นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 993
ความเห็น: 0

โครงการเงินออม [C]

แผน "โครงการเงินออม" ที่จัดเป็นสวัสดิการให้กับกลุ่มพนักงานเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 

            เมื่อวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุม 260  อาคาร 2  คณะทรัพยากรธรรมชาติ     คณะฯ ได้จัดประชุมชี้แจงสวัสดิการพนักงานเงินรายได้  ในรูปแบบ "โครงการเงินออม"   ให้กับกลุ่มพนักงานเงินรายได้ ทั้งคณะฯ  ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีประมาณ 76 อัตรา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานเงินรายได้คณะฯ  ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน   

 

 

       ในปัจจุบัน คณะฯ ได้มีบัญชีเงินเดือนในกลุ่มพนักงานเงินรายได้ เพิ่มขั้นเงินเดือนปีละ 2 รอบ ๆ ละ ไม่เกิน 3% (รวมไม่เกิน 6% ต่อปี) ตามคะแนนผลการประเมินในแต่ละรอบ    นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 1,000 บาท/คน/ปี  สวัสดิการเยี่ยมไข้  1,000 บาท/คน/ปี (กรณีที่นอนโรงพยาบาล)  จ่ายสมทบค่าประกันสังคมไม่เกิน 5% ในฐานะนายจ้าง   จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/สมทบซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ไม่เกิน 5% ในฐานะนายจ้าง  และมีค่าครองชีพรายบุคคล ไม่เกิน 1,500 บาท/คน/เดือน (ตามคะแนนผลการประเมิน)

 

 

             สำหรับ "โครงการเงินออม" นี้เป็นสวัสดิการใหม่ ที่คณะฯ มีแผนจะให้กับกลุ่มพนักงานเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติทุกคน  

             นอกจากนี้ ท่านคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต)  และรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  (รองศาสตราจารย์อรัญ  งามผ่องใส)   ได้ให้แนวทางการวางแผนทางการเงิน เพื่อให้กลุ่มพนักงานเงินรายได้คณะฯ ทุกคน ได้มีอนาคต และชีวิตที่ดีในยามเกษียณอายุราชการ  รวมทั้งการใช้ชีวิตที่ไม่ควรประมาท และรู้จักการบริหารจัดการเวลาที่ให้ "คุ้มค่า" 

 

           ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์  

            สร้างอาชีพเสริม  

            มีวินัยในการออม คือ มีรายได้เพิ่ม ต้องออมเพิ่ม  

            ใช้เงินอย่างประหยัด  


 

            ดังนั้น  "โครงการเงินออม" นี้ จะเป็นสวัสดิการใหม่ให้กับกลุ่มพนักงานเงินรายได้ของคณะทรัพยากรธรรมชาติทุกคน   และเมื่อได้ข้อสรุปจากที่ประชุมครั้งนี้ จะนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป.

 

สร้าง: 11 ตุลาคม 2557 18:15 แก้ไข: 12 ตุลาคม 2557 13:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น