นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1555
ความเห็น: 0

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ป.ตรี ปีการศึกษา 2557(1) : หลักการและเหตุผล [C]

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2565

       
               มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นระบบเหมาจ่ายทั้งระบบ  และประกาศใช้อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายทั้งในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550   ซึ่งหลักการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ปรับปรุงเพิ่มใน 2 ประเด็น คือ

                1) ปรับเพิ่มจำนวนเงินจากรายการที่เคยเรียกเก็บอยู่เดิม  เป็นการเรียกเก็บเพิ่มให้วิทยาเขต    และคณะ/หน่วยงาน ที่มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ และ

                2) ปรับเพิ่มรายการ/จำนวนเงินใหม่ในส่วนกลางมหาวิทยาลัย

 

              ดังนั้น การปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2565  จะต้องให้เหมาะสม  สอดคล้องกับความเป็นจริงและสภาพปัญหา   ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องจัดการเรียนการสอน และจัดเสริมกิจกรรมนักศึกษา ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนของการปรับปรุงระบบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ศูนย์กีฬา และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่กำลังเป็นปัญหาในปัจจุบัน หรือคาดว่าจะเกิดปัญหาในอนาคต  

 

              มหาวิทยาลัยจึงได้ทบทวน และจัดทำแผนการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557-2565    โดยมีหลักการ และเหตุผลความจำเป็นที่สำคัญดังนี้

             1.  เพื่อเตรียมความพร้อมกับสภาพปัญหาในอนาคต อันเป็นผลจากการพัฒนา/ปรับปรุงวิชาการ/หลักสูตรให้ทันการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนางานวิจัยที่มุ่งสู่คุณภาพและความเป็นเลิศ  ในขณะที่การสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยได้รับมีความไม่แน่นอน และมักจะได้รับการสนับสนุนในสัดส่วนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

             2.  เพื่อสร้างความพร้อมให้บัณฑิต ให้มีขีดความสามารถ มีสมรรถนะสากล และมีพื้นฐานการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) ที่เข้มแข็ง มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของต่างชาติ  พร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาดงานระดับอาเซียนและนานาชาติ  ด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ปรับเพิ่มส่วนใหญ่จะสะท้อนไปสู่นักศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น

             3.  เป็นการวางระบบบริหารให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาเกิดความคล่องตัว สอดรับกับสภาพปัญหาในอนาคต

 


หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 มีนาคม 2557 09:55 แก้ไข: 19 มีนาคม 2557 23:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น