นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1218
ความเห็น: 2

"อะไร" เป็นสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร [C]

 
                จริง ๆ แล้ว เรื่องนี้ไม่อยากที่จะบันทึกให้กระทบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  เนื่องจากเป็นเรื่องจากเบื้องสูง   แต่หากเปิดใจให้กว้าง รับรู้ และรับทราบในเรื่องที่เกิดขึ้น เพื่อหาทางป้องกันมิให้เกิดขึ้น  ก็ย่อมที่จะลดปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรได้

               การปฏิบัติงานของคนในองค์กร ปัญหาที่พบ มักจะเกิดจาก

                1.  ระบบโครงสร้างองค์กรที่ถูกกำหนดขึ้นจากนโยบายของผู้บริหาร

                2.  เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน

 


               มองในเรื่องใกล้ ๆ ตัว ไม่ต้องนำทฤษฎีมากำกับอะไรมากนัก    เอาปัญหาที่เป็นเรื่องใกล้ตัว มาหยุดคิด สะกิดใจ  เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาในเรื่องที่กำลังเป็นปัญหา  นำปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย พร้อมใจที่จะแก้ไข  หากเพิกเฉย ปัญหาก็ถูกซ่อนเร้นอยู่ภายใน  นาน ๆ ปัญหาจะเนียนไปกับงานที่ทำ  จนมองไม่เห็นปัญหาที่กำลังบั่นทอนการทำงานของผู้ที่ถูกผลกระทบดังกล่าว

 

 

               เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดในบางองค์กร  ซึ่งบางครั้งอาจจะแก้ไขปัญหาเมื่อถึงช่วงของการเปลี่ยนผู้บริหาร  และกว่าจะเข้าสู่สภาวะที่บุคลากรยอมรับ  ก็ถึงกาลเวลาที่หมดยุคการบริหาร

               

                ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเรื่องหนึ่งในระดับมหาวิทยาลัย เรื่องบางเรื่องที่องค์กรระดับคณะฯ เรามองว่า มิใช่เป็นปัญหาในการทำงาน  เพราะทุกอย่างถูกสร้าง และมีการจัดระบบที่ดีของระบบโครงสร้างที่ดีมาในอดีต  ที่ให้ทุกคนทำงานที่สามารถเชื่อมโยงกันได้  ถึงแม้ว่าจะไม่ลงลึกถึงรายละเอียดการปฏิบัติงานของแต่ละคน   แต่ในองค์กรของคณะฯ ก็ไม่ปิดกั้นในเรื่องของการสื่อสาร เข้าถึง ประสานงานระหว่างกัน  โดยโครงสร้างระบบองค์กรไม่ยึดติดว่า เรื่องนี้ต้องรอผู้บริหารเท่านั้น จึงจะทำได้ และไม่กล้าที่จะตัดสินใจ  จนทำให้ส่งผลต่อการทำงานในการเอื้อข้อมูลซึ่งกันและกัน

 

                 บางองค์กรกลับพบว่า เป็นปัญหาในการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งและกัน  เพราะต่างฝ่ายต้องรอ เพื่อรอการเห็นชอบของผู้บริหารที่ดูแลหน่วยงานนั้น ๆ  หากจะไปรับงาน  ให้ข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต กระทำมิได้  เป็นเรื่องที่ทำนอกเหนือหน้าที่  ต่างคนต่างทำ  หรืออีกนัยคือ ไม่ให้ทำงานข้ามหน่วยงานกัน  เรื่องทุกเรื่องต้องรอการตัดสินใจจากท่านรองที่ดูแลหน่วยงานนั้น ๆ ก่อนเสมอ     หากมีแนวคิดในการบริหารงานเช่นนี้ ท่านมาบริหารงานที่พยายามที่จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในองค์กร  การมาบริหารงานควรที่จะเปิดใจ ดูระบบการทำงานของคนในองค์กรว่า แต่เดิมระบบมีการปฏิบัติเช่นไร   อย่าปรับเปลี่ยนกันตามใจยุคการบริหาร  จนลืมในเรื่องความเป็นจริง

 

                  การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารเกิดขึ้นในยุคที่บริหารอยู่  เป็นเพียงเพื่อแสดงว่า ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ สร้างระบบใหม่   ในความเป็นจริง อาจจะสำเร็จ  แต่ในทางกลับกันบางครั้งอาจจะสร้างปัญหาให้กับคนในอนาคตได้

 

                   ในขณะเดียวกัน  การทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำในองค์กร  หากไม่ปิดกั้นข้อมูล ประสานงานเพื่อเอื้อซึ่งกันและกัน   มีอะไรก็สามารถคุยกันได้   ลดในเรื่องหัวโขน รับฟังซึ่งกัน  ปัญหาในการทำงานโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาระบบของข้อมูลก็จะไม่เกิดขึ้น  

 

                    ปัญหาที่เกิดจากเจ้าที่หน้าที่ประจำ  หากได้มาคุยปรึกษาหารือกัน ทบทวนในปีที่ผ่านมา ร่วมกันแก้ไขปัญหา ก็จะช่วยได้    ในขณะเดียวกันผู้บริหารที่มาบริหารงานทำหน้าที่คอยดูระบบ ให้คำปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหา  หาวิธีการใหม่ ๆ มาช่วยให้การทำงานที่รับผิดชอบให้ดีขึ้นกว่าเดิม  ย่อมที่จะลดปัญหาที่มืดมนอยู่ได้

 

                   คงจะไม่มีเหตุการณ์ที่หัวหน้าแต่ละระดับที่จะไม่มาปรึกษาหารือกัน  หรือถูกมองว่า ปัญหาเป็นเรื่องธรรมดา  ปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดการกันไปเอง หากจัดการปัญหานั้นได้  เก่งค่ะ  แต่นั่นเป็นเพียงแรงบันดาลใจในช่วงสุดท้าย  หากได้มาร่วมลงมือ แก้ปัญหากันตั้งแต่เริ่มต้น  ทำให้เกิดพลังอย่างมหาศาล  แบบว่า ทำงานแบบถวายหัวก็ว่าได้  

 

                   มาบริหารอย่ามองเฉพาะส่วน จนลืมเรื่องการบริหารคน  เพราะทุกอย่างจะสำเร็จได้ ต้องบริหารคนให้มีความเข้าใจกัน 

 

 

                  กล่าวคือ เข้าใจทั้งระดับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคัญบัญชา  ใจมา งานก็เกิด

 

 

                  ถึงแม้ว่า จะทำงานในสายปฏิบัติการ  แต่ขอบันทึกบอกเล่าจากปัญหาที่พบ และเกิดขึ้นในบางองค์กร   ส่วนหนึ่งมาจากผู้บริหารที่ก่อให้เกิดขึ้น  ก็ต้องหาวิธีแก้ไขปัญหากันไป  แต่โดยส่วนใหญ่มักจะแก้ปัญหาไม่ได้  เพราะเป็นเรื่องจากนโยบาย  ก็ต้องรอจนกว่าจะหมดยุคการบริหาร เพราะต้องปล่อยไปตามยุคการบริหาร และอีกส่วนหนึ่งที่เกิดจากระดับผู้บังคัญชา หากยากแก่การพูดคุย เจรจาด้วยกันแล้ว  ก็ต้องรอจนกว่าคุณพี่จะเกษียณอายุราชการ   สำหรับผู้ใต้บังคับบัญชานั้น โดยส่วนใหญ่แก้ได้โดยง่าย ถึงแม้ว่าจะใช้ระยะเวลาก็ตาม ย่อมแก้ได้เสมอ  

 

                    ขอบคุณผู้บริหารของคณะฯ ที่ได้มีการวางระบบไว้เป็นอย่างดี  มีแนวทางการบริหารที่ชัดเจน  ทุกส่วนสามารถรับทราบเรื่องข้ามหน่วยงานได้  ถึงแม้ว่าจะไม่ลงลึกในรายละเอียดของเรื่องก็ตาม  ทุกส่วนสามารถที่จะเดินมาคุยกันได้  จนถึงการเปลี่ยนผู้บริหาร  ที่ยังยึดแนวการบริหารตามโครงสร้างเดิม  ที่คงระบบเดิมไว้   แต่พยายามสร้างงานใหม่เพิ่มขึ้น เพิ่มรายได้ให้กับองค์กร  เพราะในอนาคต หน่วยงานจะต้องอยู่ได้ด้วยงบประมาณของหน่วยงานเองเป็นหลัก  หวังจะรอสนับสนุนจากรัฐบาลฝ่ายเดียวย่อมไม่ได้อีกแล้ว 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2557 15:29 แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2557 16:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

มาตอบคำถามตามหัวข้อเรื่อง เนื้อหาจะกลับไปอ่านที่บ้านนะคะ เด๋วมีการชี้นำโดยงานเขียนที่นำเหนอ...อิ..อิ..

อะไรที่เป็นสาเหตให้เกิดปัญหาในองค์กร

(ตอบตามประสบการณ์ นะคะ)

1.โครงสร้างการจัดองค์กร การแบ่งงาน

2.Ego แต่ละคนมีกันคนละนิดคนละหน่อย...รวมกันเป็น Ego ก้อนใหญ่เชียว

3.ทิศทางและเป้าหมายองค์กร..ที่เข้าใจกันคนละอย่าง...

4.การเปิดใจยอมรับจุดอ่อนของตน

5.การบริหาร สมรรถนะของคนในองค์กร

6.ความน่ารัก น่าชัง บุคลิคส่วนตนของเพื่อนร่วมงาน...ที่แตกต่าง

7.สภาพแวดล้อมของที่ทำงาน

8.ความยุติธรรมของผู้นำ..ระดับต้น

8 ข้อพอนะคะ...เด๋วอ่านแล้วมา Ment ใหม่ค่ะ

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
24 กุมภาพันธ์ 2557 17:23
#96042

จัดหล่าว "ท้าว" ขอแบบธรรมดานะ อย่าลงลึกมากเกินไป เดี๋ยวจะพาด และเขาพิงกัน อิ อิ

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น