

               6.  ส่งกองแผนงานวิเคราะห์ความพร้อม

               7.  คณะ/หน่วยงานจัดทำหลักสูตร

               8.  ตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร

               9.  กรรมการวิชาการของคณะหรือกรรมการประจำคณะให้ความเห็นชอบ

             10. กรรมการวิชาการวิทยาเขต หรือ กรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

             11.  สภาวิทยาเขตอนุมัติสำหรับหลักสูตร ป.ตรี และโท  และให้ความเห็นชอบเบื้องต้น สำหรับหลักสูตร ป.เอก

                    - วิทยาเขตนำเสนอสภาวิทยาลัยสำหรับ ป.ตรี  และสภามหาวิทยาลัยรับทราบ ป.ตรี

                    - บัณฑิตวิทยาลัยนำเสนอสภาวิทยาลัยสำหรับหลักสูตร ป.โท และเอก   และสภามหาวิทยาลัยรับทราบ ป.โท  และอนุมัติสำหรับ ป.เอก


หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 กันยายน 2557 08:38 แก้ไข: 15 กันยายน 2557 08:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น