นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3051
ความเห็น: 6

Creative Organization

การปฏิวัติไม่ได้เกิดขึ้น เมื่อสังคมมี "เครื่องมือ" ใหม่ๆ
แต่เกิดขึ้นเมื่อสังคมมี "พฤติกรรม" ใหม่
                                                     Clay Sirky

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา  ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ เทคโนโลยี และพฤติกรรมของคน เพราะ แต่ละคนต้องการสิ่งใหม่ๆ เข้ามาในชีวิต  ดังนั้น  หากองค์การต้องการให้อยู่รอดและแข่งขันได้ในสังคม  จะต้องมีการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาตลอดเวลา  และสิ่งที่จะตอบโจทย์นี้ได้ คือ "ความคิดสร้างสรรค์"

 

เมื่อวันที 25 กรกฎาคม 2554 กองแผนงานได้จัดฝึกอบรมเรื่อง ก้าวใหม่สู่องค์การสร้างสรรค์ (Creative Organization) ณ โรงแรมโกลเด้น คราวน์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 100 คน  โดยมี ผศ.ดร.การดี เลี่ยวไพโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร

การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์การ ให้สามารถต่อยอด ปรับ และเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นองค์การสร้างสรรค์  โดยเน้นที่ตัวบุคคลซึ่งเป็นต้นนวัตกรรมคิดสร้างสรรค์ ซึ่งรูปแบบการฝึกอบรม จะเป็นการบรรยายควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเป็นระยะๆ โดยมีหัวข้อในการบรรยาย ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก คือ

 • เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) คือ ทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ จากความคิดสร้างสรรค์ (Make ecomomic value from IDEA)
 • การชับเคลื่อนองค์กรสร้างสรรค์  คือ การคิดกระบวนการทำงานใหม่ๆ เพื่อให้ทำงานได้อย่างง่าย สะดวก (Not just work hard. Work Smart)
 • บริการดีไซน์  คือ การออกแบบนวัตกรรมบริการ  โดยการมองรอบด้าน หาโอกาสรอบตัว ผสมผสาน เปลี่ยนถ้าของเดิมไม่ประสบความสำเร็จ และ สร้างความตื่นตา  ตัวอย่างงานบริการที่มีความคิดสร้างสรรค์ เช่น  นครชัยแอร์ ทีให้บริการเหมือนสายการบิน  หรือ กรมการขนส่งทางบก (Drive Thru Service)  สรุปได้ว่า หลักของการให้บริการ คือ "ง่าย โง่ สะดวก"
 • การพัฒนาคนเพื่อเริ่มต้นนวัตกรรมคิดสร้างสรรค์  คือ การพัฒนาคนให้เกิดการคิด วิเคระห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ

 

 การนำความรู้มาปรับใช้ในหน่วยงาน

จากการอบรมครั้งนี้ทำให้รู้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ในตัวบุคคล เนื่องจาก ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่ความฉลาด แต่เป็นความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล  เพราะเมื่อแยกสัดส่วนแล้ว เราจะพบว่า ความคิดสร้างสรรค์เกิดจาก 2 ส่วน คือ

 • พรสวรรค์ (Talent) 30%
 • ทักษะ (Skill) 70%

เราจะต้องเปลี่ยนวิธีการคิด สร้างทักษะการเรียนรู้ และสร้างลักษณะนิสัยในการสังเกต ตั้งคำถาม ลองคิด ต่อยอดองค์ความรู้จากแหล่งอื่น เชื่อมโยงช้อมูลแล้วนำมาทดลองใช้กับการดำเนินงาน หรือการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาลักษณะการเป็นผู้นำที่เปิดโอกาสให้กระตุ้นการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมการคิดสร้างสรรค์ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและองค์กรต่อไป

มาออกกำลังกายสมองกันเถอะ

การทำให้สมองได้มีการคิดอยู่ตลอดเวลา จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้น แต่ถ้าใช้ชีวิตแบบเดิมมากเท่าไร สมองจะดจำแต่รูปแบบพฤติกรรมเดินและใช่เพียงแค่ประสาทส่วนเดิม ซึ่งลดทอนประสิทธิภาพของเซลลประสาทส่วนอื่น จนเป็นเหตุให้เกิดโรคสมองเสื่อมในวัยชรา การหากิจกรรมที่แตกต่างจากสิ่งที่ทำเป็นประจำ จะช่วยให้สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา

กิจกรรมแปลกใหม่ในชีวิตที่ว่าไม่จำเป็นต้องทำเรื่องพิสดารเสี่ยงตายแต่อย่างใด แต่เป็นเรื่องง่ายๆ ที่อาจมองข้าม เช่น แปรงฟันด้วยมือซ้ายเพื่อให้สมองทั้งสองข้างทำงานเท่าๆ กัน เล่นเกมปริศนาอักษรไขว้ จัดบ้านหรือห้องใหม่ ไปซื้อของที่ตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่เคยไปบ้าง ออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ เพื่อให้สมองได้คิดและค้นหาอะไรใหม่ๆ 

 • รับรสสัมผัสใหม่ๆ
 • เปลี่ยนชนิดของอาหารให้แต่ละวันและแต่ละมื้อ
 • เปลี่ยนความถนัดส่วนตัว
 • ทำกิจกรรมใหม่ๆ ในทุกวัน
 • หาเส้นทางเดิน/ขับรถใหม่ๆ
 • เสริมความทรงจำด้วยกลิ่น
 • เพลิดเพลินกับเสียงสุนทรีย์ดนตรี
 • ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการจัดบ้าน จัดสวน เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ หาที่ใหม่ๆแขวนรูปหรือนาฬิกา พบปะผู้คนใหม่ๆ ช่วยให้สมองซีกซ้ายซึ่งทำงานด้านความคิดสร้างสรรค์มีพัฒนาการดีกว่าเดิม

นอกจากนั้นในแต่ละวันเรายังสามารถออกกลังสมองได้ด้วยการคิดคำนวณตัวเลข คาดคะแนระยะทาง น้ำหนักหรือขนาด เล่นหมากรุก หลากฮอล ต่อจิ๊กซอว์ เล่นบิงโก หรือเล่นเกมครอสเวิร์ด เกมสแครบเบิล นอกจากช่วยผ่อนคลายแล้ว ยังช่วยลดอาการความจำเสื่อมในผู้สูงอายุได้ (ถ้าคุณแม่ๆ จะคิดเลขบ้างก็อย่าไปว่าท่านเลยนะ)

วันนี้คุณคิดอะไรใหม่ๆ แล้วหรือยัง

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 สิงหาคม 2554 16:13 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2554 09:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 Zearra ~*(^-^)*~, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ชอบ ชื่นชมท่านวิทยากร ผศ.ดร.การดี เลี่ยวไพโรจน์ มายมาย

สวย เก่ง สนุกตลอดการอบรม จะพยายามปรับใช้นะค่ะ (เท่าที่ทำได้ XD)

ชอบหลายแนวคิด เช่น DON'T WORK HARD..."WORK SMART"

ปีหน้ากองแผนจัดอีกนะค่ะ

คิดว่าทุกคนก็คงชอบวิทยากรเหมือนๆ กัน บรรยายได้สนุกตั้งแต่เริ่มต้น จนจบรายการ แม้ว่าจะตื่นเต้น เพราะมีคำถามเป็นระยะๆ ถ้าศึกษาให้ดีเรื่องนี้มีประโยชน์ และสอดคล้องกับแนวคิดเผนฯ 11 ของสภาพัฒน์ นะ

ชอบวิทยากรมากค่ะ บรรยายได้อย่างชัดเจน แถมน่ารักด้วย ปีหน้าขอให้มีกิจกรรมเช่นนี้อีกค่ะ

การจัดกิจกรรมไม่จำเป็นต้องไปสถานที่ห่างไกลมากเกินไป ระยะเวลาใน อ.หาดใหญ่ ก็ OK แล้วค่ะ

ระยะเวลาจัด 1-2 วัน ก็จะดีเพิ่มขึ้นค่ะ

ขอบคุณผู้จัดทุกท่านนะค่ะ

กิจกรรมครั้งนี้ มีน้องใหม่หลายคน ที่ไม่เคยรู้จัก

ดี ดี ครับ

ถูกใจ ผมก็เล่น bubble breaker ทุกวันเลย

ก็บอกว่าออกกำลังสมองกันทุกวันงัย

ฮา ฮา แซวคนเล่น เป็น creative thinking เหมียนล์กัลลล์

เป็นการอบรมที่ดีมากๆ ได้เปิดมุมมองใหม่ วิยากรก็น่ารัก ขอบคุณพี่อาร์ที่มาสรุปสิ่งดีๆให้ทุกคนได้อ่านค่ะ

พี่มอนลี่ : จัดประชุมคง ต้องทำทุกปี แต่การจะเลือกหัวข้อและวิทยากรที่บรรยายให้สนุก และเกิดประโยชน์ คงต้องขอความร่วมมือจากทุกๆ ท่านช่วยเสนอความคิดเห็นค่ะ

คุณคนธรรมดา : เล่นเกมส์ เป็นสิ่งดี มีประโยชน์ หากเราเล่นมันเหมาะสม ไม่เล่นจนทิ้งทุกอย่าง ว่าแล้ว ต้องไปลองเล่น bubble breaker บ้างแล้ว ตอนนี้รู้จักแต่ angry bird คำนวณระยะการยิงกันน่าดู

น้องแพตตี้ : อบรมครั้งนี้ไม่เสียเที่่ยว เพราะเห็นน้องแพตตี้ modify ที่วาง iphone เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.76.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ