นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อะดิ
Ico64
ณัฏฐพล ช้างนรินทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1560
ความเห็น: 2

การบริการที่ดี

จิตบริการ

กระผมในฐานะปฏิบัติงานอยู่ งานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   ซึ่งงานส่วนใหญ่นั้นอยู่กับการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกในบางโอกาสเท่านั้น  แต่ที่สำคัญที่สุดคือนักศึกษา ครับ  ดังนี้กระผมก็เลยนำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ ครับ


การบริการ

การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น(ผู้รับบริการ,ลูกค้า,คู้ค้าฯ)การบริการที่ดีผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและเกิดความชื่นชมต่อองค์กรอันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรเบื้องหลังความสำเร็จของทุกงานมักจะมีงานบริการเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ  งานพัฒนานักศึกษาต่างๆตลอดทั้งความร่วมมือ
ร่วมแรงร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับภายในมหาวิทยาลัยซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นจิตบริการ

จิตบริการ

 1. เวลาทุกนาทีมีค่าสำหรับผู้รับบริการเสมอ
 2. การให้บริการที่ดีเริ่มจากการให้บริการที่ดีกับคนในองค์กรก่อน(ข้อนี้สำคัญครับเริ่มจากคนรอบข้างก่อน)
 3. การให้บริการที่เกินความคาดหวังเป็นที่สุดของการบริการ
 4. การให้บริการที่ดีส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

หลักการรับฟัง...ด้วยใจ

 1. เปิดใจที่จะรับฟัง
 2. ให้เกียรติผู้พูด
 3. ตระหนักถึงความสำคัญของผู้พูด
 4. ฟังอย่างมีสติ
 5. ฟังเสียงโดยปราศจากอคติ
 6. ฟังด้วยความใส่ใจและอย่างจริงใจ
 7. ฟังโดยรับรู้สาระได้อย่างถูกต้องตรงตามที่ผู้พูดต้องการสื่อสาร
 8. ฟังโดยรับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้พูดอย่างถูกต้องตรงสภาพความเป็นจริง
 9. รับฟังโดยไม่ฆ่าตัดตอนการสื่อสารหรือพูดแทรกอยู่ตลอดเวลา
 10. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการรับฟัง

หลักการสื่อความ...ด้วยใจ

 1. เปิดใจที่จะสื่อความ
 2. ให้เกียรติต่อผู้ฟังเสมอ
 3. คิดก่อนพูดเสมอ
 4. ถ่ายทอดด้วยความจริงใจ
 5. มีความสามารถในการจัดการอารมณ์
 6. ใช้ภาษาเป็นและเหมาะสม
 7. สื่อความข้อมูลที่เป็นจริงและมีคุณภาพมีพฤติกรรมการสื่อความที่แสดงความเป็นมิตรและเป็นกันเอง  ไม่ก้าวร้าว
 8. สื่อความโดยไม่ฆ่าตัดตอนการสื่อสารมีคุณธรรมและจริยธรรมในการสื่อความ


คุณลักษณะของผู้ให้บริการที่ดี

การให้บริการนั้นเป็นหน้าที่ในชีวิตประจำวันที่ทุกคนต้องปฏิบัติฉะนั้นหากเราต้องการให้ผู้อื่นชื่นชมต่อตัวเราตลอดเวลาเราก็จะต้องปรับปรุงและเสริมสร้างคุณลัษณะของเราให้เป็นที่ถูกอกถูกใจผู้อื่นและที่สำคัญคือต้องถูกใจตนเองด้วยคุณลักษณะของผู้ให้บริการที่ดีควรประกอบไปด้วย#คุณลักษณะทางกาย คือเป็นประการด่านแรกของการให้บริการเพราะลูกค้าจะสัมผัสเราโดยการมองเห็นก่อน ฉะนั้น
การมีบุคลิกภาพที่ดีมีการแสดงออกที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ต้องกระทำก่อนการมีบุคลิกภาพที่ดีนั้นต้องดีทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งทั้ง 2 ประการมีสาระที่น่าสนใจ ดังนี้

บุคลิกภาพภายนอกได้แก่

 • ร่างกายสะอาด
 • แต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • กิริยาอ่อนน้อมรู้จักที่จะไหว้ให้เป็นและสวย
 • มีสายตาที่เป็นมิตร

บุคลิกภาพภายในได้แก่

 • กระตือรือร้น
 • รอบรู้
 • เต็มใจและจริงใจ
 • ความจำดี
 • มีปฏิภาณไหวพริบ
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีอารมณ์มั่นคง

คุณลักษณะทางวาจา

นับเป็นคุณลักษณะที่มีความจำเป็นอย่างมากทั้งนี้เพราะปัญหาของการให้บริการส่วนใหญ่จะเกิดจากการสื่อสารระหว่างผู้ให้กับผู้รับบริการดังนั้นหากสามารถนำคุณลักษณะทางวาจาที่ดีมาใช้ได้มากปัญหาการบริการก็จะลดลง ซึ่งคุณลักษณะทางวาจาที่เหมาะสมมีดังนี้

 • พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
 • รู้จักให้คำชมตามโอกาสอันสมควร
 • ใช้ถ้อยคำภาษาให้ถูกต้อง
 • ใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมกับผู้ฟังและสถานการณ์
 • พูดชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย
 • หลีกเลี่ยงการตำหนิและนินทา
 • รู้จักทักทายผู้อื่นก่อน

อย่าลืมใช้คำว่า

“สวัสดี ขอโทษและขอบคุณ”นอกจากการใช้วาจาดังที่กล่าวแล้ว
เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของผู้ที่ประสบความสำเร็จในงานบริการก็คือต้องเป็นผู้ฟังที่ดี   ซึ่งมีหลักปฏิบัติดังนี้

 • ฟังด้วยความเต็มใจ สนใจและใส่ใจ
 • อย่าปล่อยให้อคติเข้ามารบกวน
 • จับความให้ได้และตอบรับอย่างมีจังหวะ และชัดเจน
 • ถามคำถามและตรวจสอบความเข้าใจ
 • อย่าขัดจังหวะ
 • ลำดับเหตุการณ์เป็นขั้นตอน

      วันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับ  โอกาสหน้าจะหาข้อมูลการให้บริการต่อครับ
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): จิตบริการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2557 15:13 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2557 15:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 pompom, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

หากทำได้จริงองค์กรน่าอยู๋มาก

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.250.80
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ